ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

action

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *action*, -action-

action ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
action (n.) การกระทำ See also: ปฏิบัติการ Syn. activity, operation, performance
action (n.) การเคลื่อนไหว Syn. movement Ops. inaction
action (n.) การดำเนินคดี Syn. suit, claim, lawsuit
action (n.) การทำงานของเครื่องจักร
action (n.) การรบ Syn. battle, combat, fighting
action (n.) ความกระฉับกระเฉง See also: ความกระตือรือร้น
action (int.) เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์) See also: คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
action (n.) เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์ See also: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์ Syn. plot, development
action (n.) อากัปกิริยา See also: ท่าทาง
action (n.) อิทธิพล See also: อำนาจ, ฤทธิ์
action replay (n.) การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่
actionable (adj.) ซึ่งฟ้องร้องได้
Actions speak louder than words. (idm.) ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
English-Thai: HOPE Dictionary
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
English-Thai: Nontri Dictionary
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัดไม่ปล่อย (v.) take action seriously Syn. เอาเรื่อง
ปล่อยนก (v.) take no action against guilty person Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) take no action against guilty person
พร้อมใจกัน (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. ช่วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจ (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน
การกระทำทางสังคม (n.) social action
การกลั่น (n.) extraction Syn. การกรอง
การตอบสนอง (n.) reaction Syn. การตอบรับ, ผลสะท้อน
การตอบสนอง (n.) reaction Syn. แรงโต้ตอบ, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน
การยุบ (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การแฟบ
การลด (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การยุบ, การแฟบ
การสกัด (n.) extraction Syn. การกลั่น, การกรอง
การหด (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ
การหักมุม (n.) refraction Syn. การเบี่ยงเบน
การหักเห (n.) refraction Syn. การหักมุม, การเบี่ยงเบน
การเบี่ยงเบน (n.) refraction Syn. การหักมุม
การแฟบ (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การยุบ
กำลังหักแสง (n.) refraction
กิริยาสะท้อน (n.) reaction See also: rapid movement of the muscle Syn. ปฏิกิริยา
ความชอบใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
Now, you can be part of the actionตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to send a night action cable to the secretary of state.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะส่งสายเคเบิลกระทำคืน เลขานุการของรัฐ
Shit, I'd think after all that action this town would drive you nuts.ฉันว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้น นายเลยต้องติดแหง่กอยู่ที่นี่ล่ะสิ
Really, Ray. It's used. There's no action left in this keyboard.โดยแท้จริง เรย มันเป็นของมือสอง ไม่มีความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้
I don't think there's anything wrong with the action on this piano.ผมคิดว่าไม่มีสิ่งที่ผิดกับความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
Then I paced back and forth until my action ran down.จากนั้นกระผมก็เดินย่ำไปเรื่อยจนหมดลาน
Oh, dear. My action has run down.โอ ตายล่ะ กระผมหมดลานแล้ว
His action must have run down.การเครื่องไหว คงจะไม่ทำงาน
They took action selfishly, without asking my permission...พวกเขาทำโดย พลการอีกแล้ว
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security?
Oh, man, I could really go for a little deep-dish action right about now.โอ้คนที่ฉันสามารถจริงๆไป ... ... สำหรับการกระทำจานลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ตอนนี้เลย

action ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行动计划[xíng dòng jì huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动计划 / 行動計劃] action plan
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)
[zhe, ㄓㄜ˙, 着 / 著] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, 请愿 / 請願] petition (for action to be taken)
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 措] put in order; arrange; administer; execute; take action on
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗药性 / 抗藥性] resistance to action of a drug
放马后炮[fàng mǎ hòu pào, ㄈㄤˋ ㄇㄚˇ ㄏㄡˋ ㄆㄠˋ, 放马后炮 / 放馬後炮] running only after the horse has bolted (成语 saw); action taken too late to be effective
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, 行为 / 行為] action; conduct; behavior; activity
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 过敏性反应 / 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
催化[cuī huà, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 催化] catalysis; to catalyze (a reaction)
中立派[zhōng lì pài, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄆㄞˋ, 中立派] centrist; the centrist faction
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ˋ, 连锁反应 / 連鎖反應] chain reaction
链式反应[liàn shì fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式反应 / 鏈式反應] chain reaction
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
化学反应[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ˋ, 化学反应 / 化學反應] chemical reaction
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 连手 / 連手] concerted action; to collude (in dishonesty)
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, 保守派] conservative faction
守旧[shǒu jiù, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, 守旧 / 守舊] conservative; reactionary
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, 宫缩 / 宮縮] contraction of the uterus (during childbirth)
协同作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 协同作用 / 協同作用] synergy; cooperative interaction
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 作法] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi
赊销[shē xiāo, ㄕㄜ ㄒㄧㄠ, 赊销 / 賒銷] credit transaction; to sell on account
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
[fān, ㄈㄢ, 番] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time

action ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションドラマ[, akushondorama] (n) action drama
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting
アクションリサーチ[, akushonrisa-chi] (n) action research
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P)
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head
ファイルストア動作[ファイルストアどうさ, fairusutoa dousa] (n) {comp} filestore action
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
ワンクッション;ワン・クッション[, wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party)
作用積分[さようせきぶん, sayousekibun] (n) action integral (physics)
公共性[こうきょうせい, koukyousei] (n) publicness (degree to which a particular action will affect society as large); public nature; commonality
協同動作[きょうどうどうさ, kyoudoudousa] (n) concerted action
善因善果[ぜんいんぜんか, zen'inzenka] (n) good action lead to good rewards; one good turn deserves another
専行[せんこう, senkou] (n,vs) acting arbitrarily; arbitrary action
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P)
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P)
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action
是正措置[ぜせいそち, zeseisochi] (n) corrective action (measure); rectification
殺菌作用[さっきんさよう, sakkinsayou] (n) bactericidal action; germicidal action
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage)
自然分離[しぜんぶんり, shizenbunri] (n) avulsion (e.g. removal of land by the action of water)
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] (n) free action; free activity; acting at one's own discretion; taking one's own course; free hand; independent action
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action
薬理作用[やくりさよう, yakurisayou] (n) medicinal action
複雑訴訟形態[ふくざつそしょうけいたい, fukuzatsusoshoukeitai] (n) class action lawsuit; class action
見切り発車[みきりはっしゃ, mikirihassha] (n,vs) starting a train before all the passengers are on board; making a snap decision; starting an action without considering objections to it any longer; (P)
討ち死に;討死[うちじに, uchijini] (n,vs) (sens) die in battle; die in action
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイルストア動作[ファイルすとあどうさ, fairu sutoadousa] filestore action
動作指定[どうさしてい, dousashitei] action entry
動作記述部[どうさきじゅつぶ, dousakijutsubu] action stub
業務[ぎょうむ, gyoumu] functional (a-no), procedure, task, action
自律動作[じりつどうさ, jiritsudousa] autonomous action
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier
フラクショナル[ふらくしょなる, furakushonaru] fractional
ロールバック[ろーるばっく, ro-rubakku] transaction rollback, rollback
一般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction
会議資料[かいぎしりょう, kaigishiryou] records, transactions
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction
分数[ぶんすう, bunsuu] fraction
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)
回折[かいせつ, kaisetsu] diffraction
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue
小数[しょうすう, shousuu] decimal fraction
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
抽象化[ちゅうしょうか, chuushouka] abstraction
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action

action ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ็กชัน[n.] (aekchan) EN: action FR: action [f]
แอกชันโพเทนเชียล[n. exp.] (aekchan phō) EN: action potential FR:
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; press the matter FR:
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation FR: procès [m]
บำเพ็ญบารมี[v. exp.] (bamphen bār) EN: perfect a virtuous action ; practice paramita FR:
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f] ; vice [m]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุณย์[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
เดี้ยง[adj.] (dīeng) EN: out of action ; lame ; out of order ; kaput (obsol., vulg.) FR:
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟ้องคดีแพ่ง[v. exp.] (føng khadī ) EN: file a civil action FR:
ฟ้องคดีต่อศาล[v. exp.] (føng khadī ) EN: enter an action in court FR:
ฟ้องกลับ[v.] (føngklap) EN: file a counter action ; counter sue ; turn the tables FR: contre-attaquer
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpra) EN: bring an action for libel FR:
ฟ้องแพ่ง[v. exp.] (føng phaeng) EN: file a civil action ; bring a civil action FR:
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek k) EN: bring an action for damages ; sue for damages FR:
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process FR: intenter un procès
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān m) EN: bring an action for defamation FR:
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action FR:
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
จะ[v.] (ja) EN: will ; shall ; gonna ; [future mark, action to be completed] FR: [auxiliaire du futur]
จังก้า[adj.] (jangkā) EN: poised for action ; with leg widespread FR:
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: bodily action ; actions performed by the body FR:
กายสุจริต[n.] (kāiyasutjar) EN: good conduct in action ; good conduct by the body ; bodily good conduct FR:
กายทวาร[n.] (kāiyathawān) EN: body-door ; body-avenue ; outlet of bodily senses ; channel of bodily action FR:
กายทุจริต[n.] (kāiyathutja) EN: misconduct by the body ; bodily misconduct ; misconduct in action FR:
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action ; good and bad volition FR: acte [m] ; action [f]
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action FR: bonne action [f]
กรรมกิเลส[n.] (kam kilēt) EN: action causing impurity ; depravity of action ; vice of conduct FR:
กรรมบถ[n.] (kammabot) EN: procedure ; way ; means ; course of action ; way of action ; kamma as the way leading to the woeful or blissful existences FR:
กรรม์[n.] (kan) EN: action ; deeds FR:
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]

action ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Fördermaßnahmen {pl} zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key
tatendurstig {adj}burning for action
Klageweg {m}by entering an action
Korrekturmaßnahme {f}corrective action
Disziplinarverfahren {n}disciplinary action
Handlungsfreiheit {f}freedom of action
Hebelwirkung {f}lever action
Arbeitskampf {m}industrial action
Schandtat {f}infamous action
Verletzungsklage {f}infringement action
Bewegungsfreiheit {f}liberty of action
Linearisierung {f}linearization; linearizing action
Kampfmaßnahme {f}military action
Handlungsbedarf {m}need for action
Einsatzort {m}place of action
Sprungkontakt {m} [electr.]quick action contact
Aktionsradius {m}radius (of action); sphere of action
einsatzbereit {adj}ready for action
Hilfsaktion {f}relief action
Gegenmaßnahmen {pl}retaliatory action
Streikmaßnahmen {pl}strike action
Tatendrang {m}zest for action
Wartefunktion {f}wait action
Abreaktion {f}abreaction
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction
Aktennotiz {f} mit Festlegung der Aktionspunkteaction memo
Aktionsblock {m}action block
Aktionsparameter {m}action parameter
Aktionspunkte {pl}action items
Einsatzkräfte {pl}action force
Funktionsbezeichnung {f}action designator
Funktionsdiagramm {m}action chart
Amoklauf {m}crazed action; killing spree
Brechungswinkel {m}angle of refraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า action
Back to top