ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

etiquette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *etiquette*, -etiquette-

etiquette ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
etiquette (n.) มารยาท See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา Syn. custom, decorum, manners
English-Thai: HOPE Dictionary
etiquette(เอท'ทะเค็ท,-คิท) n. สมบัติผู้ดี,มารยาท,จรรยาบรรณ,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum
English-Thai: Nontri Dictionary
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยมารยาท (adv.) in accordance with etiquette See also: following proper manners Syn. ตามมารยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know the proper etiquette in this situation.ผมไม่รู้ว่าสถานกาณ์แบบนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
First off, explain the etiquette for tomorrow's ceremony.อย่างแรก อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้
It's etiquette to respond to an invitation.มันเป็นมารยาท ในการรับคำเชิญ
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย
This is not the proper etiquette in this neighborhood.นี่ไม่ใช่มารยาทที่เหมาะสมของคนย่านนี้
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ
It's bad wedding etiquette or something.ช่อดอกไม้แต่งงาน แบบเหี่ยวๆ
You must write an etiquette book for adulterers.คุณน่าจะเขียนหนังสือคุณสมบัติผู้ดีขายให้กับคนที่มีชู้
Accepted etiquette is one rep at a time. Screw etiquette.ตามมารยาท เซลควรเข้าไปทีละคน แต่ใครจะสน

etiquette ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)
礼俗[lǐ sú, ㄌㄧˇ ㄙㄨˊ, 礼俗 / 禮俗] etiquette; custom
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette
礼仪[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ, 礼仪 / 禮儀] etiquette; ceremony
礼制[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, 礼制 / 禮制] etiquette; system of rites
礼节[lǐ jié, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 礼节 / 禮節] etiquette

etiquette ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エチケット[, echiketto] (n) etiquette (fre
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette
レディーズファースト;レディファースト;レディーファースト[, redei-zufa-suto ; redeifa-suto ; redei-fa-suto] (n) "ladies first" rule of etiquette (wasei
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
嫌い箸[きらいばし, kiraibashi] (n) things prohibited by chopstick etiquette
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
忌み箸[いみばし, imibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
法に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette
禁じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
ネチケット[, nechiketto] (n) {comp} netiquette
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P)
儀礼[ぎれい, girei] (n) etiquette; courtesy; (P)
典礼[てんれい, tenrei] (n,adj-no) ceremony; etiquette; courtesy; (Catholic) liturgy
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette)
叩き箸[たたきばし, tatakibashi] (n) ringing one's chopsticks against a dish (in order to request seconds, etc.) (a breach of etiquette)
寄せ箸[よせばし, yosebashi] (n) drawing a dish towards oneself using one's chopsticks (a breach of etiquette)
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P)
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
惑い箸[まどいばし, madoibashi] (n) (See 迷い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
拝み箸[おがみばし, ogamibashi] (n) clasping your chopsticks between your hands as in a gesture of prayer (a breach of etiquette)
探り箸[さぐりばし, saguribashi] (n) using one's chopsticks to find a food one likes by rummaging in one's dish, pot, etc. (a breach of etiquette)
揃え箸[そろえばし, soroebashi] (n) aligning one's chopsticks by tapping them on the table, a dish, etc. (a breach of etiquette)
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette)
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette)
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette)
渡し箸[わたしばし, watashibashi] (n) resting one's chopsticks across the top of one's bowl (a breach of etiquette)
渡り箸[わたりばし, wataribashi] (n) (See 移り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
空箸[そらばし, sorabashi] (n) touching a food with one's chopsticks, then removing them without taking it (a breach of etiquette)
舐り箸;ねぶり箸[ねぶりばし, neburibashi] (n) licking one's chopsticks (a breach of etiquette)
迷い箸[まよいばし, mayoibashi] (n) (See 惑い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette

etiquette ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ฉลากบอกราคา[n. exp.] (chalāk bøk ) EN: price-tag FR: étiquette de prix [f]
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
ฉลากสินค้า[n. exp.] (chalāk sink) EN: price-tag FR: étiquette de prix [f]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt tha) EN: lawyers' professional etiquette FR:
มารยาททางการทูต[n. exp.] (mārayāt thā) EN: etiquette FR:
มารยาททางสังคม ; มารยาทสังคม[n. exp.] (mārayāt thā) EN: social etiquette FR: convenances sociales [fpl]
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label FR: étiquette [f]
ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (pāi tit kra) EN: luggage tag FR: étiquette de bagage [f]
ประเพณีการทูต[n. exp.] (praphēnī kā) EN: diplomatic etiquette FR: règle diplomatique [f]
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab FR: étiquette [f]
แท็ก[n.] (thaek) EN: tag FR: étiquette [f]
แท็กกระเป๋า[n. exp.] (thaek krapa) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แท็กสัมภาระ[n. exp.] (thaek samph) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
ราคาป้าย[n. exp.] (rākhā pāi) EN: FR: prix sur l'étiquette [m] ; prix affiché [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า etiquette
Back to top