ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decorum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decorum*, -decorum-

decorum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorum (n.) มารยาท See also: สมบัติผู้ดี Syn. propriety, dignity
English-Thai: HOPE Dictionary
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
English-Thai: Nontri Dictionary
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decorumความผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (n.) decorum See also: orderliness, regularity Syn. ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ความเรียบร้อย (n.) decorum See also: orderliness, regularity Syn. ความเป็นระเบียบ Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure, but enforcing strict standards of dress is essential for maintaining the decorum of an event.แน่นอน แต่การบังคับใช้มาตรฐานอันเข้มงวด ของการแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญ ของการรักษามารยาทในสังคม
This is the minimum amount of decorum due when participating in a ball.ไม่มีพวกนั้นอยู่... . พวกเราก็
She say she come home to fix decorum disaster.เธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านมาแก้ไขวิกฤตด้านมารยาท
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า
A little bit of decorum, please.-เมียเขาหนีไปกับ ปีเตอร์ แกเบรียล
Everything agreeable in the way of talking and sitting down together all managed with the utmost decorum.ทุกอย่างก็เพื่อแค่ไปคุยกัน และนั่งอยู่ด้วยกัน แบบมีสมบัติผู้ดีแค่นั้นเอง
As such, you have no actual authority and will proceed with appropriate decorum.ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ใช้ อำนาจทางการอะไร และขั้นตอนจะเป็นไปตาม มารยาทที่เหมาะสม ตกลงมั้ย?
And the absolute truth lies the better part of decorum.และความจริงทั้งหมด โกหเป็นส่วนที่ดีกว่าเพื่อรักษามารยาท
Oh, well, so much for decorum.โอ่วมันช่างมีมารยาทมาก
Charm class was a way of proving to the Appeals Board that I was working on my decorum.วิชาพัฒนาบุคลิกภาพคือวีธี พิสููจน์ให้พวกคณะกรรมการ เห็นว่าฉันกำลังปรับปรุงเรื่องมารยาทอยู่

decorum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
事体[shì tǐ, ㄕˋ ㄊㄧˇ, 事体 / 事體] things; affairs; decorum

decorum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
礼儀感覚[れいぎかんかく, reigikankaku] (n) sense of decorum; attention to the common civilities of life
礼節[れいせつ, reisetsu] (n) decorum; propriety; politeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decorum
Back to top