ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genre*, -genre-

genre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genre (n.) ชนิด See also: ประเภท, จำพวก, แบบ Syn. kind, sort, type, style
English-Thai: HOPE Dictionary
genre(จาน'ระ) n.จำพวก,ชนิด,แบบ,ประเภท,ภาพเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน adj. เกี่ยวกับชนิด -pl. genres
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
genreประเภท(วรรณกรรม) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Know a good spot for genre painting?รู้จักสถานที่ที่มีภาพให้วาดไหม
I said genre painting, not landscape!ข้าเขียนภาพผู้คน ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์
It's a genre novel but not just that.มันก็ไม่เชิงว่าเป็นนิยายทั่วไปเสียทีเดียว
They will never pick a genre novelist or a best-selling author.ไม่ว่าหนังสือจะขายดีแค่ไหน เขาก็ไม่เคยให้รางวัลกับนักเขียนหรอก
Me, Seo Jiwoo the genre novelist.ผม โซจีวู นักเขียนธรรมดา ๆ
♪ That's just how we live in my genre ♪ ♪ Hey! ♪แต่นั่นแหละคือวิธีที่จะอยู่รอดในแนวเพลงนี้ Hey!
Your genre is a tragedy.เรื่องราวแบบของนายและของชาอึนซัง เป็นเหมือนละครน้ำเน่าทั่วไปเลยนะ
"There's like a whole prolapse fetish genre of film.""มีหนังประเภทที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศจากการปลิ้น
Genre mash-up. Cool.Genre mash-up ยอดไปเลย
So then, Bianca says that I was right, that she didn't wear the Kenneth Coles with that dress... because she thought that it was, uh, mixing genres, right?บิอังก้าบอกว่าฉันพูดถูก ที่เขาไม่ได้ใส่ เคนเนธ โคล กับชุดอันนั้น เพราะเขาบอกว่า มันใส่แล้วมั่วๆเกินไป
I'm reorganizing my dad's record collection by genre.จะอยู่ในประเภท blues รึ classic rock ? ฉันกำลังจัดการกับแผ่นเสียงเก่าของพ่อโดยแยกประเภท
The circulation rate is high because of its genre, so it's better to attract customers.ยอดจำหน่ายสูงเพราะ ประเภทของ ดังนั้นจึงดีกว่าเพื่อดึงดูดลูกค้า

genre ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
出神[chū shén, ㄔㄨ ㄕㄣˊ, 出神] entranced; Trance (music genre)
体裁[tǐ cái, ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ, 体裁 / 體裁] genre; style; form of writing
嘻哈[xī hā, ㄒㄧ ㄏㄚ, 嘻哈] hip-hop (music genre)
武侠[wǔ xiá, ˇ ㄒㄧㄚˊ, 武侠 / 武俠] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, 杂感 / 雜感] random thoughts (a literary genre)
说唱[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, 说唱 / 說唱] spoken and sung; hip-hop (music genre)

genre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンル[, janru] (n) genre (fre
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s)
催馬楽[さいばら, saibara] (n) genre of Heian-period Japanese court music (primarily consisting of gagaku-styled folk melodies)
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P)
花鳥画[かちょうが, kachouga] (n) painting of flowers and birds; bird-and-flower genre in Chinese and Japanese painting
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people
大雅[だいが, daiga] (n) (See 雅・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing)
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing)
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n) martial law; (P)
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] (n) {comp} current link set
読み漁る;読みあさる[よみあさる, yomiasaru] (v5r,vt) to read a large number (of); to read widely; to read everything that one can lay one's hands on (usu. of specific type, genre)
[ふう, fuu] (adj-na,n,n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set

genre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบ[X] (baēp) EN: FR: du type ; de type ; du genre ; à la mode de ; à la façon de
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dī) EN: be of the same kind ; belong to the same category FR: être du même genre ; appartenir à la même catégorie
ลึงค์[n.] (leung) EN: gender (in grammar) FR: genre (grammatical) [m]
ลิงค์[n.] (ling) EN: gender FR: genre [m]
มนุษย์[n.] (manut) EN: man ; human ; human being FR: l'homme [m] ; les hommes [mpl] ; être humain [m] ; humain [m] ; espèce humaine [f] ; genre humain [m]
มนุษยชาติ[n.] (manutsayach) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens ; humanity FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort FR: sorte [f] ; genre [m] ; espèce [f]
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f]
เพศ[n.] (phēt) EN: kind ; sex ; gender FR: genre [m] ; sexe [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
สกุล[n.] (sakun) EN: family ; pedigree ; lineage ; race ; clan FR: famille [f] ; lignée [f] ; clan [m] ; genre [m]
สกุล[n.] (sakun) EN: genus FR: genre [m]
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai) EN: give oneself airs FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
เทือก[n.] (theūak) EN: row ; range ; line FR: espèce [f] ; genre [m] ; sorte [f]
ทุกเพศทุกวัย[xp] (thuk phēt t) EN: all walks FR: de tout genre et de tout âge ; pour tous les âges
วิกัติ[n.] (wikat) EN: kind ; type ; sort ; category ; class ; form FR: genre [m]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]
อย่างเดียวกัน[adv.] (yāng dīokan) EN: of the same kind ; of the same type ; ad idem FR: du même genre ; de même ; idem
อย่างเดียวกับ[adv.] (yāng dīo ka) EN: FR: identique à ; similaire à ; comparable à ; du même genre que
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk) EN: all kinds of music FR: tous les genres de musique
ดวงเดือนประดับดาว[n.] (dūangdeūoen) EN: FR: [genre de versification]
จำพวกเดียวกัน[adj.] (jamphūak dī) EN: of the same kind FR: du même genre
ม้าย่อง[n.] (māyǿng) EN: [genre of Thai songs] FR:
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; assorted ; numerous ; several ; of all types ; of all forms FR: divers ; varié ; nombreux ; plusieurs ; en tout genre
นกกระจอกทอง[n.] (nokkrajøkth) EN: [genre of Thai songs] FR:
เซ่นเหล้า[n.] (senlao) EN: [genre of Thai songs] FR:
ตรังคนที ; ตรังควชิราวดี [n.] (tarangkhont) EN: FR: [genre de poésie]
ทวาตรึงประดับ[n.] (thawātreung) EN: [type of Thai versification] FR: [genre de versification]
อย่าง-[adv.] (yāng- (+n.)) EN: -like ; in the manner of FR: comme ; à la façon de ; du genre

genre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gattung {f}art form; genre
Genre {n}genre
Rückhaltung {f} von Verunreinigungenretention of contamination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genre
Back to top