ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conduct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conduct*, -conduct-

conduct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conduct (n.) การจัดการ Syn. mange
conduct (n.) ความประพฤติ Syn. behavior
conduct (vt.) จัดการ See also: ควบคุม Syn. direct, manage, control
conduct (vi.) นำ
conduct (vt.) นำ See also: นำให้ดู, นำให้ทำตาม
conduct (vt.) ประพฤติ Syn. behave
conduct away (phrv.) บังคับให้ออกไป See also: นำออกไป Syn. conduct out
conduct out (phrv.) บังคับให้ออกไป See also: นำออกไป Syn. conduct away
conductibility (n.) การจัดการ See also: การควบคุม Syn. management, guidance
conductible (adj.) ที่จัดการ See also: ที่ควบคุม
conduction (n.) การเป็นสื่อนำ Syn. transmission
conductive (adj.) ที่สามารถเป็นสื่อนำพลังงานได้
conductivity (n.) คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้
conductor (n.) ผู้ควบคุม See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ Syn. manager, guide, leader
conductor (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. orchestra leader, director
conductress (n.) ผู้นำวงดนตรีที่เป็นผู้หญิง Syn. female conductor
English-Thai: HOPE Dictionary
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conduction(คันดัค'เชิน) n. การนำ,การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า/ความร้อน กระแสอื่น ๆ) ,การถ่ายทอด,การนำกระแสประสาท
conductive(คันดัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าหรือกระแสอื่น ๆ
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง,คอนดัคเตอร์หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conductความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conductanceความนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conductionการนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conductivityอำนาจสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ,พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ
Conductanceการนำไฟฟ้า,ความนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Conductionการนำ [TU Subject Heading]
Conductive Systemทางนำอากาศ [การแพทย์]
Conductivity สภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิริยาอาการ (n.) conduct See also: behaviour, behavior, act, manners
ความประพฤติดี (n.) conduct See also: behavior Syn. ความประพฤติ
จริต (n.) conduct See also: behaviour, manners Syn. ความประพฤติ, กิริยามารยาท
ดำเนินตน (v.) conduct See also: behave, act, perform, do, commit, operate Syn. ปฏิบัติตัว, ทำตัว, ปฏิบัติ, วางตน, วางตัว, กระทำ, ปฏิบัติตน
บำเพ็ญตน (v.) conduct See also: behave
ประพฤติ (v.) conduct See also: behave, act, perform, do, commit, operate Syn. ปฏิบัติตัว, ทำตัว, ปฏิบัติ, วางตน, วางตัว, กระทำ, ดำเนินตน, ปฏิบัติตน
ประสีประสา (n.) conduct See also: manner, meaning, sophistication, ways of the world Syn. วิสัย, เรื่องราว, ความเป็นไป, ความหมาย
อาจาร (n.) conduct See also: behavior Syn. ความประพฤติ, ความประพฤติดี
แสดงกริยา (v.) conduct See also: behave
แสดงพฤติกรรม (v.) conduct See also: behave Syn. แสดงกริยา
ว่าความ (v.) conduct a case See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter
นำจับ (v.) conduct an arrest See also: guide to arrest, lead to arrest
กระเป๋ารถ (n.) conductor See also: fare collector, ticket boy, ticket girl, ticket taker, conductress Syn. กระเป๋า, กระเป๋ารถเมล์
กระเป๋ารถเมล์ (n.) conductor See also: ticket boy, ticket girl, ticket taker Syn. กระเป๋ารถ
ตัวนำ (n.) conductor Syn. สื่อ
ตัวนำ (n.) conductor Syn. สื่อ
ตัวนำ (n.) conductor Syn. สื่อ
ตัวสื่อ (n.) conductor Syn. ตัวนำ
ตัวสื่อ (n.) conductor Syn. ตัวนำ, สื่อ
ผู้ควบคุมเพลง (n.) conductor Syn. วาทยกร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He dares not tell us his evil conductเขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก
I think we had better conduct it over at the inn.ผมว่าเราน่าจะไปคุยกันต่อที่โรงเเรม
"After dinner, the gentlemen will conduct the so-called orgies"อาหารเย็นหลังจาก, สุภาพบุรุษ will conduct การสนุกสนานสุดเหวี่ยงดังกล่าว
I'm going to conduct a case for an Indian trading firm.ผมจะไปพรีตอเรียว่าความให้ บริษัทการค้าของชาวอินเดีย
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา...
I urged you not to make Wickham's bad conduct known. Now poor Lydia is suffering for it.ฉันแนะนำเธอไม่ให้บอกใครถึงการกระทำเลวๆ ของวิคแฮม ตอนนี้ลิเดียที่น่าสงสารก็ต้องมาเป็นทุกข์กับมัน
Should we get the opportunity, we must be prepared to conduct the interrogation with the at most efficiency.อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยทีเดียว
Train staff will conduct you down to the highway!เจ้าหน้าที่รถไฟจะนำท่าน ลงไปที่ทางหลวงนะครับ !
We'll have to examine them more closely at an institution that can conduct DNA and virus testing.เราจะตรวจสอบให้ละเอียด เอาไปตรวจที่ทางสถาบัน DNA ซะ
I would like to award inspectors gadget and g2 these distinguished conduct medals for their service to this city.ฉันขอมอบรางวัลให้กับ สารวัตรแก็ดเจ็ทและจี2... เหรียญกล้าหาญเหล่านี้..
We could charge your wife with lewd conduct and performing a sexual act in public.เราจับภรรยาคุณได้ ในข้อหามีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ
Today, we will conduct a pendulum experiment.วันนี้เราจะมาทดลองลูกตุ้ม

conduct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, 行为 / 行為] action; conduct; behavior; activity
品行[pǐn xíng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ, 品行] behavior; moral conduct
为人[wéi rén, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ, 为人 / 為人] behavior; one's conduct
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 行] behavior; conduct
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
传导[chuán dǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, 传导 / 傳導] conduct
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, 品] conduct; grade; thing; product; good
导电性[dǎo diàn xìng, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 导电性 / 導電性] conductivity (elec.)
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ, 指挥者 / 指揮者] conductor; director
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 电导体 / 電導體] conductor of electricity
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 导体 / 導體] electrical conductor
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, 德行] morality and conduct
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, 跑车 / 跑車] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor)
半导体[bàn dǎo tǐ, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 半导体 / 半導體] semiconductor
半导体探测器[bàn dǎo tǐ tàn cè qì, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 半导体探测器 / 半導體探測器] semiconductor detector
超导[chāo dǎo, ㄔㄠ ㄉㄠˇ, 超导 / 超導] superconductivity (phys.); superconducting
超导电性[chāo dǎo diàn xìng, ㄔㄠ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 超导电性 / 超導電性] superconductivity (phys.)
超导电体[chāo dǎo diàn tǐ, ㄔㄠ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 超导电体 / 超導電體] superconductor
超导体[chāo dǎo tǐ, ㄔㄠ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 超导体 / 超導體] superconductor
热导[rè dǎo, ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, 热导 / 熱導] thermal conduction
洁操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 洁操 / 潔操] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals

conduct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
勤め振り[つとめぶり, tsutomeburi] (n) assiduity; conduct
改過自新[かいかじしん, kaikajishin] (n) changing one's attitude or conduct and making a new start; turning over a new leaf
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct
狂悖[きょうはい, kyouhai] (n) (obsc) conduct that is immoral and lacking in common sense
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.)
行動原理[こうどうげんり, koudougenri] (n) behavioral principle; principle (value) governing one's conduct
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P)
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor)
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors)
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police)
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom
コンダクター[, kondakuta-] (n) conductor; (P)
コンダクタンス[, kondakutansu] (n) conductance
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS
スパッタリング[, supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P)
スパッタ法[スパッタほう, supatta hou] (n) (See スパッタリング) sputtering (semiconductor manuf.); sputtering method
ディスクリート[, deisukuri-to] (n) discrete (semiconductor device)
バトン[, baton] (n) baton (relay, orchestral conducting, etc.); (P)
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force)
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na,n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不導性[ふどうせい, fudousei] (n) nonconductibility
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不良導体[ふりょうどうたい, furyoudoutai] (n) insulator; nonconductor; poor conductor
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency
伝導[でんどう, dendou] (n,vs) conduction; transmission
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no)
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS

conduct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาร[n.] (ājān) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อำนวยเพลง[v. exp.] (amnūay phlē) EN: conduct an orchestra FR:
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเพ็ญตน[v. exp.] (bamphen ton) EN: behave ; conduct oneself ; act FR:
บริหารงาน[v. exp.] (børihān ngā) EN: administer ; manage ; conduct the affairs FR:
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chī) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life FR: mener sa vie
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินการสำรวจ[v. exp.] (damnoēn kān) EN: conduct a poll FR:
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēn kān) EN: conduct a research FR:
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wi) EN: professional code of conduct FR:
จรณะ[n.] (jarana) EN: behaviour ; conduct ; good conduct FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
จริยาปิฎก[n.] (jariyāpitok) EN: modes of conduct ; [name of the fifteenth division of the Khuddaka Nikāya] FR:
จริยวัตร ; จริยาวัตร[n.] (jariyawat ;) EN: customs and manners to be observed ; duties concerned with conduct FR:
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัดทำ[v.] (jat tham) EN: make ; do ; create ; conduct ; provide ; compile ; organize FR: créer ; réaliser
กายสุจริต[n.] (kāiyasutjar) EN: good conduct in action ; good conduct by the body ; bodily good conduct FR:
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān ) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra FR: diriger un orchestre
กรรมกิเลส[n.] (kam kilēt) EN: action causing impurity ; depravity of action ; vice of conduct FR:
ขนบประเพณี[n.] (khanoppraph) EN: traditional customs ; code of conduct FR: tradition [f]
ค่าป่วยการพยาน[n. exp.] (khāpūaykān ) EN: conduct money ; compensation to witnesses FR:
ฆราวาสธรรม[n.] (kharāwāt th) EN: virtues for a good household life ; rules of household conduct ; qualities of a good layman FR:
ข้อพึงปฏิบัติ[n. exp.] (khø pheung ) EN: code of conduct FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ความประพฤติ[n.] (khwām praph) EN: behaviour ; conduct ; deportment FR: comportement [m]
ความประพฤติดี[n. exp.] (khwām praph) EN: conduct FR:
กิริยาอาการ[n. exp.] (kiriyā ākān) EN: conduct ; manner FR: façon d'agir [f]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กฎยุทธวินัย[n. exp.] (kot yutthaw) EN: military code of conduct ; code of military discipline FR:
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กุศลกรรม[n.] (kusonlakam) EN: meritorious action ; philanthropic act ; philanthropic deed ; right conduct FR:
หลักปฏิบัติ[n. exp.] (lak patibat) EN: principles of conduct ; practices ; rules of practice ; principes FR: principe [f]
ลงมือทำ[v. exp.] (longmeū tha) EN: start to do ; set about ; conduct ; carry out FR: entreprendre ; conduire

conduct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation
Lebenswandel {m}moral conduct
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod
Innenleiter {m} [electr.]cable conductor
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zugführer {m} (Eisenbahn)chief guard [Br.]; conductor
Abschirmleiter {m}shielding conductor
Rundleiter {m} [electr.]circular conductor
Prozessführung {f}conduct of a case
Leitungsfähigkeit {f}conductibility
Leitungsschicht {f}conductive layer
Leitfähigkeitselektrode {f}conductivity electrode
Anschlusshülse {f}conductor barrel
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance
Schleifleitung {f}conductor line; bus bar
Stromband {n}conductor line
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
Amtsverletzung {f}misconduct in office
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line
Schutzleiter {m}protection conductor
Halbleiterphysik {f}semiconductor physics
Halbleitertechnologie {f}semiconductor technology
Massivleiter {m} [electr.]solid conductor
supraleitend; supraleitfähig {adj}superconductive
Supraleitfähigkeit {f}superconductivity
Supraleitung {f}superconduction; superconductivity
Oberflächenleitung {f}surface conduction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conduct
Back to top