ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มี*, -ไม่มี-

ไม่มี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มี (v.) (there) be no Ops. มี
ไม่มีการศึกษา (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา
ไม่มีความคิด (v.) have no brain Syn. ไม่มีสมอง
ไม่มีความรู้ (adj.) not educated See also: not knowledgeable Syn. ไม่มีการศึกษา Ops. มีการศึกษา, มีความรู้
ไม่มีความรู้ (v.) lack knowledge/skill See also: be unskilled, be uneducated Ops. มีความรู้
ไม่มีความรู้สึก (v.) feel numb See also: feel senseless, feel anaesthetized Syn. หมดความรู้สึก
ไม่มีความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไม่มีความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไม่มีค่า (v.) be worthless See also: be valueless Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า
ไม่มีคุณวุฒิ (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไร้การศึกษา
ไม่มีงานทำ (v.) be unemployed See also: be out of job, be out of work Syn. ว่างงาน, เตะฝุ่น Ops. ได้งาน
ไม่มีจะกิน (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
ไม่มีจุดหมาย (v.) have no aim See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง Ops. มีจุดหมาย
ไม่มีจุดหมาย (adv.) adrift See also: aimlessly, driftingly, afloat Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง Ops. มีจุดหมาย
ไม่มีจุดหมายปลายทาง (v.) have no aim See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย Ops. มีจุดหมาย
ไม่มีจุดหมายปลายทาง (adv.) adrift See also: aimlessly, driftingly, afloat Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย Ops. มีจุดหมาย
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be lifeless See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat Syn. เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไร้รสชาติ Ops. กระชุ่มกระชวย
ไม่มีทาง (v.) impossible Syn. เป็นไปไม่ได้, ไม่มีวัน Ops. เป็นไปได้
ไม่มีทางคิด (v.) be baffled See also: be unable to help Syn. จนปัญญา, หมดหนทาง
ไม่มีทางสู้ (adv.) be badly beaten
ไม่มีที่ติ (adv.) perfectly See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ
ไม่มีที่สิ้นสุด (adv.) never-ending Syn. ไม่สิ้นสุด
ไม่มีที่เปรียบ (adv.) be incomparable See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare Syn. หาที่เปรียบมิได้
ไม่มีผล (v.) have no result See also: come to nothing, be ineffective, fail to produce the effect Syn. ไม่เป็นผล
ไม่มีผู้ใด (n.) nobody
ไม่มีพวก (adj.) friendless See also: lonely and helpless, alone, lonely Syn. โดดเดี่ยว, ลำพัง
ไม่มีพิธีรีตรอง (v.) informal Syn. ไม่เป็นทางการ Ops. เป็นทางการ
ไม่มีพิธีรีตอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ไม่มีมูล (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. เหลวไหล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
ไม่มีรส (adj.) insipid See also: tasteless, savorless, vapid, dull Syn. จืดชืด
ไม่มีระเบียบ (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่มีระเบียบ (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่มีราศี (v.) have no dignity See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance Ops. มีภูมิ, สง่า, องอาจ
ไม่มีวัน (aux.) shall never Syn. ไม่มีทาง
ไม่มีศรัทธา (v.) lose faith Syn. ไม่เชื่อถือ Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ไม่มีศีลธรรม (v.) be immoral See also: be amoral Ops. มีศีลธรรม
ไม่มีสติ (v.) be senseless See also: lose consciousness, be unconscious Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, หมดสติ
ไม่มีสติ (v.) lose one´s mind See also: lose one´s sense Syn. ขาดสติ, ไร้สติ
ไม่มีสมอง (adj.) โง่
English-Thai: HOPE Dictionary
aphakiaไม่มีเลนส์ในลูกตา
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
aphonia(เอโฟ'เนีย) n. ภาวะไม่มีเสียงเนื่องจากอวัยวะเสียงในลำคอบกพร่อง. -aphonic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
achromatic(adj) ไม่มีสี
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
barely(adv) เกือบไม่มี
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
blameless(adj) ไม่มีที่ติ
blind(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,เข้าใจยาก,ไม่มีทางออก
bloodless(adj) ไม่มีเลือด,ซีด
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cockney(adj) ชั้นต่ำ,ไม่มีสกุล
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
incurable(adj) แก้ไม่ไหว,รักษาไม่หาย,แก้ไขไม่ได้,ไม่มีทางแก้
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dateless(adj) ไม่ได้ลงวันที่,ไม่มีวันที่,ไม่มีวันสิ้นสุด,ไม่มีวันหมดอายุ
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
childlessไม่มีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceousไม่มีเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lawlessไม่มีกฎหมาย, ไม่เป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no case to answerไม่มีประเด็นที่จะต้องให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nugatoryไม่มีผล, ไร้ผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
null and voidไม่มีผลและเป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unbounded aboveไม่มีขอบเขตบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unreasonableไม่มีเหตุผล, ไม่มีเหตุผลอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valvelessไม่มีลิ้น (เปิดปิด), ไร้ลิ้น (เปิดปิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achromaticไม่ติดสี, -ย้อมไม่ติด, ไม่มีสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bana vacantia (L.)ทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation๑. การตรวจเทียบเอกสาร๒. การตีราคาทรัพย์มรดก (ที่ไม่มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guiltlessnessการไม่มีความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperforateไม่ทะลุ, ไม่มีช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inarticulate๑. ไม่เป็นภาษา, ไม่เป็นคำพูด๒. ไม่มีข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inclusionส่วนไม่มีชีวิตของไซโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ineligible alienคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intangible propertyทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intestateผู้ตายไม่มีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invertebrateสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-contributoryการไม่มีส่วนร่วม ดู contributory [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nude contract; nudum pactum (L.)สัญญาที่ไม่มีสินจ้าง [ดู naked contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precarious loanการยืมที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprescriptible rightสิทธิที่ไม่มีกำหนดอายุความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvo jure (L.)โดยไม่มีอคติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acheiraไม่มีมือมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Afebrileไม่มีไข้ [การแพทย์]
Airlessไม่มีอากาศ [การแพทย์]
Amentiaไม่มีจิตใจ [การแพทย์]
Anonychiaไม่มีเล็บแต่กำเนิด [การแพทย์]
Aplasiaไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดอยู่เลย, จำนวนเซลล์ลดลง, ไขกระดูกไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดเลย [การแพทย์]
Apodiaไม่มีเท้าแต่กำเนิด [การแพทย์]
Asymptomaticไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการ, ไม่พบอาการ, ไร้อาการ [การแพทย์]
Atonyไม่มีแรงบีบรัดตัว [การแพทย์]
Bloodlessไม่มีเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Carriage, Asymptomaticไม่มีอาการอะไรเลย [การแพทย์]
Colorlessไม่มีสี [การแพทย์]
Concentrate, Inability toไม่มีสมาธิ [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Extinguishedไม่มีคลื่นเลย [การแพทย์]
Inelasticไม่มีความยืดหยุ่น [การแพทย์]
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
Monologueไม่มีการเชื่อมโยงในเนื้อเรื่องที่พูดกัน [การแพทย์]
Asthenozoospermiaไม่มีการเคลื่อนตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเลย [การแพทย์]
Without rightsไม่มีสิทธิ์ [การบัญชี]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย์]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Aerated Lagoon สระเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระ และไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Anhydrousปราศจากน้ำ, ไม่มีน้ำผลึก, แอนฮัยดรัส [การแพทย์]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Anuriaปัสสาวะขัด; ปัสสาวะ, การไม่มี; ไม่มีปัสสาวะ; ไม่มีปัสสาวะออก; ปัสสาวะไม่ออก; โรคปัสสาวะไม่ออก; ปัสสาวะไม่ออกเลย; ไม่ปัสสาวะ; ปัสสาวะลดลง; การที่ไม่มีปัสสาวะออกเลย [การแพทย์]
Aphakiaการผ่าตัดเอาเลนซ์ออก, ไม่มีเลนซ์ตา [การแพทย์]
Aphoniaอาการเสียงแห้ง; อะโฟเนีย, อาการ; พูดไม่มีเสียงเพียงแต่ปากขมุบขมิบ; ไม่มีเสียงเลย; พูดไม่มีเสียง; พูดไม่มีเสียงเพียงปากขมุบขมิบ [การแพทย์]
Asexual Formชนิดไม่มีเพศ [การแพทย์]
At Birthเมื่อแรกคลอดยังไม่มีฟันน้ำนม, ตั้งแต่แรกเกิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be without (phrv.) ไม่มี See also: ปราศจาก, ไร้
ex (prf.) ไม่มี See also: ปราศจาก Syn. not, without
nae (det.) ไม่มี See also: ไม่มีเลย Syn. no
no (det.) ไม่มี Syn. not
un (prf.) ไม่มี
run out (phrv.) ไม่มี (บางสิ่ง) สำรองไว้ Syn. be out of, give out
secure (adj.) ไม่มีกังวล See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้ Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
out of print (adj.) ไม่มีการตีพิมพ์อีก
unguarded (adj.) ไม่มีการป้องกัน See also: เผลอ Ops. protect
dimensionless (adj.) ไม่มีขนาด
absolute (adj.) ไม่มีขอบเขต See also: ไม่จำกัด Syn. unlimited Ops. limited
know from nothing about (idm.) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
out of print (idm.) ไม่มีขายแล้ว See also: ไม่พิมพ์ขายแล้ว
truthless (adj.) ไม่มีความจริง
face like a bulldog chewing a wasp (sl.) ไม่มีความน่าดึงดูด See also: ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก
insentient (adj.) ไม่มีความรู้สึก See also: ไม่มีชีวิตชีวา, หมดสติ Syn. callous, numb
count against (phrv.) ไม่มีความสำคัญต่อ See also: ไม่มีประโยชน์ต่อ Syn. hold against
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
bad (adj.) ไม่มีความสุข See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง Syn. unfavorable, unfortunate Ops. favorable, pleasant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's nothing hereไม่มีอะไรที่นี่
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
There is nothing you can doไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถทำได้
There is no next timeไม่มีครั้งต่อไปอีก
No one's gonna hurt youไม่มีใครจะทำร้ายคุณหรอก
No one else knows I am hereไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่
There's no more timeไม่มีเวลามากกว่านี้แล้ว
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
Not reallyไม่มีเลยจริงๆ
There isn't any water in the bottleไม่มีน้ำในขวดนั้นเลย
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
No one will believe thatไม่มีใครเชื่อคุณหรอก
No one’s ever done that beforeไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นมาก่อน
There is no doubt about thatไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น
Nobody knows where it is?ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน?
There is no such thingไม่มีสิ่งที่ว่านั่นหรอก
Never forgive him for what he did to meไม่มีทางให้อภัยสิ่งที่เขาได้ทำกับฉัน
There is nothing gonna stop me nowไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้
There is no time or place like itไม่มีเวลาหรือสถานที่อย่างนี้แล้ว
No one else has my numberไม่มีใครอีกที่มีเบอร์โทรของฉัน
Nothing else mattersไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว
No man has ever done this for me beforeไม่มีผู้ชายคนไหนเคยทำอย่างนี้ให้ฉันมาก่อน
No one invited me to the promไม่มีใครชวนฉันมางานเต้นรำเลย
There's no way anything like that will happenไม่มีทางที่เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้น
There's no time to think about this!ไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
There's no other way, I'll do the test!ไม่มีทางอื่นเลย ฉันจะทำบททดสอบนี้
I have no reason to meddle with othersไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take no notice of the Yanks.ไม่จะแจ้งให้ทราบ แยงกส ไม่มี พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่?
Just let him go. No one showed. No one.ไม่มีใครแสดงให้เห็นว่า ไม่มี ใคร.
A nonconducting blade so there won't be any short circuits when you trigger it.ใบมีด nonconducting ดังนั้นจะ ไม่มี ลัดวงจรใด ๆ เมื่อคุณเรียกมัน
There's nothing you want out there. No!ข้างนอกไม่มีอะไรที่เธออยากได้หรอก ไม่มี !
It's nothing. Nothing. It's nothing, right?ไม่มีอะไร ไม่มี มันไม่มีอะไรใช่มั้ย?
Hey, Karin, dinner's ready!- ไม่มี แคริน อาหารเย็นพร้อมแล้ว
I reviewed your flight plan. Not one error in a million keystrokes.ได้ลองดูแผนการบินของคุณ ไม่มี ข้อผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว
No. I have not found the time.- ไม่มี ฉันไม่เคยมีเวลา
"Hate fades. Love is lust. There is no ass.""ความเกลียดเลื่อนหาย ความรักคือ ความต้องการทางเพศ ไม่มี ตูด อยู่จริง"
Señoras y señores... el Club Silencio les presenta... a la Llorona de Los Ángeles...ซินยอร่า ซินโยเร่ส์ ไม่มี ซิเลนซิโอ้คลับ ที่ เปสเซนต้า ไอโลโรนา ในลอสแองเจลิส
Man, this is wack.ระบบคอมพิวเตอร์รวน ไม่มี บัตรเครติด ไอ้คนนี้มันน่ารำคาญจริง
Sorry, no "handsome'.เสียใจ, ไม่มี "หล่อ'.
One for you. And none for Gretchen Wieners. Bye.ของเธอหนึ่งอัน และสำหรับ เกรทเชน เวียนเนอร์ ไม่มี ไปล่ะ์
Just keep popping.- ไม่มี บีบๆไปเถอะน่า
Me? No! Not at all!ผมเหรอ ไม่ครับ ไม่มี หมดหวังครับ ผมมันทึ่มไม่มีรสนิยม...
There will be no bumping', no cheatin', no spitting', no biting', no road rage, no maiming', no oil slickin', no pushing', no shoving', no backstabbing', no road-hoggin',จะไม่มี กระแทก 'ไม่ การโกง' ไม่ การคาย ', ไม่มี กัด ', โกรธถนนไม่มี การทำให้พิการ', ไม่มีน้ำมัน สลิคิง 'ไม่ดัน ' ไม่ ดัน 'ไม่ โกง, ไม่มีถนนบิด
No. No, are you kidding?ไม่มี ไม่มี คูณ are, ล้อเล่น?
There's nothing accessible from this room anymore. Not from this building.ไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงจากที่นี่ได้ ไม่มี ไม่ใช่จากตึกนี้
Well, frankly, no. They lost that chance when they broke the law.พูดตามตรง ไม่มี พวกเขาเสียโอกาสเมื่อทำผิดกฎหมาย
Since there are no superiority or inferiority of wushuเพราะว่า ไม่มี ดี หรือ เลว ใน วูซู
No fingerprints, no skin cells, no DNA.ไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีเศษผิวหนัง ไม่มี DNA
No future. no cars. no ando.ไม่อนาคต, ไม่มีรถ, ไม่มี แอนโด
Of course not.- อ๋อ เปล่า ไม่มี ไม่มีแน่ๆ
And drug use? No, none at all.แล้วใช้ยา ไม่มี ไม่มีเลยค่ะ
Why is it gone?หายเหรอ หายไปไหน? ไม่มี แล้วที่นั่นล่ะ?
No no, I-I... I love my job. I do.ไม่ ไม่มี ฉันชอบงานของฉัน
What did I say? No jelly rolls.ชั้นพูดอะไรนะ ไม่มี Jelly roll
No, No, no, No Mrs. Long for me.ไม่ๆๆๆ ไม่มี คุณนาย ลอง หรอก
Um, there's no dna at all.อืม.. ไม่มี dna เลยค่ะ
Nothing. It doesn't matter. We are moving.- ไม่มี ไม่สำัคัญอีกแล้ว เรากำลังจะย้ายออกไป
So the body could have warmed up after death?ถ้างั้นศพก็คงอุ่นขึ้นหลังจากตายแล้วงั้นรึ? \\\ ไม่มี ที.โอ.ดี.
Of course there is I'm happy to discussใช่ ไม่มี ยินดีที่ได้คุย...
What is important is that you don't have any cerillium.ที่สำคัญก็คือ คุณ ไม่มี เซเรเนียม
What does the P.H. Stands for in N.P. H?- ไม่มี รู้มั้ย พ.ฮ. ย่อมาจากอะไรจาก น.พ.ฮ.
Oh.. Bride with White Hair. Chinese, no subtitles?โอ นางพญา ผมขาว พากษ์จีน ไม่มี ซับไตเติ้ล
No back-talk or I'll smash your face!- สำหรับตอนนี้ ไม่มี เข้าใจ ?
Now, why would he get an e-mailไม่, ไม่มี งั้น, ทำไมเขาถึงได้รับอีเมลล์
Without Zeynep, without Orhan.เมื่อไม่มี เซย์เนป.. ไม่มี ออร์ฮัน
If madison county doesn't have them, talk to Garcia.ถ้าที่ สน.เมดิสัน ไม่มี ติดต่อการ์เซียดู

ไม่มี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มี
Back to top