ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afloat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afloat*, -afloat-

afloat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afloat (adv.) ลอย Syn. adrift, floting, drifting
afloat (adj.) ลอย
English-Thai: HOPE Dictionary
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
English-Thai: Nontri Dictionary
afloat(adj) ลอยไป,ไม่ล่ม,ชุ่มน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will verify your ability to stay afloat at high speeds.ขั้นตอนนี้ ทดสอบความสามารถ การทรงตัวด้วยความเร็วสูง
She can stay afloat with the first four compartments breached... but not five.เรือจะลอยลำอยู่ได้ ถ้าท่วมแค่ 4 ห้อง ไม่ใช่ 5
We just got to make sure they stay afloat until we're off in Utah, doing what we got to do.เราแค่ต้องแน่ใจ ว่าพวกนั้นจะไม่ล่ม จนกว่าจะถึงยูทาห์ เราก็ทำเท่าที่ทำได้
Hey, this featherhead kept this family afloat for five years.Hey, this featherhead kept this family afloat for five years.
About Van Coon, about how he stayed afloat in the market.เกี่ยวกับแวนคูน, ว่าเขาทำไมยังอยู่ในตลาดได้
You've kept this place afloat against all odds.พ่อสู้จนบาร์ไม่ถูกยึดไป
You're afloat in a sea of self doubt without a life preserver in sight.นายลอยอยู่กลางทะเลแห่งความสับสน โดยไม่มีคนช่วยสักคน
Too bad it won't be afloat too long.แย่หน่อยนะที่มัน จะไม่ลอยอยู่ได้นานนัก
Just be a good brother and keep Mystic Falls afloat for me and let me do my thing.ทำตัวเป็นเด็กดีน้องชาย และรักษามิสติกฟอลล์ไม่ให้ล่มเพื่อฉัน ปล่อยให้ฉันทำ
We may just be little guys living on a speck of dust afloat in a staggering immensity but we don't think small.เราก็อาจจะเป็นคนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาศัยอยู่บนจุดของฝุ่น, ลอยไปในความใหญ่โตส่าย แต่เราไม่คิดว่าขนาดเล็ก
Are there beings in the cosmos who live forever... afloat on an endless journey down the river of time?มีสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่ อาศัยอยู่ตลอดไป ลอยไปในการเดิน ทางไม่มีที่สิ้นสุด ลงแม่น้ำของเวลาหรือไม่
To keep this branch afloat with his in-her-i-tance.เขาใช้ทรัพย์... เขาใช้มรดกทั้งหมด...

afloat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮着[fú zhe, ㄈㄨˊ ㄓㄜ˙, 浮着 / 浮著] afloat

afloat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat

afloat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยอยู่ในน้ำ[adj.] (løi yū nai ) EN: afloat FR:
ไม่เจ๊ง[v. exp.] (mai jeng) EN: stay afloat FR:
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutm) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat FR:
อยู่รอด[v. exp.] (yū røt) EN: survive ; stay afloat FR: survivre
อยู่ตัว[v.] (yūtūa) EN: stay afloat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afloat
Back to top