ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incapacitated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incapacitated*, -incapacitated-

incapacitated ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

incapacitated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, 瘝] incapacitated; inefficient

incapacitated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขจอก[adj.] (khajøk) EN: incapacitated ; crippled FR:
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incapacitated
Back to top