ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tasteless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tasteless*, -tasteless-

tasteless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tasteless (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ Syn. bored Ops. interesting
tasteless (adj.) (อาหาร) ไม่มีรสชาติ See also: ชืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. delicious
tasteless (adj.) ไม่มีรสนิยม See also: ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ Ops. tasteful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จืดชืด (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
จืดหมดรส (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
ชืด (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ
ไร้รสชาติ (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด
จืด (v.) be tasteless See also: be insipid Syn. จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. เข้มข้น
ไร้รสชาติ (v.) be tasteless See also: be insipid Syn. จืดชืด Ops. เข้มข้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Folks, there have been a lot of tasteless jokes going around... about the death of Senator Jackson.คนที่มีการจำนวนมากที่มีเรื่องตลกรสจืดไปรอบ ๆ ... เกี่ยวกับการตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิก
It's pretty tasteless using what's happening here to try to make me look like an idiot.คุณอยากทำให้เหตุการณ์นี้ ทำให้ผมดูเหมือนปัญญาอ่อนอย่างงั้นเหรอ
Once that's the place to be seen, you'll be so booked, you can turn away the tasteless tourists in fanny packs.เมื่อที่แห่งนี้ได้เปิดทำการ เธอจะต้องจองคิวนาน จนอยากจะหนีไปที่อื่นเลยนะ นักท่องเที่ยวมีรสนิยมกับสาวๆสวยๆ
An odorless, tasteless flammable liquid yet it burned with an unusual pink tissue.ของเหลวไร้กลิ่นไร้รส ติดไฟได้ง่าย แต่ทิ้งรอยไหม้ไว้เป็น สีชมพูดูประหลาด
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด
Robert's rather tasteless about it.โรเบิร์ต ไม่สนใจเรื่องถูกผิดด้วยซ้ำ
Don't you think it's tasteless and immature for you to whine like this? Tasteless?เธอไม่ได้เสียเวลา เสียแรงเพื่อที่จะไปคัดเลือกให้เป็นศิลปินหรอ?
It's not like I even got to wear it, because my husband's a tasteless man slut.ฉันยังไม่ได้ใส่มันด้วยซ้ำ เพราะสามีฉันไปมั่วกับอีตัว
Are there any other tasteless demands... you wish to make upon my artistry?แน่นอน จะใช้ความเป็นศิลปินของข้า อย่างไร้รสนิยมแบบอื่นอีกมั้ย
Once Walsh's tasteless decor had been replaced for something more befitting of a classy operation like ours,เมื่อการตกแต่งไร้รสนิยมของวอลช์ ถูกแทนที่ด้วยอะไรแบบที่ เหมาะสมกับปฏิบัติการผู้ดีแบบเรา
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
That would be just as tasteless.มันค่อนข้างจะไร้รสนิยมไปหน่อยนะ

tasteless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 没有品味 / 沒有品味] tasteless
无味[wú wèi, ˊ ㄨㄟˋ, 无味 / 無味] tasteless; odorless

tasteless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無味無臭[むみむしゅう, mumimushuu] (adj-no) tasteless and odorless; bland
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
大味[おおあじ, ooaji] (adj-na,n) tasteless; flat-tasting
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel
殺風景[さっぷうけい, sappuukei] (adj-na,n) tasteless; dreary; tastelessness
無味無臭無色[むみむしゅうむしょく, mumimushuumushoku] (adj-no) tasteless, odorless and colorless
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P)

tasteless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dī) EN: Eating alone is tasteless FR: A manger seul, point de saveur
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotc) EN: insipid ; tasteless ; drab FR: insipide ; fade ; sans goût
เป็นน้ำยาเย็น[adj.] (pennāmyāyen) EN: tasteless ; insipid FR:
เย็นชืด[adj.] (yencheūt) EN: cold and tasteless ; all cold FR:

tasteless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tasteless
Back to top