ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adrift

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adrift*, -adrift-

adrift ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adrift (adj.) ซึ่งไม่มีจุดหมาย See also: คว้าง, เคว้งคว้าง Syn. directionless
adrift (adj.) ลอยไป See also: ล่องลอย Syn. drifting
English-Thai: HOPE Dictionary
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
English-Thai: Nontri Dictionary
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอยแพ (v.) be adrift on a raft See also: float on a raft
คว้างเคว้ง (adv.) adrift See also: aimlessly, randomly Syn. เคว้งคว้าง, คว้าง
เคว้งคว้าง (adv.) adrift See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย Ops. มีเป้าหมาย
เติ่ง (adv.) adrift See also: in the lurch Syn. ค้างเติ่ง
เลื่อนลอย (adv.) adrift See also: aimlessly, driftingly, afloat Syn. ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง Ops. มีจุดหมาย
เลื่อนลอย (adv.) adrift See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly Syn. ไร้จุดหมาย Ops. มีเป้าหมาย
ไม่มีจุดหมาย (adv.) adrift See also: aimlessly, driftingly, afloat Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง Ops. มีจุดหมาย
ไม่มีจุดหมายปลายทาง (adv.) adrift See also: aimlessly, driftingly, afloat Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย Ops. มีจุดหมาย
ไร้จุดหมาย (adv.) adrift See also: aimlessly, driftingly, afloat Syn. เลื่อนลอย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง Ops. มีจุดหมาย
ไร้จุดหมาย (adv.) adrift See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly Syn. เลื่อนลอย Ops. มีเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But one of the ships did pick up a man adrift at sea.แต่มีเรือ.. รับชายคนหนึ่งกลางทะเลมา
I'm adrift in a sea of boobies, and my balls are scraping the pavement.ฉันชักเมากับคลื่นนมที่ เด้งดึ๋งๆแล้ว
FLOATING ON A VAST SEA OF DARK MATTER. ASTRONOMERS FIND THEMSELVES ADRIFT ON THIS UNFAMILIAR OCEAN.เราเพียงแค่นิด ๆ หน่อย ๆ ที่ด้านข้าง
It's all an empty space with a few pinpricks of matter floating in a void like rocks adrift in the vastness of space.ที่ลอยอยู่ในโมฆะเช่นหินลอย ในความกว้างใหญ่ของพื้นที่ แต่วิธีการทำทิ่มขา ของเรื่องเหล่านี้
I am totally adrift in that class.ในห้องเรียนฉันไม่มีจุดหมายอะไรเลย
Langley thinks she may have been a former KGB sleeper set adrift when the Soviet Union broke up.แลงลีย์คิดว่าเธออาจจะ อดีตสาบลับของKGB ซึ่งแยกตัว ตอนสหภาพโซเวียตล่มสลาย
With song Rolling at sea Adrift on the watersด้วยเพลง โอ้ มีอะไรหรอ
I've been set adrift in the open sea-- but now... that you're here... so close to me again, well...ถูกปล่อยให้ลอย กลางทะเล แต่ตอนนี้ คุณอยู่ที่นี่แล้ว... ใกล้กับผมอีกครั้ง
We're looking for a boy who was seen adrift nearby.เรากำลังตามหาเด็กผู้ชาย 188 00: 11: 21,120
Our galaxy has billions of them, adrift in perpetual night.กาแลคซีของเรามีหลายพันล้าน ของพวกเขาลอยในคืนตลอด
Here is the stuff of the newborn earth, adrift in cold storage, unchanged ever since that time.นี่คือเรื่องของโลกแรกเกิดคือ ลอยในห้องเย็นไม่เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่เวลานั้น
And it reminded me, perhaps I am truly adrift in this time.และทำให้ผมคิดได้ว่า ผมอาจอยู่อย่างไร้จุดหมายจริงๆ ในยุคสมัยนี้

adrift ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き流す;吹流す[ふきながす, fukinagasu] (v5s,vt) (See 吹き流し) to blow along (in the wind); to set adrift
漂流者[ひょうりゅうしゃ, hyouryuusha] (n) person adrift on the sea; castaway (on an island)
路頭に迷う[ろとうにまよう, rotounimayou] (exp,v5u) to be adrift in the streets; to be out in the cold
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
漂わす[ただよわす, tadayowasu] (v5s,vt) to set adrift; to let loose; to cut loose

adrift ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คว้าง[adj.] (khwāng) EN: adrift ; floating ; suspended FR:
คว้างเคว้ง[adv.] (khwāngkhwēn) EN: adrift FR:
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
ลอยคว้าง[v.] (løi khwāng) EN: float ; be adrift ; be floating FR:
ลอยคว้าง[adj.] (løi khwāng) EN: floating ; adrift FR:
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft FR:
ลอยแพ[adj.] (løiphaē) EN: adrift FR:
ไม่มีจุดหมาย[v.] (mai mī jutm) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift FR: ne pas avoir de but
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutm) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat FR:
เติ่ง[adj.] (toeng) EN: adrift ; in the lurch FR: à la dérive ; sans direction précise

adrift ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adrift
Back to top