ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intimately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intimately*, -intimately-

intimately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intimately (adv.) อย่างใกล้ชิด See also: อย่างสนิทสนม Syn. affectionately, familiarly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันเอง (adv.) intimately See also: amicably, familiarly Syn. คุ้นเคย Ops. ห่างเหิน
อย่างคุ้นเคย (adv.) intimately
อย่างสนิทสนม (adv.) intimately Syn. อย่างคุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She can't tell you anything unless she knows we're intimately connected.ยกเว้นแต่เราจะต้องสนิทกันจริง
Well, given that we were so, uh... intimately involved with the president coming to... power... the Foreign Office has asked me to point out our awareness... of your very unique personal relationship with President Amin.ได้ข่าวมาว่า... คุณเข้ามามีส่วนในการใช้อำนาจของท่านประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศขอให้ผมคอยสอดส่อง
Since our origins, water, air and forms of life are intimately linked.ตั้งแต่จุดเริ่มต้น น้ำ,อากาศ และรูปแบบของชีวิต ถูกเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น
He probably knew her more intimately than the others.เขาอาจรู้จักเธอดีกว่าเหยื่ออื่นๆ
I don't recommend anything to my clients that I don't know intimately myself.ฉันไม่ได้แนะนำ\ทุกอย่างให้กับลูกคาฉัน นั่นฉันไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยตัวฉันเอง
Didn't you, me, and a stewardess get to know each other intimately over Lithuania?เพื่อได้รู้จักแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ขอโทษนะ
How intimately did he know Garrett Jacob Hobbs?เขารู้จักการเตต์ เจคอบ ฮอบส์ดีแค่ไหน
You always shine your brightest when you do something personal, something intimately important that defines you.เธอมักจะส่องแสงสว่างในตัวเธอเสมอ เมื่อเธอได้ลงมือทำในสิ่งที่เธอรัก บางอย่างที่สำคัญที่เป็นตัวเธอ
It appears you two are intimately familiar with her scent.เห็นได้ว่าคุณสองคน สนิทสนมคุ้นเคยกับเธอ
Well, I think the great effort that she's made has been to, uh, bring us much more intimately in contact with all the men who lived here.ผมคิดว่าเธอได้พยายามอย่างมาก... ให้เราได้รู้สึกใกล้ชิดกับทุกคนที่เคยอยู่ที่นี่
A programmer who knows intimately how the machines work and a machine who knows its own true nature.โปรแกรมเมอร์ที่รู้ว่าเครื่องจักรทำงานยังไง และเครื่องจักรที่รู้จักธรรมชาติของตัวเอง
After all this time, I know it almost as intimately as my own.ตลอดเวลาที่ผ่านนี่ ฉันรู้จักมัน ราวกับว่ามันเป็นสมองของฉันซะเอง

intimately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唇亡齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 唇亡齿寒 / 唇亡齒寒] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent

intimately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
膝を交えて[ひざをまじえて, hizawomajiete] (exp) intimately; sitting knee to knee
親しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person

intimately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly FR: sans chichi (fam.) ; amicalement
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers ; talk softly and intimately FR: parler à voix basse
แนบแน่น[adv.] (naēpnaen) EN: closely ; inseparably ; intimately FR:
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:
อย่างแนบแน่น[adv.] (yāng naēpna) EN: intimately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intimately
Back to top