ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supremely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supremely*, -supremely-

supremely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supremely (adv.) อย่างสังเกตเห็นได้ See also: อย่างโดดเด่น Syn. superbly, notably
supremely (adv.) อย่างสำคัญที่สุด Syn. superlatively, mainly

supremely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
แสนสุข[n. exp.] (saēn suk) EN: extremely happy ; supremely happy ; felicity ; bliss FR: infiniment heureux
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:
ยิ่งยวด[adv.] (yingyūat) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely FR: extrêmement
ยวด[adv.] (yūat) EN: extremely ; supremely FR: extrêmement 

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supremely
Back to top