ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unjustified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unjustified*, -unjustified-

unjustified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless

unjustified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
ปราศจากเหตุผล[X] (prātsajāk h) EN: without reason ; unjustified FR: sans raison ; injustifié

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unjustified
Back to top