ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlimited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlimited*, -unlimited-

unlimited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlimited (adj.) ไร้ขีดจำกัด See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต Syn. limitless, measureless Ops. limited
unlimited in power (adj.) ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด Syn. all-powerful, almighty
English-Thai: HOPE Dictionary
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
English-Thai: Nontri Dictionary
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่กำหนด (adv.) unlimited
โดยไม่จำกัด (adv.) unlimited Syn. โดยไม่กำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา
Hey, Dr. claw, check this out... an unlimited supply of bowling shirts.เฮ้ดร.คลอว์ ดูนี่สิ... แหล่งเสื้อโบว์ลิ่งที่ไม่จำกัด
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด
Well, lan has nearly unlimited resources.ก็ เอียนมีข้อมูลเกือบไม่จำกัด.
With free mobile-to-mobile and unlimited nights and weekendsีโทรเข้ามือถือฟรีตลอด ไม่จำกัดชั่วโมงกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์
Now I have an unlimited supply.ตอนนี้ ฉันมีไม่จำกัดแล้ว.
My new phone has unlimited call time. So, let's talk long.โปรใหม่โทรเท่าไรก็ได้ มาคุยกันให้คุ้มเหอะ
We're in a college bar full of unlimited booze and pussy, and we're sitting at the bar talking about high-school parties.เรากำลังอยู่ในบาร์ของมหาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยเหล้าและจิ๋ม แต่เรากับมาพูดกันเรื่องงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยม
Victor is out there somewhere with unlimited power.วิคเตอร์ก็อยู่ที่ไหนซักแห่ง กับพลังที่ไร้ขีดจำกัด

unlimited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无限期[wú xiàn qī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, 无限期 / 無限期] unlimited (time) duration
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, 浩茫] boundless; unlimited
无限[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, 无限 / 無限] unlimited; unbounded

unlimited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited
無制限供給[むせいげんきょうきゅう, museigenkyoukyuu] (n) unlimited supply
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade
無限責任[むげんせきにん, mugensekinin] (n) unlimited liability
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.)
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted

unlimited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัประไมย[adj.] (appramai) EN: unlimited FR:
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jam) EN: unlimited ; unrestricted FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[adv.] (dōi mai kam) EN: unlimited FR: sans limite
ความต้องการไม่จำกัด[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: unlimited wants FR:
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted ; broad FR: illimité ; indéfini ; sans limite
ไม่มีอั้น[adj.] (mai mī an) EN: unlimited ; unrestrained ; limitless FR:
ไม่มีขีดจำกัด[adj.] (mai mī khīt) EN: without limit ; unlimited FR: illimité
ไม่มีขีดคั่น[adj.] (mai mī khīt) EN: unlimited FR:
นับไม่ได้[adj.] (nap mai dāi) EN: uncountable ; non-denumerable ; unlimited FR: indénombrable
แทงไม่อั้นประตู[X] (thaēng mai ) EN: unlimited bets FR:
สุดกำลัง[adv.] (sut kamlang) EN: with all one's energy ; with all one's strength ; all-out ; unlimitedly FR: de toutes ses forces ; avec toute son énergie

unlimited ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrankenlos {adj}boundless; unbounded; limitless; unlimited
unbegrenzt {adj} | unbegrenzter | am unbegrenztestenunlimited | more unlimited | most unlimited

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlimited
Back to top