ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หล่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หล่อ*, -หล่อ-

หลอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลอ (v.) be decayed See also: be broken Syn. แหว่ง, โหว่
หลอ (v.) lure See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ
หลอ (v.) take one´s place wrongfully See also: take another´s place by assuming his name, take other´s step under false pretenses Syn. หลอกลวง
หลอ (v.) lie See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate Syn. โกหก
หลอ (v.) trick See also: play the fool with someone, deceive Syn. หลอกลวง
หลอ (v.) pretend See also: fake, simulate Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง Ops. จริงใจ
หลอ (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, คดโกง, โกง
หลอ (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอ (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอ (v.) corrupt See also: embezzle, peculate, swindle Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง
หลอ (v.) deceive See also: pretend, feign Syn. ลวง
หลอ (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น
หลอ (v.) deceive See also: lure, entice, tempt, seduce, fool Syn. ล่อลวง, ชักจูง
หลอ (v.) haunt See also: frighten, scare
หลอ (adv.) falsely See also: not for real Syn. ไม่จริงจัง, เล่นๆ
หลอ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง
หลอ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง
หลอกๆ (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, ไม่จริงจัง, เล่นๆ
หลอกกิน (v.) be a joke for eating
หลอกตัวเอง (v.) deceive oneself See also: fool oneself, delude oneself Syn. ไม่ยอมรับความจริง
หลอกตา (adj.) deceptive See also: misleading, delusive Syn. ลวงตา
หลอกลวง (v.) quibble See also: equivocate, be evasive, wag one´s tongue Syn. เล่นลิ้น, พูดเท็จ
หลอกลวง (v.) take one´s place wrongfully See also: take another´s place by assuming his name, take other´s step under false pretenses Syn. หลอก
หลอกลวง (v.) deceive See also: hoodwink, cheat Syn. ย้อมแมวขาย
หลอกลวง (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล
หลอกลวง (v.) trick See also: play the fool with someone, deceive Syn. หลอก
หลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
หลอกลวง (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
หลอกลวง (v.) pretend See also: fake, simulate Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอก Ops. จริงใจ
หลอกลวง (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอก, คดโกง, โกง
หลอกลวง (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) corrupt See also: embezzle, peculate, swindle Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ทุจริต, คดโกง
หลอกลวง (v.) betray See also: double-cross, cheat, be treacherous Syn. ทรยศ
หลอกลวง (adj.) crafty See also: unreliable, cunning, sly Syn. กลอกกลิ้ง Ops. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
หลอกล่อ (v.) deceive See also: lure, entice, tempt, seduce, fool Syn. หลอก, ล่อลวง, ชักจูง
หลอหลอ (v.) haunt See also: frighten, scare Syn. หลอก
หลอ (n.) straw (for drinking) See also: tube
หลอดกาแฟ (n.) straw Syn. หลอด
หลอดนีออน (n.) neon lamp See also: fluorescent light Syn. นีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์
English-Thai: HOPE Dictionary
broncho- pre.หลอดลม
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
phlebitisหลอดเลือดดำอักเสบ
vasodilalatorหลอดเลือดขยายตัว
x-ray tubeหลอดเอกซฺเรย์เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้รังสีเอกซฺเรย์เป็นหลอดรังสีขั้วลบชนิดหนึ่งที่เป้าโลหะถูกระดมยิงด้วยอิเล็กตรอนพลังสูง
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
alusiaอาการหลอนตัวเอง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
ampule(แอม' พูล) n. หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด., Syn. ampul, ampoule
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
angiology(แอลขิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับหลอดโลหิตและหลอดน้ำเหลือง
angioma(แอนจิโอ' มะ) n., (pl. -mas, -mata) n. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลอดโลหิต หรือหลอดน้ำเหลือง. -angiospermous adj. (a flowering plant)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
atheroma(แอธธีโร'มะ) n., (pl. -mas, -mata) ถุงไขมัน, ภาวะที่มีไขมันสะสมที่ผนังหลอดโลหิตแดง (a sebaceous cyst)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blank cartridgen. กระสุนเปล่า,กระสุนหลอ
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed
blowgunn. หลอดเป่ากระสุนอาวุธ
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
anneal(vt) หลอ
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอ
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
bulb(n) กระเปาะ,หลอดไฟ
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
capsule(n) หลอด(ยา),หลอดแคปซูล
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
converter(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
convertor(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
croup(n) โรคหลอดลมอักเสบ
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
windpipe(n) หลอดลม
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aneurysmหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteryหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioleหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchitisหลอดลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchospasm; bronchiospasmหลอดลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchusหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannulaหลอดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catheterหลอดสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cathode ray tube (CRT)หลอดภาพ (ซีอาร์ที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gauge glassหลอดแก้วตรวจระดับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oesophagusหลอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebitisหลอดเลือดดำอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semicircular canalหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
staminal column; staminal tubeหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
varicosity, lingualหลอดเลือด(ดำ)ลิ้นขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vas deferensหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venula; venuleหลอดเลือดดำเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiologyนาฬิวิทยา, วิทยาหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apoplectic strokeโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriosclerosis, cerebralภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atherosclerosisโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial-หลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchoceleกระพุ้งหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchoscopeกล้องส่องตรวจหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burdenชั้นฟลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cardiovascular-หัวใจร่วมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cineangiographyการถ่ายภาพยนตร์หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CRT (cathode ray tube)ซีอาร์ที (หลอดภาพ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilative-หลอดเลือดขยาย, -ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct๑. ท่อ๒. หลอด๓. รู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achalasiaหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย [การแพทย์]
Ampullaหลอดมดลูก, ส่วนโป่งพอง [การแพทย์]
Angiocardiographyหลอดเลือดหัวใจ, การบันทึกภาพ [การแพทย์]
Aortaหลอดเลือดแดงเอออร์ตา, เอออร์ต้า, หลอดเลือดเอออร์ตา, เส้นโลหิตแดงใหญ่, อาร์ออต้า, ท่อเลือดแดงใหญ่, เส้นเลือดแดงใหญ่, หลอดเลือดใหญ่, เอ-ออร์ตา [การแพทย์]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ, การอักเสบของผนังหลอดเลือด, เส้นเลือดอักเสบ [การแพทย์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Atomizers, Bulbหลอดที่จะพ่น [การแพทย์]
Blankหลอดน้ำยาลบล้าง,ความจุของแบบพิมพ์เมื่อมียาพื้นอย่างเดียว,หลอดปรับศูนย์,หลอดแบลงต์ [การแพทย์]
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
Bronchiหลอดลมฝอย,หลอดลม [การแพทย์]
bronchioleหลอดลมฝอย, หลอดเล็ก ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากหลอดลมและแยกแขนงออกไปทั่วปอด  มีหน้าที่ลำเลียงอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bronchospasmหลอดลมบีบเกร็ง,หลอดลมเกร็งตัว,หลอดลมหดตัว,การรัดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลม,การหดตัวของหลอดลม,หลอดลมตีบ,หลอดลมหดเกร็ง,หลอดลมหดเกร็งการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม [การแพทย์]
Bronchusหลอดลมเล็ก,หลอดลมใหญ่,หลอดลม [การแพทย์]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Celiac Arteryหลอดเลือดแดงซีลิแอก,หลอดเลือดแดงช่องท้อง,หลอดเลือดแดงซิลิแอก [การแพทย์]
Esophagusหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Fluorescein Angiographyหลอดเลือด,การบันทึกภาพด้วยฟลูออเรสซืน [การแพทย์]
fluorescent lampหลอดวาวแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างออกมาโดยการวาวแสงของสารซึ่งฉาบอยู่ที่ผิวด้านในของหลอด  หลอดวาวแสงมีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟชนิดใช้หลอดเปล่งแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intercostal Arteriesหลอดเลือดแดงอินเตอร์โคสตาล [การแพทย์]
Lobar Arteriesหลอดเลือดแดงแขนงสู่กลีบตับ [การแพทย์]
Geiger Muller Tubesหลอดไกเกอร์มัลเลอร์ [การแพทย์]
photoelectric cellหลอดโฟโตอิเล็กทริก, หลอดผลิตไฟฟ้าจากแสงสว่าง โดยให้แสงสว่างตกกระทบแคโทดซึ่งทำด้วยโลหะบางชนิด  เช่น ทังสเตน เงิน พลังงานแสงที่ได้รับจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากแคโทดไปยังอาโนดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Coronary stenosisหลอดเลือดหัวใจตีบ [TU Subject Heading]
Ureteral obstructionหลอดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Urethraหลอดปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Varicose veinsหลอดเลือดดำขอด [TU Subject Heading]
vas deferensหลอดนำอสุจิ, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้บริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็ก  ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำอสุจิจากอัณฑะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ampoulesแอมพูล, หลอดแก้ว, หลอดยาฉีด [การแพทย์]
Anastomosesการเชื่อมติดต่อถึงกัน, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด [การแพทย์]
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Applicatorsเครื่องมือที่ใช้ผสม, เครื่องมือสอดใส่แร่, หลอดฉีด, หลอดบรรจุ [การแพทย์]
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jive (vi.) หลอก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. kid, tease
jive (vt.) หลอก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. kid, tease, fool
delude oneself with (phrv.) หลอก (ตัวเอง) ด้วย Syn. deceive with
delude oneself into (phrv.) หลอก (ตัวเอง) ในเรื่อง
palm off (idm.) หลอกขาย See also: ยัดเยียดให้ Syn. pass off
palm off on (phrv.) หลอกขายกับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยัดเยียดให้กับ Syn. fob off on, foist off on
two-time (sl.) หลอกคนรัก See also: หลอกแฟน
pay someone a left-handed compliment (idm.) หลอกด่า See also: ประชด
be taken in (idm.) หลอกลวง See also: โกง
betray (vt.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง Syn. deceive
bullshit (sl.) หลอกลวง See also: โกหก
catch (vt.) หลอกลวง Syn. deceive, trick
cheat (vt.) หลอกลวง See also: ต้มตุ๋น Syn. deceive, defraud, swindle
cheat into (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง Syn. trick into
cheat on (phrv.) หลอกลวง Syn. step put on
chisel out of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง Syn. cheat out of
con (vt.) หลอกลวง See also: หลอก, ตบตา Syn. deceive, cheat, swindle
cozen (vi.) หลอกลวง
cozen (vt.) หลอกลวง Syn. cheat, defraud
deceive (vi.) หลอกลวง See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก Syn. trick, mislead, delude, betray
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I deluded myself for a secondฉันหลอกตัวเองไปชั่วขณะ
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
What rubbish are you talking about?เธอกำลังพูดเรื่องเหลวไหลอะไรนี่
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lunch? Yeah. I... you know, I...มื้อเที่ยง หลอ ได้ เธอก็รู้ ว่าฉัน
I believe.ยังไง พวกนายกำลังขับ V-8 หลอ พวกเขากลิ้งไปรอบๆในบอลพลาสติส
Mr. Muggles isn't worried, is he?หลอก D.L. ไม่ได้หรอก
Do some feint, and then, boom, come in. You feint, boom, come in.หลอก แล้วค่อยชก แล้วหลอก แล้วชก
You're trying to trick me. It don't count if I get tricked.หลอกกันนี่\หลอกแบบนี้ไม่นับ
We are really sorry, and we were trying to think of some way to show you how much we care about you.หลอกขังฉันไว้ในซาวน่ากับนากหื่น เปล่า ฉันอยากให้เธอเป็นเพื่อนเจ้าสาวตัวหลัก โอพระเจ้า
Fool me once, shame on you, and fool my best friend, you're dead-frickin'-meat.หลอกฉันครั้งหนึ่ง ละอายใจซะบ้าง แล้วนี่มาหลอกเพื่อนสนิทฉัน นั้นก็ตายซะเถอะ
Pretty smooth conning me into a third date, by the way.หลอกฉันมาเดท ครั้งที่ 3 ได้เก่งมากเลยนะ
Fool me once... shame on you.หลอกฉันหนึ่งครั้ง อับอายที่คุณ
Aye! Blind me with the rich widow and then insinuate that penniless little husband-hunter!หลอกฉันเรื่องแม่ม่ายสาวแสนรวย แล้วยังมาเกริ่นเรื่องสาวถังแตกไล่จับผู้ชายอีก
So this really fools me? It?หลอกฉันเล่นเหรอ ไอเนี่ยนะ
"Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. "หลอกฉันได้ทีนึง มันน่าละอายใจ หลอกฉันได้สองที ฉันน่าละอายใจ
Fool me twice, shame on me, right?หลอกฉันได้อีกครั้ง ฉันควรละอายใจ ใช่มั้ย
You can't fool me, Hourglass.หลอกฉันไม่ได้หรอก ไอ้นาฬิกาทราย
Not fooling me twice.หลอกฉันไม่ได้อีกหนหรอก
Feint left, thrust right -- my signature.หลอกซ้าย แล้วโจมตีไปด้านขวา คือสัญลักษณ์ของฉัน
She's deluding herself, and she's moody. She's not right for Tom.หลอกตัวเองน่ะสิ อารมณ์เสียง่าย เธอไม่เหมาะกับทอมเลย
You'll lie to anyone. I hope the Lannisters kill you all.หลอกทุกคนที่ขวางหน้า ขอให้แลนนิสเตอร์ฆ่าเสียให้หมดเลย
Told everyone I was in for armed robbery to keep a target off my back.หลอกทุกคนว่าคดีใช้อาวุธปล้น กันไม่ให้โดนสอยตูด
Scamming tourists, stuff like that.หลอกนักท่องเที่ยว อะไรทำนองนั้น
It was easy to fool Niklaus, but I thought you, of all people, would understand.หลอกนิคเคล้าส์ง่ายจะตาย แต่ฉันคิดว่า นายจะเข้าใจ
You're kiddin' me, right?หลอกผมเล่นใช่มั้ยเนี่ย?
You didn't get me.หลอกผมไม่สำเร็จหรอกน่า
I'm not buying it, dad.หลอกผมไม่ได้หรอก, พ่อ.
Faking symptoms to extend his critical status.หลอกยื่นเวลารักษาอาการของเขา ว่ามีอาการโคม่า
I wanna try and get into an art school.หลอกลวง, ทรมาน, แถมยังใจง่าย
Foole once, shame on you.หลอกลวงกันอีกแล้ว น่าละลายใจเสียจริง
Choi Soo-jin, Seoul University degree in psychologyหลอกลวงคนอื่น อยู่อย่างไม่สนใจอะไร นั้นไม่ใช่เธอหรอกหรอ?
Securities fraud, conspiracy, and most likely manslaughter.หลอกลวงความมั่นคง, สมรู้ร่วมคิด, และฆ่าคนตาย
I'd like to compare it to the copy that was previously provided to us.หลอกลวงธนาคารในการกู้เงิน ทั้งๆ ที่ไม่มีทางชำระคืนได้
Scamming my dad is my favorite pastime.หลอกลวงพ่อของฉันเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของฉัน
Deceives even you, his darling daughter,หลอกลวงแม้กระทั้งเธอ ลูกสาวที่แสนรัก
Deceiving your mother, turning on your brother.หลอกลวงแม่ของคุณ แกล้งน้องชายคุณ
Cyber bullying is a federal crime, Ismail.หลอกลวงในโลกไซเบอร์คืออาชญากรรมอิสเมลล์
Keep the droids occupied. I'll go find him!หลอกล่อพวกดรอยด์เอาไว้ ข้าจะตามหาเขา
Distract that thing. I'll get the pearl.หลอกล่อมันก่อน ฉันจะไปเอาไข่มุก
Always lured Reuben, saying that there would be a raise in it for him.หลอกล่อรูเบนเสมอ บอกว่า มันจะเพิ่มรายได้ให้เขามากขึ้น
Texas bag scam?หลอกล่อเธอแบบ Texas bag scam?
Faking your kidnapping...หลอกว่ามีการลักพาตัวนาย...
Fakes her own death, frames me for it.หลอกว่าเธอตาย และโบ้ยความผิดนั้นให้ผม

หลอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หล่อ
Back to top