ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lure*, -lure-

lure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lure (n.) พลังหรือแรงดึงดูด See also: เสน่ห์
lure (vt.) ล่อใจ See also: หลอกล่อ, ยั่วยวน Syn. attract, entice, tempt, allure, seduce Ops. repel
lure (n.) สิ่งล่อ See also: เครื่องล่อ Syn. temptation
lure (n.) เหยื่อล่อ (เหยื่อตกปลา) Syn. decoy
lure away (phrv.) หลอกให้ละทิ้ง See also: ลวงให้เลิกจาก
lure into (phrv.) หลอกให้เข้าไปใน See also: ล่อลวงให้เข้าไป
lure on (phrv.) กระตุ้น (สัตวหรือคน) See also: ดึงดูดใจ, ล่อใจด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
English-Thai: Nontri Dictionary
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวงล่อ (v.) lure See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, หลอก
ล่อหลอก (v.) lure See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก
สิ่งล่อตาล่อใจ (n.) lure See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive
สิ่งล่อใจ (n.) lure See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ
สิ่งเย้ายวน (n.) lure See also: enticement, come-on Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน
หลอก (v.) lure See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ
เครื่องล่อ (n.) lure See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ
เหยื่อล่อ (n.) lure See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ
ความล้มเหลว (n.) failure See also: miscarriage Syn. ความผิดพลาด Ops. ความสำเร็จ
หัวใจวาย (n.) heart failure
อามิส (n.) allurement See also: enticement, bait Syn. อามิษ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
I resign myself to failureฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You lure men to their deaths like a spider with flies.คุณล่อผู้ชายไปสู่ความตาย เหมือนแมงมุมกับแมลงวัน
Your planning to... lure the Count out, and take his life.นายหมายถึง.. ล่อเคานท์ให้ออกมา แล้วฆ่ามันซะ
Even if I kill you, I can still lure the Count out!ต่อให้ฉันฆ่าเธอ ก็ใช่ว่าจะล่อเคานท์ ออกมาไม่ได้
If we are unable to capture him, you will lure him out to the old city and attack.ถ้าหากเราไม่สามารถจับเขาได้ นายต้องล่อให้เขาออกไปซัดกันนอกเมืองเก่า
He must have known the scheduled time and it was used to lure Colosimo out into the lobby.เขาอาจรู้เรื่องเวลาที่จะส่ง และรอให้โคโลสิโม่ออกไปที่ห้องโถง
They want to lure the boars out of the woods.พวกเขาต้องการที่จะล่อให้หมูออกจากป่า
The scouts put us there to lure the boars in.ลูกเสือทำให้เรามีเพื่อล่อให้หมูใน.
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ
Fenton knew I'd come. That's why he left those notes to lure me in.เฟนตันรู้ว่าผมต้องมา ถึงทิ้งโน้ตพวกนั้นไว้เพื่อล่อผม
Look, I'm gonna go outside, and I'm gonna lure the wolves out of the room.ฉันจะออกไปล่อหมาป่าออกจากห้อง
You lure people here with an invitation from the King and then you strip them of all their powers.คุณล่อทุกคนมาที่นี่ด้วยคำเชิญของพระราชา และยึดอำนาจของพวกเขาไป
The heat bloom was the sign to lure us down here.สัญญาณคลื่นความร้อน ทำเพื่อล่อพวกเราลงมาที่นี่

lure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, 绝产 / 絕產] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, 衰竭] failure (e.g. kidney failure)
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 左倾机会主义 / 左傾機會主義] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶] ominous; inauspicious; famine; crop failure
成败[chéng bài, ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, 成败 / 成敗] success or failure
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, 渎职 / 瀆職] wrongdoing; failure to do one's duty

lure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好餌[こうじ, kouji] (n) bait; decoy; lure
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P)
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality
釣る[つる, tsuru] (v5r,vt) (1) to fish; to angle; to catch; (2) (See 釣られる) to lure in; to tempt; to attract; to entice; to allure; (P)
魚灯[ぎょとう, gyotou] (n) lights to lure fish
アクセス失敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure
しくじり[, shikujiri] (n) failure
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
フェイリュア[, feiryua] (n) failure
ミス[, misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P)
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] (n) {comp} link failure
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不当たり;不当り[ふあたり, fuatari] (n) failure; unpopularity
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action)
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P)
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
二の舞[にのまい, ninomai] (n) ... all over again (repeating the same failure)
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P)
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing
呼び出す(P);喚び出す;呼出す[よびだす, yobidasu] (v5s,vt) (1) to summon; to call (e.g. phone); to convene; to decoy; to lure; (2) {comp} to invoke (e.g. subroutine); to call; (P)
喧嘩の尻[けんかのしり, kenkanoshiri] (n) aftermath of a quarrel (failure)
[おとり, otori] (n) (uk) lure; decoy
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
大失敗[だいしっぱい, daishippai] (n,vs) massive failure; debacle
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
心不全[しんふぜん, shinfuzen] (n) heart failure; (P)
急性腎不全[きゅうせいじんふぜん, kyuuseijinfuzen] (n) acute renal failure
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
挫折感[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure
劣化故障[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.)
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs)
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure

lure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
กระจาน[n.] (krajān) EN: metal fish lure FR:
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v. exp.] (lø jai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
หลอกล่อ[v.] (løklø) EN: deceive ; fool ; gull ; hoodwink ; lure FR: leurrer
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลวงไป[v. exp.] (lūang pai) EN: lure away/into FR:
นกต่อ[n.] (noktø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake FR: leurre [m]
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: lure ; entice ; offer enducements ; lead someone on FR:
ต่อ[v.] (tø) EN: decoy ; lure ; attract FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ยั่วยวน[v.] (yūayūan) EN: arouse desire ; tempt ; seduce ; lure FR: séduire ; tenter
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บวม[n.] (būam) EN: swelling FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure ; blackout ; outage FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation FR: dentelure [f]
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep FR: vitesse [f] ; allure [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
หัวอาหารปลาดุก[n. exp.] (hūa āhān pl) EN: FR: aliment pour silures [m]
หัวใจล้มเหลว[n. exp.] (hūajai loml) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating FR: émaillure [f]
การล้มละลาย[n.] (kān lomlalā) EN: bankruptcy ; failure FR: faillite [f]
เกศวะ[n.] (kēsawa) EN: FR: personne à la belle chevelure [f]
เกศินี[n.] (kēsinī) EN: FR: dame à la belle chevelure [f]
เกศพ[n.] (kēsop) EN: FR: personne à la belle chevelure [f]
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook FR: exclure ; sauter ; négliger
ขับช้า[v. exp.] (khap chā) EN: FR: conduire lentement ; rouler à allure modérée
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlē) EN: failure ; miscarriage FR: échec [m] ; fiasco [m] ; faillite [f]
ความล้มเหลวของตลาด[n. exp.] (khwām lomlē) EN: market failure FR:
ความเป็นสนิม[n.] (khwām pen s) EN: FR: rouillure [f]

lure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Analogausfall {m}analog failure
Defekt {m}failure
Geräteausfall {m} | möglicher Geräteausfalldevice failure | potential device failure
Frühausfall {m}early failure
Ausfallrate {f}failure rate
Ausfallsicherung {f}failure protection
Ausfallstatistik {f}failure statistics
Fehlerbehandlung {f}failure handling; error handling
Nichteinhaltung {f} seiner Verpflichtungenfailure to meet one's obligations
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
Schadensanalyse {f}failure analysis
Störmeldung {f}failure signal; failure notice
Schwingungsbruch {m}fatigue failure
Ermüdungsdefekt {m}fatigue failure
Ausfallsatz {m}fraction failure
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure
Lockung {f}allurement
Produktionsausfall {m}loss of production; production failure
Phasenausfallrelais {n} [techn.]phase failure relay
Nierenversagen {n} [med.]renal failure
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF)
Störanfälligkeit {f}vulnerability to failures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lure
Back to top