ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fake*, -fake-

fake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fake (n.) ของปลอม See also: ของเทียม, ของเก๊, ของไม่แท้ Syn. copy, phony, imitation Ops. genuine article
fake (adj.) ปลอม See also: เทียม, เก๊, ไม่แท้ Syn. fraudulent Ops. genuine, real
fake (vt.) ปลอมแปลง See also: ทำเทียม Syn. feign, copy, clone, simulate
fake (vi.) สร้างเรื่องขึ้น See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ Syn. assume, pretend
fake (vt.) สร้างเรื่องขึ้น See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ
fake doctor (n.) หมอเถื่อน See also: แพทย์เถื่อน Syn. charlatan, quacksalver Ops. professional doctor, qualified doctor
fake doctor (n.) หมอเถื่อน See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน Syn. charlatan, mountebank, quack Ops. professional doctor, qualified doctor
fake out (phrv.) หลอกลวง See also: ทำให้หลงกล, ลวงให้เชื่อ
fake up (phrv.) แสร้งทำ See also: หลอกว่า
faked (adj.) เสแสร้ง See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ Syn. feigned
fakery (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแสร้ง, มารยา, การตบตา Syn. prestense
English-Thai: HOPE Dictionary
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud
English-Thai: Nontri Dictionary
fake(n) การกุเรื่องขึ้น,การอุปโลกน์,การปลอมแปลง,การหลอกหลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุดั่น (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads Syn. ทองแกมแก้ว
ทองแกมแก้ว (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads
ของปลอม (n.) fake See also: counterfeit, artificial goods Syn. ของเทียม, ของเก๊ Ops. ของจริง, ของแท้
ของเก๊ (n.) fake See also: counterfeit, artificial goods Syn. ของเทียม Ops. ของจริง, ของแท้
ของเก๊ (n.) fake See also: counterfeit, artificial goods Syn. ของปลอม Ops. ของแท้, ของจริง
ของเทียม (n.) fake See also: counterfeit, artificial goods Syn. ของปลอม, ของเก๊ Ops. ของแท้, ของจริง
ปลอม (adj.) fake See also: counterfeit, artificial Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง
เก๊ (adj.) fake See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus Syn. ปลอม, เทียม Ops. จริง, แท้
เท็จเทียม (adj.) fake See also: counterfeit, spurious Syn. ปลอม
เทียม (adj.) fake See also: spurious, deceptive Syn. ปลอม Ops. แท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bill Carson's a fake name huh?บิล คาร์สันเป็นชื่อปลอมใช่ไหม?
That fake too?นี่ก็ปลอมด้วยหรือเปล่า?
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
Any minute now they're going to discover the town is fake and pull out!อีกเดี๋ยวมันคงรู้ว่าเมืองปลอม
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ
You've got fake incense. You must have been set up.แกได้กำยานของปลอมมา ตัดใจซะเถอะ
"Even if I have to fake it....ถึงต้องเสแสร้งก็เถอะ
He bought his fucking button! That fake old tough guy!มันไม่อยากแก่ตายละ ไอแก่หนังเหี่ยว
She hides everything. Jewelry, even the fake stuff.แม่เขาเอาของทุกอย่างซ่อนไว้ เครื่องเพชรหรือแม้แต่ของปลอม
To fake a signal from Vega what would you need?ปลอมสัญญาณจากเวก้า สิ่งที่คุณจะต้อง?
Don't worry. You're in the fake Rolex capital of the world.อย่าเครียดไป คุณอยู่ในเมืองหลวงที่มีของก๊อปเกรดเอระดับโลกเชียวนะ
Gonna make a break and take a fake I'd like a stinkin' achin' shake!Gonna make a break and take a fake I'd like a stinkin' achin' shake! !

fake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假药[jiǎ yào, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄠˋ, 假药 / 假藥] fake drugs
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, 冒牌货 / 冒牌貨] fake goods; imitation; forgery
冤假错案[yuān jiǎ cuò àn, ㄩㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄘㄨㄛˋ ㄢˋ, 冤假错案 / 冤假錯案] unjust, fake and false charges (in a legal case)
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, 假的] bogus; ersatz; fake; mock; phoney
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿制品 / 仿製品] counterfeit object; fake
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 假冒品] counterfeit object; fake
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, 假货 / 假貨] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 伪造品 / 偽造品] counterfeit object; forgery; fake
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 假] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, 伪饰 / 偽飾] faked decoration
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, 冒牌] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand
赝品[yàn pǐn, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, 赝品 / 贗品] fake; counterfeit article
仿冒[fǎng mào, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ, 仿冒] to counterfeit; fake
孰真孰假[shú zhēn shú jiǎ, ㄕㄨˊ ㄓㄣ ㄕㄨˊ ㄐㄧㄚˇ, 孰真孰假] what is true and what is fake

fake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court
なんちゃって[, nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake
バスター[, basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P)
バッタ物[バッタもの, batta mono] (n) knockoff; unlicensed or fake merchandise
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
似非学者;えせ学者[えせがくしゃ, esegakusha] (n,adj-no) pseudo-scholar; fake scholar; would-be expert
偽商品[にせしょうひん, niseshouhin] (n) (See 偽物) fake merchandise
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee
偽造パスポート[ぎぞうパスポート, gizou pasupo-to] (n) fake passport; forged passport
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P)
狂言誘拐[きょうげんゆうかい, kyougenyuukai] (n) fake (staged) kidnapping
赤熊;赭熊[しゃぐま, shaguma] (n) (1) yak hair dyed red; red hair; (2) frizzled fake hair; curly fake hair
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P)
偽造品[ぎぞうひん, gizouhin] (n) fake; a forgery
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression)
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
模造(P);摸造[もぞう, mozou] (n,vs,adj-no) imitation; counterfeit; fake; sham; ersatz (object); (P)
的屋;テキ屋[てきや(的屋);テキや(テキ屋), tekiya ( teki ya ); teki ya ( teki ya )] (n) racketeer; faker; stall-keeper
贋作[がんさく, gansaku] (n,vs) fake; sham; counterfeit
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack

fake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมปลอม[adj.] (jømpløm) EN: phony ; fake ; counterfeit FR:
กำมะลอ[adj.] (kammalø) EN: fake ; sham ; phoney ; phony (Am.) ; false ; bogus FR: faux
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait
ข่าวลวง[n. exp.] (khāo lūang) EN: hoax ; fake news FR:
ข่าวปลอม[n. exp.] (khāo pløm) EN: fake news FR: information fabriquée [f] ; fake news [f] (anglic.)
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery ; fake FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ของปลอม[n.] (khøng pløm) EN: countefeiting ; fake FR: imitation [f] ; faux [m] ; contrefaçon [f]
แกล้งทำ[v. exp.] (klaēng tham) EN: fake ; pretend ; put on an act FR: feindre ; dissimuler ; faire semblant
หลอก[adj.] (løk) EN: fake ; false FR:
หมอเก๊[n. exp.] (mø kē) EN: fake doctor FR: faux médecin [m]
นกต่อ[n.] (noktø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake FR: leurre [m]
พลอยหุง[n. exp.] (phløi hung) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[n. exp.] (phløi kē) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ; not genuine ; artificial FR: faux ; contrefait ; de contrefaçon ; frelaté ; artificiel
ปลอมแปลง[adj.] (plømplaēng) EN: fake FR: falsifié
เสแสร้ง[v.] (sēsaēng) EN: pretend ; fake ; simulate ; dissemble FR: simuler ; affecter ; feindre ; faire semblant ; faire comme si ; feinter ; déguiser
สินค้าเก๊[n. exp.] (sinkhā kē) EN: imitation ; fake FR: faux [m] ; imitation [f] ; contrefaçon [f]
เท็จเทียม[adj.] (thetthīem) EN: fake FR:
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
วุฒิการศึกษาปลอม[n. exp.] (wutthi kān ) EN: fake diploma FR: faux diplôme [m]
ยาปลอม[n. exp.] (yā pløm) EN: counterfeit medicine ; fake medicine FR: médicament contrefait [m]

fake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vortäuschung {f}faking; fakery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fake
Back to top