ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fib

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fib*, -fib-

fib ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fib (n.) คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย See also: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน Syn. lie, untruth Ops. fact, truth
fib (vi.) พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ Syn. lie, deceive, perjure
fibber (n.) คนโกหก Syn. liar
fiber (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fiber (n.) ลักษณะสำคัญ See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fiber optics (n.) เส้นใยแก้วนำแสง
fiberglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. fibreglass, spunglass
fiberscope (n.) เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
fibre (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fibre (n.) ลักษณะสำคัญ See also: โครงสร้างพื้นฐาน Syn. fiber
fibre optices (n.) เทคโลยีถ่ายทอดแสงหรือภาพผ่านเส้นใย See also: เส้นใยโปร่งใส
fibreglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. spunglass
fibril (n.) เส้นใยเล็กๆ See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย Syn. fibrilla
fibrilla (n.) เส้นใยเล็กๆ See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย
fibrillate (vi.) สั่นระริก (กล้ามเนื้อ)
fibrillate (vi.) ทำให้สั่นระริก (กล้ามเนื้อ)
fibrillation (n.) การสร้างเส้นใยเล็กๆ See also: การเป็นเส้นใยละเอียด
fibrillation (n.) การสั่นระริกของกล้ามเนื้อ
fibrin (n.) โปรตีนซึ่งทำให้โลหิตแข็งตัว See also: ไฟบริน
fibrinogen (n.) โปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทำให้โลหิตแข็งตัว
fibroid (adj.) ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย Syn. fibrous
fibroid (n.) เนื้องอกซึ่งประกอบด้วยเส้นใยและกล้ามเนื้อเรียบ
fibrosis (n.) การเกิดพังผืด See also: การเกิดเนื้อเยื่อมากเกินไป, การสร้างเส้นใยมากผิดปกติ
fibrous (adj.) ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย Syn. tissued, fibroid
fibula (n.) กระดูกน่อง See also: กระดูกขาชิ้นนอกซึ่งอยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
fibre(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย,สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น,ลักษณะที่
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต
fibroman. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเส้นใย
fibrosisn. การสร้างหรือเกิดเนื้อเยื่อมากผิดปกติ
fibrous(ไฟ'บรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยหรือมีลักษณะของเส้นใย., See also: fibrousness n.
fibula(ฟิบ'บิวละ) n. กระดูกน่อง., See also: fibular adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fibrous(adj) เป็นเยื่อ,ทำด้วยเส้นด้าย,เป็นเส้นๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fibre๑. เส้นใย๒. เซลล์เส้นใย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrilเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrillation๑. การเป็นเส้นใยฝอย๒. การระริกของกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrinไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibromaเนื้องอกเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrosisภาวะเกิดพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous-เส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous; fibroseเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibula; bone, calf; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberscopes, Fujinonเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดเนื้อปอด [การแพทย์]
Fibonacci numbersเลขฟีบอนนาชี [TU Subject Heading]
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fibril-Sheathหุ้มด้านนอก [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]
Fibrinไฟบริน,สาร,ไฟบริน [การแพทย์]
Fibrinogenไฟบริโนเจน [TU Subject Heading]
Fibroidเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [การแพทย์]
Fibromaไฟโบรมา,เนื้องอก,ไฟโบรมา,เนื้อเยื่อพังผืด,เนื้องอกชนิดเยื่อเหนียว [การแพทย์]
Fibrosisการเกิดพังผืด [TU Subject Heading]
Fibrousพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย [การแพทย์]
Fibulaกระดูกน่อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอง (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย
ยองใย (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย
เส้นใย (n.) fiber See also: fibre
ไฟเบอร์ (n.) fiber See also: fibre Syn. เส้นใย
ใยแก้ว (n.) fiber glass
ซัง (n.) fibre See also: fiber, stringy pulp of the jackfruit Syn. ซังขนุน
ซังขนุน (n.) fibre See also: fiber, stringy pulp of the jackfruit
ฝอย (n.) fibre See also: filament
สายใยแก้วนำแสง (n.) fibre-optic Syn. ใยแก้วนำแสง
ใยแก้วนำแสง (n.) fibre-optic
กระดาษข่อย (n.) paper made from the fibres of streblus asper
ชะนุง (n.) pair of sticks for holding spon fibre
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre Syn. ใยอาหาร
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre
เส้นใยแก้ว (n.) glass fibber
ใยอาหาร (n.) dietary fibre
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You really shouldn't fib to people who are close to you.จริงๆแล้วคุณไม่ควรจะโกหก กับคนใกล้ตัวของคุณนะ
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
I think it's a fake. It's prefab, fiberglass.ตึกประกอบด้วยไฟเบอร์กลาส คนพวกนี้จะปั่นหัวเราเล่น
I don't think he's of Illustra fiber.ผมไม่คิดว่าเขาจะฉลาดพอที่จะสนใจข้อเสนอของคุณนะ
That's either a sex dream or I need more fiber in my diet.ถ้าไม่ใช่ฝันเรื่องเซ็กซ์ ก็คงท้องผูกนะ
We were unaware of the university policy, so that's why the little fib.เรายังไม่ได้แจ้งนโยบายมหาวิทยาลัย เลยดูเหมือนโกหกหน่อยๆ
I couldn't get titanium, so I had a friend of mine mould the base out of carbon fibres.ผมเลยให้เพื่อนใช้คาร์บอนไฟเบอร์ หล่อเป็นฐานแทน
You know, like the Fibonacci sequence?ก็เหมือนกับลำดับเลข ฟีโบนาชชี
Fibonacci is an Italian mathematician in the 13th.ฟีโบนาชชี เป็นนักคณิตศาตร์ชาวอิตาเลียน สมัยศตวรรษที่ 13
I maintain that with every fiber of my being.ฉันแค่อยากจะให้เขารู้ว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างงี้แหละ
Some cross-synaptic firing, as well as signs of recent trauma with fresh fibrotic scarring throughout the cortex.การติดต่อกันระหว่างเซลล์สมอง เเละร่องรอยการกระทบกระเทือน พร้อมรอยแผลเป็นใหม่ๆ ทั่วทั้งสมองส่วนนอก
The traders who are involved in the market are not guys who are whose moral fibre when it comes to environmental conditions are going to be rattled at allผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในตลาด (คาร์ลตัน บราวน์ นายหน้าค้าสินค้าโภคภัณฑ์) ไม่ใช่คนที่--- ธรรมะธรรมโม

fib ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腈纶[jīng lún, ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄣˊ, 腈纶 / 腈綸] acrylic fibre
麻袋[má dài, ㄇㄚˊ ㄉㄞˋ, 麻袋] burlap (a fibre made of jute)
低筋面粉[dī jīn miàn fěn, ㄉㄧ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 低筋面粉 / 低筋麵粉] cake flour; low fibre flour
醋酸纤维[cù suān xiān wéi, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 醋酸纤维 / 醋酸纖維] cellulose acetate (used for film and fiber)
包层[bāo céng, ㄅㄠ ㄘㄥˊ, 包层 / 包層] cladding; covering (on a fiber)
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 胶原纤维 / 膠原纖維] collagen fiber
纤芯[xiān xìn, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 纤芯 / 纖芯] core (of a fiber)
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 纤芯直径 / 纖芯直徑] core diameter (of a fiber)
纤维囊泡症[xiān wéi náng pào zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ ㄓㄥˋ, 纤维囊泡症 / 纖維囊泡症] cystic fibrosis
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
原纤维[yuán xiān wéi, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 原纤维 / 原纖維] fibril; protofilament
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 玻璃纤维 / 玻璃纖維] fiberglass; glass fiber
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 纤维 / 纖維] fiber
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, 纤维丛 / 纖維叢] fiber bundle (math.)
纤维状[xiān wéi zhuàng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄓㄨㄤˋ, 纤维状 / 纖維狀] fibrous
纤维肌痛[xiān wéi jī tòng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˋ, 纤维肌痛 / 纖維肌痛] fibromyalgia
纤维蛋白[xiān wéi dàn bái, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 纤维蛋白 / 纖維蛋白] fibrous protein
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks
银苔[yín tái, ˊ ㄊㄞˊ, 银苔 / 銀苔] moss silver; silver in the form of fibers or branches
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 光导纤维 / 光導纖維] optical fiber
光纤电缆[guāng xiān diàn lǎn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 光纤电缆 / 光纖電纜] optical fiber; optical cable
丙纶[bǐng lún, ㄅㄧㄥˇ ㄌㄨㄣˊ, 丙纶 / 丙綸] polypropylene fiber
涤纶[dí lún, ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ, 涤纶 / 滌綸] polyester fiber
聚酯纤维[jù zhǐ xiān wéi, ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 聚酯纤维 / 聚酯纖維] polyester fiber
面糊[miàn hú, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 面糊 / 麵糊] starchy; floury and without fiber
人造纤维[rén zào xiān wéi, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 人造纤维 / 人造纖維] synthetic fiber
合成纤维[hé chéng xiān wéi, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 合成纤维 / 合成纖維] synthetic fiber

fib ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罪のない嘘;罪のないうそ[つみのないうそ, tsuminonaiuso] (exp) white lie; harmless lie; fib
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P)
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber
カーボンファイバー[, ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre
グラススキー[, gurasusuki-] (n) (1) glass fiber ski; glass fibre ski; (2) grass ski
グラスファイバー[, gurasufaiba-] (n) glass fiber; glass fibre; (P)
グラスファイバーポール[, gurasufaiba-po-ru] (n) glass fiber pole; glass fibre pole
クラッド[, kuraddo] (n) {comp} clad; cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber)
シリコンカーバイド[, shirikonka-baido] (n) silicon carbide (fiber, fibre)
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
トリアセテート繊維[トリアセテートせんい, toriasete-to sen'i] (n) triacetate fiber; triacetate fibre
バルカンファイバー[, barukanfaiba-] (n) vulcanized fiber; vulcanised fiber; vulcanized fibre; vulcanised fibre
ファイバーオプティクス[, faiba-oputeikusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバーガラス[, faiba-garasu] (n) fiberglass; fibreglass
ファイバースコープ[, faiba-suko-pu] (n) fiberscope; fibrescope
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ファイバオプティックス[, faibaoputeikkusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC
フィブリノーゲン;フィブリノゲン[, fiburino-gen ; fiburinogen] (n) fibrinogen
フィブリン[, fiburin] (n) fibrin
フェルトペン[, ferutopen] (n) felt pen; felt-tip pen; fiber-tip pen
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job
プラスチック光ファイバ[プラスチックひかりファイバ, purasuchikku hikari faiba] (n) {comp} plastic optical fiber
ポリエステル繊維[ポリエステルせんい, poriesuteru sen'i] (n) polyester fiber; polyester fibre
マイクロファイバー[, maikurofaiba-] (n) microfibre; microfiber
ヨーロッパビーバー[, yo-roppabi-ba-] (n) European beaver (Castor fiber)
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella)
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] (n) {comp} usable distance (of a fiber)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
ファイバ[ふぁいば, faiba] fibre
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics
ファイバーチャネル[ふぁいばーちゃねる, faiba-chaneru] Fibre Channel
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber)
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] fibre optic cable
光ファイバ伝送技術[ひかりファイバでんそうぎじゅつ, hikari faiba densougijutsu] fibre optics
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics)
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] fiber optics

fib ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุ๊[v.] (ju) EN: fib FR:
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge FR: mentir ; dire un mensonge ; tromper ; raconter des bobards (fam.)
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate FR: feindre ; simuler
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
ปด[v.] (pot) EN: lie ; tell a lie ; fib ; tell a fib FR: mentir
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense FR: mentir ; affabuler
ยกเมฆ[v.] (yokmēk) EN: trump up ; lie ; fib ; fabricate ; invent ; think up ; concoct FR:
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūa) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre FR: corde en fibre de bananier [f]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]
ฟีโบนัชชี = ฟีโบนักชี[n. prop.] (Fībōnatchī ) EN: Fibonacci FR: Fibonacci
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
จำนวนฟีโบนัชชี = จำนวนฟีโบนักชี[n. exp.] (jamnūan Fīb) EN: Fibonacci number FR: nombre de Fibonacci [m]
กากใย[n. exp.] (kāk yai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
กากใยอาหาร[n. exp.] (kāk yai āhā) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
กาบกล้วย[n. exp.] (kāp klūay) EN: leaf sheaf of banana tree ; fibrous layer on the trunk of the banana tree FR:
กาบปูเล[n.] (kāppūlē) EN: small tray made of betel leaves ; fibrous covering of the areca made into small containers FR:
คาร์บอนไฟเบอร์[n. exp.] (khābǿn faib) EN: carbon fibre FR: fibre de carbone [f]
ขมิ้นเครือ[n.] (khaminkhreū) EN: Combretum acuminatum ; Arcangelisia flava ; Fibraurea tinctoria FR: Combretum acuminatum ; Arcangelisia flava ; Fibraurea tinctoria
กระดูกน่อง[n. exp.] (kradūk nǿng) EN: fibula FR: péroné [m]
กระดูกปลายขาอันเล็ก[n. exp.] (kradūk plāi) EN: fibula FR: péroné [m]
กระจกไฟเบอร์[n. exp.] (krajok faib) EN: fibre optics FR: fibre de verre [f] ; fibre optique [f]
ลำดับฟีโบนักชี[n. exp.] (lamdap Fībō) EN: Fibonacci sequence FR: suite de Fibonacci [f]
เลขไฟโบนาชชี่[n. exp.] (lēk Faibōnā) EN: Fibonacci numbers FR: suite de Fibonacci [f]
เลขฟีโบนัชชี = เลขฟีโบนักชี[n. exp.] (lēk Fībōnat) EN: Fibonacci number FR: nombre de Fibonacci [m]
เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี = เลโอนาร์โด ฟิโบนักชี[n. prop.] (Lē-ōnādō Fi) EN: Leonardo Fibonacci FR: Leonardo Fibonacci
ไม้กวาดทางมะพร้าว[n. exp.] (māi kwāt th) EN: coconut broom ; garden broom FR: balai en fibre de coco [m]
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber FR:
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
เป็นเส้น ๆ[adj.] (pen sen-sen) EN: FR: fibreux
แผ่นใยไม้อัด[n. exp.] (phaen yai m) EN: fiberboard FR:
พืชเส้นใย[n. exp.] (pheūt senya) EN: fiber crops FR: plante fibreuse [f]
ปอ[n.] (pø) EN: hemp ; jute ; kenaf ; fibre crops FR: chanvre [m] ; jute [m] ; lin [m]
รากฝอย[n.] (rākføi) EN: rootlet ; fibrous root FR: radicelle [f]
รากแก้ว[n.] (rākkaēo) EN: taproot ; fibrous root FR: pivot [m] ; racine principale [f] ; racine pivotante [f]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd FR:

fib ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzflimmern {n}; Vorhofflimmern [med.]auricular fibrillation
Bastfaser {f}bast fibre
Bindefaser {f}binding fibre
Lungenfibrose {f} [med.]fibrosis of the lungs; pulmonary fibrosis
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber
Chemiefaser {f}chemical fibre
Randfaser {f}extreme fiber
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Faserendflächen {pl}fibre ends; fiber ends [Am.]
Faseroptik {f}fibre optics; fiber optics [Am.]
Faserplatte {f}fiberboard [Am.]; fibreboard
Faserschichtluftfilterzelle {f} [techn.]fibrous laminated air filter element
Faserschichtmatte {f}fibrous laminated mat
Fibel {f} (Archäologie)fibula; clasp; dress clasp
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]
Faserverbundwerkstoff {m}fibre reinforced composite
Glasfasersorten {pl}fibre codes
Keramikfasermatte {f}fibre blanket
Lichtwellenleiter-Steckverbinder {m}fibre optic connector
Nachbarwirkung {f} der Fasernfibre interference effect
faserig {adj} | faseriger | am faserigstenfibrous | more fibrous | most fibrous
Glasfaser {f}glass fibre
Glasfaserfiltermedien {pl}glass fibre filter media
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.]
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat
Muskelfaser {f} [anat.]muscle fibre; muscle fiber [Am.]
Naturfaser {f}natural fibre
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology
Pflanzenfaser {f}plant fibre; vegetable fibre
Schlackenfaser {f}slag fibre
Kunstfaser {f}synthetic fibre; synthetic fiber [Am.]
Querfaser {f}transverse fibre
Herzflimmern {n}; Kammerflimmern [med.]ventricular fibrillation
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fib
Back to top