ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoodwink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoodwink*, -hoodwink-

hoodwink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoodwink (vt.) ตบตา See also: หลอกลวง Syn. deceive, dupe, trick
English-Thai: HOPE Dictionary
hoodwinkvt. หลอกลวง,โกง,ปิดบัง.
English-Thai: Nontri Dictionary
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can hoodwink your mother, but not me!แกตบตาแม่ของแกได้, แต่ไม่ใช่กับฉัน !
Hold it now and watch the hoodwink as I make you stop, think!Hold it now and watch the hoodwink as I make you stop, think! !

hoodwink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 受骗 / 受騙] cheated; taken in; hoodwinked
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, 蒙蔽] deceive; hoodwink

hoodwink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat FR:
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
หลอกล่อ[v.] (løklø) EN: deceive ; fool ; gull ; hoodwink ; lure FR: leurrer
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoodwink
Back to top