ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deceptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deceptive*, -deceptive-

deceptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deceptive (adj.) อย่างโกหก See also: อย่างหลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
deceptive(ดิเซพ'ทิฟว) adj. ซึ่งหลอกลวง
English-Thai: Nontri Dictionary
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉ้อฉล (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ต้มตุ๋น (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอก (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกตา (adj.) deceptive See also: misleading, delusive Syn. ลวงตา
หลอกลวง (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ฝาด (v.) be deceptive See also: mistake one for another
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That sounds kind of deceptive but if anyone has pulled as many strings as my father has you have to break it easy to him that you flunked out.ฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่พ่อผมใช้เส้นช่วยผม... ...ผมเลยต้องค่อยๆ บอก ว่าผมถูกไล่ออก
The Body Shop um deceptive very lovely.บอดี้ชอป เอ่อ จอมปลอม น่ารักมาก
That's why, in the suburbs, there is nothing more deceptive than a smile.นั้นเป็นเหตุผลที่ว่า ในชานเมือง... . ไม่มีอะไรที่ตบตา
There is nothing more deceptive than a smile, and no one knows this better than the people who hide behind them.ไม่มีอะไร จะตบตาได้มากไปกว่ารอยยิ้ม และไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ได้ดีไปกว่า คนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
Your boons? Utterly deceptive twaddle-speak, says I.A promise an as much as deceiving, I find.
The new C.E.O. of LuthorCorp's even more deceptive than Lex ever was.หลายเหตุการณ์่ของผู้บริหารลูเธอร์คอร์ปคนใหม่ เลวร้ายกว่าที่เล็กซ์เคยเป็น
He is known for his deceptive maneuvers.เขาขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างแผนตบตา
Besides, i have a far more cunning and deceptive adversary To deal with.นอกจากนั้น ผมมีศัตรู ที่ต้องจัดการอีก
They're being accused of coming up with a deceptive slogan.เขาถูกฟ้อง เรื่องออกสโลแกนหลอกลวง
A big, bold, empty statement not meant to be taken as fact, therefore not subject to deceptive advertising litigation.คำกล่าวเกินจริง ที่ไม่อาจถือเป็นความจริง ดังนั้น จึงไม่มีความผิดฐานโฆษณาหลอกลวง
I sense something deceptive and dark in his emotional makeup.แต่ฉันก็รู้สึกถึงบางสิ่ง ที่ลวงตาและมืดหม่น อยู่ในภาพที่เขาสร้างขึ้น
I didn't change my name to be deceptive.ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพื่อหลบหนีอะไรเลย

deceptive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 假面具] mask; fig. false façade; deceptive front
疑似[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, 疑似] deceptive; plausible but fallacious

deceptive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling
偽計[ぎけい, gikei] (n) deceptive plan
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show
詭道[きどう, kidou] (n) deceptive methods; questionable means
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj-na) deceptive; fraudulent

deceptive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest FR:
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another FR:
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsan) EN: deceptive advertising FR:
หลอกตา[adj.] (løktā) EN: deceptive FR:
ลวง[adj.] (lūang) EN: deceptive ; fictitious ; ilusory FR:
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive FR: illusoire ; trompeur
แผนลวง[n. exp.] (phaēn lūang) EN: deceptive plan FR:
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle FR: inconstant ; volage
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive FR: faux ; contrefait ; fallacieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deceptive
Back to top