ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bamboozle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bamboozle*, -bamboozle-

bamboozle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bamboozle (vt.) หลอกลวง (คำสแลง) See also: ล่อลวง Syn. swindle, trick
bamboozled (sl.) สับสน See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
English-Thai: HOPE Dictionary
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
English-Thai: Nontri Dictionary
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without they hear different from a judge I have relatives who might think you just tried to bamboozle me.ถ้าไม่ได้ฟังจากผู้พิพากษา ว่าเป็นอีกอย่างนะ ผมมีญาติที่อาจคิดว่า คุณพยายามจะหลอกเรา
Madam, you are being heinously bamboozled by these lickspittle toadies you surround yourselves with.มาดาม? ท่านกำลังถูกพวกที่ชอบ ประจบสอพลอรอบตัวนี่หลอกอยู่นะ
He's got the whole courtroom bamboozled.เขาทำให้ห้องพิจารณาคดีถูกหลอกลวง
I thought it was a straight bamboozle.คิดออกเลยว่าต้องเป็นเรื่องแหกตา

bamboozle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้ม[v.] (tom) EN: rip off ; cheat ; bamboozle ; trick ; deceive FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bamboozle
Back to top