ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equivocate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equivocate*, -equivocate-

equivocate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equivocate (vi.) พูดสองนัย See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด Syn. prevaricate
English-Thai: HOPE Dictionary
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
English-Thai: Nontri Dictionary
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีฝีปาก (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน
ตีโวหาร (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน
ปั้นสีหน้า (v.) equivocate See also: to mask a falsehood Syn. ปั้นหน้า
ปั้นหน้า (v.) equivocate See also: to mask a falsehood
พลิกแพลง (v.) equivocate See also: quibble, quip Syn. กลับกลอก, สับปลับ
เล่นสำบัดสำนวน (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not a man to equivocate.พ่อไม่ใช่คนพูดอ้อมค้อม

equivocate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 含糊其词 / 含糊其辭] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush

equivocate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い紛らす;言紛らす[いいまぎらす, iimagirasu] (v5s,vt) to equivocate
言を左右にする[げんをさゆうにする, genwosayuunisuru] (exp,vs-i) to equivocate; to beat around the bush

equivocate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate FR: feindre ; simuler
เล่นลิ้น[v.] (lenlin) EN: quibble ; equivocate FR:
เล่นสำนวน[v. exp.] (lensamnūan) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate FR:
อ้อมแอ้ม[v.] (ǿm-aem) EN: mutter ; mumble ; equivocate FR: marmonner
ปั้นหน้า[v.] (pannā) EN: equivocate FR:
ปั้นสีหน้า[v.] (pansīnā) EN: dissemble ; make a show of ; feign ; equivocate FR:
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: equivocate ; quibble ; quip FR:
พูดทีเล่นทีจริง[v. exp.] (phūt thī le) EN: say something half jokingly ; be half serious ; speak with tongue-in-cheek ; equivocate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equivocate
Back to top