ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misleading

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misleading*, -misleading-

misleading ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misleading (adj.) หลอกลวง Syn. fallacious
misleading (adj.) ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด See also: ซึ่งทำให้เข้าใจผิด Syn. misteaching
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misleading๑. การทำให้เขว, การทำให้หลงผิด๒. ที่ทำให้เขว, ที่ทำให้หลงผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I deeply apologize for misleading you, Sheriff.ผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณไขว้เขว นายอำเภอ
Sun's been misleading people with his lies, and so many are now following him.ซุนชักจูงผู้คนด้วยถ้อยคำโกหก คนจำนวนมากจึงหลงเดินตาม
That was misleading ...นั่นก็แค่ ล้อเล่นน่ะ
If it's any consolation, she got me here on a very misleading text message.ถ้ามีอะไรจะช่วยปลอบใจได้ ผมก็ถูกเธอหลอกให้มาที่นี่เหมือนกัน
When I said I was Mr. Boddy's butler, this was both true and misleading.ตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นพ่อบ้านของคุณบ๊อดดี้ เป็นความจริงและอาจทำให้เข้าใจผิด
I don't care about the pri-- Misleading? -ls he violent?ชั้นได้ยินมาว่า มันเดย์โซล ล้มละลาย
First impressions can often be misleading.ความประทับใจแรกเกือบทำให้ฉันหลงผิดไปหลายครั้ง
You're firing us because we refused to put on the air something that we knew and demonstrated to be false and misleading.พวกคุณไล่เราออกเพราะเราไม่ยอมเอาสารคดีออกอากาศ ในสิ่งที่เรารู้และมีหลักฐานพิสูจน์ว่า มันเป็นเท็จและบิดเบือน
They are designed to be misleading.มันถูกสร้างภาพมาเพื่อให้เข้าใจไปอีกแบบ
It's -- there's the analogy with something being dragged through treacle, but for me, that's misleading, because this is a dissipation of energy, and it isn't like that.เพราะนี่คือการกระจาย ของพลังงาน, และมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นั่นคือการเปรียบเทียบที่ ไม่ดีงามสำหรับฮิกส์
The beard threw me. It's kind of misleading.เคราเยอะเชียว น่าจะเข้าใจผิดนิดหน่อย

misleading ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley

misleading ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P)
紛らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name

misleading ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ไขว้เขว[v. exp.] (thamhai khw) EN: mislead ; be misleading FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misleading
Back to top