ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tease*, -tease-

tease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tease (vt.) หยอกล้อ See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า Syn. irritate
tease (vi.) หยอกล้อ See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า Syn. irritate
tease (vt.) ทำให้ขบขัน
tease (vi.) ขบขัน
tease (vt.) กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (โดยเฉพาะความต้องการทางร่างกาย)
tease (vt.) หวีผมให้ดูหนาขึ้น
tease (n.) คนชอบแกล้ง See also: คนชอบเย้าแหย่ Syn. teaser
tease (n.) คนหลอกให้ผู้อื่นมีความต้องการทางเพศแล้วก็ปฏิเสธ
tease (n.) การยั่วเย้า See also: การหยอกเย้า
tease out (phrv.) ทำให้เป็นปุย See also: ทำให้เป็นขุย
teasel (n.) พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus See also:
teaser (n.) คนที่หยอกเย้าผู้อื่น See also: ผู้แหย่
English-Thai: HOPE Dictionary
tease(ทีซ) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน, See also: teasingly adv.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
teaser(ที'เซอะ) n. ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า
English-Thai: Nontri Dictionary
tease(vt) ล้อเล่น,ยั่ว,แหย่,กวนโมโห
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teaseเขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเซ้า (v.) tease See also: joke, play, make fun of Syn. หยอก, เย้าแหย่
ข่มเหงรังแก (v.) tease See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง
พูดล้อ (v.) tease See also: josh, mock Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่
พูดล้อเล่น (v.) tease See also: josh, mock Syn. พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่
พูดหยอกล้อ (v.) tease See also: josh, mock Syn. พูดล้อเล่น, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่
พูดหยอกเย้า (v.) tease See also: josh, mock Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดเย้าแหย่
พูดเย้าแหย่ (v.) tease See also: josh, mock Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า
ยั่วเย้า (v.) tease See also: taunt, tantalize, harass, kid Syn. เย้า, เย้าแหย่
ยั่วเล่น (v.) tease See also: kid, chaff, ridicule, banter Syn. หยอกล้อ, หยอก Ops. เอาจริง
รังแก (v.) tease See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice Syn. กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก
ล้อ (v.) tease See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว
ล้อเล่น (v.) tease See also: kid, chaff, ridicule, banter Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น Ops. เอาจริง
สัพหยอก (v.) tease See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว
หยอก (v.) tease See also: kid, jolly, make fun of Syn. เย้า, หยอกเย้า, หยอกล้อ, เย้าหยอก
หยอกล้อ (v.) tease See also: make fun of, jolly, kid Syn. หยอกเย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่
หยอกเย้า (v.) tease See also: kid, jolly, make fun of Syn. เย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, หยอกล้อ
หยิกแกมหยอก (v.) tease See also: jolly Syn. เหน็บแนม
เย้า (v.) tease See also: pull someone´s leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก
เย้าแหย่ (v.) tease See also: banter, pull one´s leg, goad, joke, trick, kid Syn. กระเซ้า, แหย่เย้า
แกล้ง (v.) tease See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if he refuses, I'll go upstairs and never tease him again.และหากเขาปฏิเสธ ฉันจะขึ้นไปข้างบน และไม่ล้อเขาอีกเลย
His name spelledbackwards was Krap Nek, andl used to tease him.ชื่อของมันถ้าสะกดกลับหลังจะเป็น "Krap Nek" ซึ่งผมล้อมันเป็นประจำ
Oh, Mr Bennet, how can you tease me so?แหม คุณเบนเน็ตก็ ทำไมต้องแกล้งฉันอย่างนี้ด้วย
Oh, dear. I cannot tease you about that.โอ ที่รัก เราแหย่คุณเรื่องนั้นไม่ได้เลย
Tarek used to tease me that I worry too much.ทาแร็คเคยเตือนฉันไว้ นั่นเลยทำให้ฉันระมัดระวังมาก.
So, it's whether I wear this little tease or give them a night they'll really remember.งั้น ไม่ว่าจะยังไงข้าก็จะใส่ชุดที่หวือหวาตัวนี้ ให้พวกเขาได้ชมซักคืน เผื่อจะได้เป็นที่จดจำ
And then... we can isolate each of the chemicals and hopefully tease out an image of a print.where Kathy Meyers was abducted. It ties the two victims together. So whoever killed Kathy
You're right. I only tease him 'cause I'm jealous.ถูกของคุณ ผมชอบแกล้งเขา\\\ เพราะผมขี้อิจฉา
Oh, we tease beuse we love.แหม รักหรอกจึงหยอกเล่น
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น
He has a freckle on his right hand. It's shaped like Texas. I used to tease him about it.รูปร่างอย่างกับเท็กซัส ฉันเคยล้อเขาเรื่องนี้
You can't tease me about the blood thing because it's not funny.คุณยั่วฉันไม่ได้หรอก เรื่องเลือดนั่น เพราะมันไม่ขำ

tease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously
谑语[xuè yǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄩˇ, 谑语 / 謔語] words to tease sb
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 撩] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions)
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, 取笑] tease; make fun of
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, 嘲弄] tease; poke fun at; make fun of
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嬲] tease; disturb
戏耍[xì shuǎ, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄚˇ, 戏耍 / 戲耍] tease

tease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody
ストリップショー[, sutorippusho-] (n) strip show; striptease
ストリップティーズ[, sutoripputei-zu] (n) striptease
タンパク質分解酵素;蛋白質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease
チーゼル[, chi-zeru] (n) teasel
ヌードショー[, nu-dosho-] (n) striptease (wasei
プロテアーゼ[, purotea-ze] (n) protease
プロテアーゼ阻害剤[プロテアーゼそがいざい, purotea-ze sogaizai] (n) protease inhibitor
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P)
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P)
揶揄[やゆ, yayu] (n,vs) banter; raillery; tease; ridicule; banter with
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P)
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P)
男誑し[おとこたらし, otokotarashi] (n) flirt; tease; promiscuous woman
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P)
茶々を入れる;茶茶を入れる[ちゃちゃをいれる, chachawoireru] (v1,exp) to tease; to make fun of
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

tease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่มเหงรังแก[v. exp.] (khomhēng ra) EN: tease FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กระเซ้า[v.] (krasao) EN: tease ; banter FR:
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier ; faire marcher qqn (fig.)
พูดล้อ[v. exp.] (phūt lø) EN: tease ; josh ; make fun of ; be joking ; mock FR:
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on FR: taquiner ; raconter des blagues
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; annoy ; pull someone's leg FR: taquiner ; asticoter (fam.)
ยันเย้า[v.] (yanyao) EN: tease FR:
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib FR: taquiner ; faire marcher
เย้าหยอก[v.] (yaoyøk) EN: tease FR:
หยิกแกมหยอก[v.] (yikkaēmyøk) EN: tease ; jolly FR:
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid FR:
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR:
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)
โปรตีเอส ; โปรติเอส[n.] (prōtī-ēs ; ) EN: protease ; peptidase ; proteinase FR:
ระบำเปลื้องผ้า[n. exp.] (rabam pleūa) EN: striptease FR: strip-tease [m] = striptease [m] (anglic.)
ระบำโป๊[n. exp.] (rabam pō) EN: striptease dance ; striptease show ; strip dance FR:

tease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protease {f} [biochem.]protease
Stripteasetänzer {m}; Stripteasetänzerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tease
Back to top