ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kid*, -kid-

kid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kid (adj.) ซึ่งทำด้วยหนังแพะ
kid (n.) เด็ก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. child, youth
kid (n.) หนังลูกแพะ Syn. antelope
kid (vt.) พูดเล่น See also: แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ
kid (vi.) พูดเล่น See also: แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ
kid around (phrv.) เล่นตลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้อเล่น, หลอกเล่น
kid on (phrv.) หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้อเล่น, เล่นตลก Syn. kid up
kid up (phrv.) หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้อเล่น, เล่นตลก Syn. kid on
kiddo (sl.) คนที่เด็กกว่า
kidnap (vt.) ลักพา See also: ขโมย, ลัก, ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่, ฉุด
kidnapping (n.) การลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ)
kidney (n.) ไต
kidney bean (n.) ถั่วชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง
kidney machine (n.) ไตเทียม Syn. artificial kidney
kidney stone (n.) นิ่วในไต See also: ก้อนนิ่วในไต
kidology (sl.) การหยอกล้อ
kidvid (n.) รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
kid(คิด) {kidded,kidding,kids} n. ลูกแพะ,หนังลูกแพะ,เด็ก,คนหนุ่มหรือคนสาว. v. ให้กำเนิด,ล้อ,หยอกเย้า,หลอก., See also: kidder n. kiddingly adv. kiddishness n.
kiddush(คีดูช') n. การอวยพรหรือการสวดมนต์โดยถือถ้วยเหล้าองุ่นหรือขนมปังในพิธีSabbathหรือพิธีเฉลิมฉลองอย่างอื่น
kiddy(คิด'ดี) n. เด็ก., Syn. Kiddie
kidney(คิด'นี) n. ไต,เนื้อไตสัตว์,อารมณ์,อุปนิสัย
kidney bean() n. พืชถั่วรูปไตชนิดหนึ่ง,เมล็ดรูปไต
kidney machine() n. ไตเทียม
kidney stone() นิ่วในไต, Syn. renal calculus
English-Thai: Nontri Dictionary
kid(n) ลูกแพะ,ลูกแหง่,เด็ก,คนหนุ่มสาว
kidnap(vt) พาหนี,ลักพาตัว
kidney(n) ไต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kidnap and ransom insuranceการประกันภัยการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidney, floating; kidney, hypermobile; ren mobilisไตลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่ [TU Subject Heading]
Kidneyไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kidney Stoneนิ่วในไต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหง่ (n.) kid Syn. ลูกแหง่
ลักตัว (v.) kidnap See also: abduct, snatch Syn. ลักพา, ลักพาตัว
ลักพา (v.) kidnap See also: abduct, snatch Syn. ลักพาตัว
ลักพาตัว (v.) kidnap See also: abduct, hold to ransom, snatch, seize
ไต (n.) kidney
ไตเทียม (n.) kidney machine
ตัวเล็ก (n.) little kid See also: kiddy, kiddie, little child Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก
ลูกเล็ก (n.) little kid See also: kiddy, kiddie, little child Syn. เจ้าตัวเล็ก
เจ้าตัวเล็ก (n.) little kid See also: kiddy, kiddie, little child Syn. ลูกเล็ก
ไข่ดันหมู (n.) pig´s kidney Syn. ไตหมู
ไตปลา (n.) fish´s kidney
ไตหมู (n.) pig´s kidney
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't kid yourselfอย่าล้อตัวเองเล่นน่า
He's not a kid anymore!เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว
Are you kidding?คุณล้อเล่นใช่ไหม
You are kidding me?เธอล้อฉันเล่นใช่ไหม
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
Let me take the kids after schoolให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
My kids mean everything to meลูกๆ คือทุกสิ่งสำหรับฉัน
Don't take my kids away from meอย่าเอาลูกๆ ไปจากฉัน
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
I told the kids to get off the roadฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
You've got to be kidding me!คุณต้องล้อฉันเล่นแน่
Don't treat me like a little kid!อย่าปฏิบัติต่อฉันอย่างกับว่าฉันเป็นเด็กเล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yanks and Cleveland. We've got this kid Modjelewski in there.ดึงและคลีฟแลนด์ เรามีเด็กคนนี้ Modjelewski ในนั้น
And he heard the kid yell out "I'm gonna kill ya."และเขาได้ยินเสียงเด็กร้องออก "ฉันจะฆ่ายา".
Ran to the door, opened it up, saw the kid run down the stairs and out of the house.วิ่งไปที่ประตูเปิดมันขึ้นเห็นเด็กวิ่งลงบันไดและออกจากบ้าน
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา
She's known the kid all his life.เธอเป็นที่รู้จักกันเด็กตลอดชีวิตของเขา
This kid is five for 0. Well, look at his record.เด็กคนนี้เป็นห้า 0 ดีดูที่บันทึกของเขา
So would I. A kid like that?ดังนั้นจะ I. เด็กเช่นนั้น?
That's right. Ever hear a kid call his father that any more?ที่เหมาะสม เคยได้ยินเด็กเรียกพ่อของเขาที่มากขึ้นหรือไม่
Somebody saw the kid stab his father. What more do we need?ใครบางคนเห็นเด็กแทงพ่อของเขา มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้อง?
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
This kid is guilty, pal.เด็กคนนี้มีความผิดเพื่อน

kid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
[yá, ㄧㄚˊ, 伢] child (coll.); kid
伢子[yá zi, ㄧㄚˊ ㄗ˙, 伢子] child (coll.); kid
伢崽[yá zǎi, ㄧㄚˊ ㄗㄞˇ, 伢崽] child (coll.); kid
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, 衰竭] failure (e.g. kidney failure)
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
四季豆[sì jì dòu, ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ, 四季豆 / 四季荳] kidney bean
抓子儿[zhuā zǐ r, ㄓㄨㄚ ㄗˇ ㄖ˙, 抓子儿 / 抓子兒] kids' game involving throwing and grabbing
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, 拐] kidnap; to turn
绑匪[bǎng fěi, ㄅㄤˇ ㄈㄟˇ, 绑匪 / 綁匪] kidnapper
绑架[bǎng jià, ㄅㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 绑架 / 綁架] kidnap; staking
绑票[bǎng piào, ㄅㄤˇ ㄆㄧㄠˋ, 绑票 / 綁票] kidnap (for ransom)
[shèn, ㄕㄣˋ, 肾 / 腎] kidney
肾炎[shèn yán, ㄕㄣˋ ㄧㄢˊ, 肾炎 / 腎炎] kidney inflammation; nephritis
肾结石[shèn jié shí, ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, 肾结石 / 腎結石] kidney stone
肾脏[shèn zàng, ㄕㄣˋ ㄗㄤˋ, 肾脏 / 腎臟] kidney
腰子[yāo zi, ㄧㄠ ㄗ˙, 腰子] kidney
芸荳[yùn dòu, ㄩㄣˋ ㄉㄡˋ, 芸荳 / 蕓荳] kidney bean; peas and beans in general
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 拉丁] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service
合气道[hé qì dào, ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, 合气道 / 合氣道] aikido (Japanese martial art)

kid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick
洟垂れ小僧[はなたれこぞう, hanatarekozou] (n) snot-nosed kid
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency)
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[, akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator
アルキド樹脂[アルキドじゅし, arukido jushi] (n) alkyd resin
アンチスキッド[, anchisukiddo] (adj-no) antiskid
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae)
エイラクブカ属[エイラクブカぞく, eirakubuka zoku] (n) Hemitriakis (genus of houndshark in the family Triakidae)
エサキダイオード[, esakidaio-do] (n) Esaki diode
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
オーキッド[, o-kiddo] (n) orchid
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon)
お元気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you?
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
キッズ[, kizzu] (n) kids; children
キッド[, kiddo] (n) kid; (P)
キディー;キディ[, kidei-; kidei] (n) kiddie; kiddy
キドニー[, kidoni-] (n) (See 腎臓) kidney
キドニーパイ[, kidoni-pai] (n) kidney-pie
キドニーパンチ[, kidoni-panchi] (n) (obsc) kidney punch
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat
スキッドロー[, sukiddoro-] (n) skid row
セイヨウキヅタ[, seiyoukiduta] (n) English ivy (Hedera helix); common ivy
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] (n) {comp} cellular phone
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark)
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
ドチザメ科[ドチザメか, dochizame ka] (n) Triakidae (family of houndsharks consisting of about 40 species in 9 genera)
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
なんちゃって[, nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake
ネイキッド[, neikiddo] (n) naked; (P)
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication
ロールバック起動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] queue, pushup list
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs)
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US)
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage)
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage
磁気ドラム[じきどらむ, jikidoramu] magnetic drum
磁気ドラム記憶装置[じきどらむきおくそうち, jikidoramukiokusouchi] magnetic drum storage
突出し[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer)
起動側[きどうがわ, kidougawa] initiator
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen
起動者[きどうしゃ, kidousha] invoker
輝度[きど, kido] brightness, luminance
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気づく[きづく, kiduku] Thai: สังเกตเห็น English: to perceive
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

kid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้น้อง[n. exp.] (ai nøng) EN: kid ; boy FR:
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl ; kiddy (inf.) ; kiddie (Am., inf.) FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; gosse (fam.) [m] ; moutard [m] (fam.) ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambi
เด็กบ้านแตก[n. exp.] (dek bān taē) EN: broken home kid FR:
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good kid ; good boy ; good girl FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
เจ้าตัวเล็ก[n. exp.] (jao tūa lek) EN: little kid ; kiddy ; kiddie ; little child FR: petit enfant [m]
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier ; faire marcher qqn (fig.)
ลูก[n.] (lūk) EN: child ; son ; daughter ; kid ; offspring ; bairn FR: enfant [m, f] ; rejeton [m] (fam.) ; progéniture [f] (litt.) ; fils [m] ; fille [f]
แหง่[n.] (ngāe) EN: baby ; kid FR: jeune enfant [m]
พูดตลก[v. exp.] (phūt talok) EN: tell jokes ; joke ; be joking ; kid ; jest FR: blaguer ; plaisanter
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on FR: taquiner ; raconter des blagues
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib FR: taquiner ; cajoler
ตัวเล็ก[n. exp.] (tūa lek) EN: little kid FR: petit [m] ; petite [f]
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib FR: taquiner ; faire marcher
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid FR:
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR:
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)
ไอคิโด[n.] (aikhidō) EN: aikido FR: aïkido [m]
เด็ก ๆ = เด็กๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam., péj.)
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā ) EN: abduction ; kidnapping FR:
การปลูกถ่ายไต[n. exp.] (kān plūk th) EN: kidney transplantation ; renal transplantation FR: transplantation rénale [f] ; greffe du rein [f]
คิดนี่บีน[n. exp.] (khitnī bīn) EN: kidney bean FR:
คนลักพาตัว[n.] (khon lak ph) EN: kidnapper FR: kidnappeur [m]
กิดาหยัน[n.] (kidāyan) EN: royal pages FR:
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket FR:
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry FR: enlever ; kidnapper
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize FR: enlever ; kidnapper
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ล้อเล่นรึเปล่า ; ล้อเล่นรึเปล่าเนี่ย[xp] (lø len reu ) EN: are you kidding me? ; are you kidding? FR: vous me faites marcher ?
ไม่อยากเชื่อเลย = ไม่อยากจะเชื่อเลย [xp] (mai yāk che) EN: That's unbelievable! ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? ; I don't believe it FR: C'est incroyable !
นิ่วในไต[n. exp.] (niu nai tai) EN: kidney stone ; renal calculus FR: calcul rénal [m] ; calculs rénaux [mpl] ; pierres aux reins [fpl] ; néphrolithiase [f] ; urolithiase [f] ; lithiase rénale [f] ; lithiase urinaire [f]
เป็นไปไม่ได้[v. exp.] (pen pai mai) EN: You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR:
พยับเมฆ [n.] (phayapmēk) EN: Cat's Whiskers ; Java tea ; Kidney tea plant ; Orthosiphon aristatus FR: Orthosiphon aristatus
ผู้ลักพาตัว[n. exp.] (phū lak phā) EN: kidnapper FR: kidnappeur [m]
ปลาฉลามหัวค้อนหยัก[n. exp.] (plā chalām ) EN: scalloped hammerhead ; squat-headed hammerhead ; kidney-headed shark ; Sphyrna lewini FR:
สระทรงรี[n. exp.] (sa song rī) EN: kidney pool FR:

kid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rutschfest; rutschsicher {adj}antiskid; nonskid; anti-skidding; skid-resistant; nonslip; slip-resistant
Nierenrinde {f} [anat.]cortex (of kidney)
Spenderniere {f} [med.]donor kidney
Brüderchen {n}; kleiner Bruderkid brother; little brother
Kidneybohne {f}; rote Bohne [cook.] | Kidneybohnen
Ziegenleder {n} | feines Ziegenlederkid leather; kidskin | cordovan
Nierenschale {f}kidney dish
Nierenspender {m}kidney donor
Kind {n}kiddy
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame
Antirutschsocken {pl}non-slip (kids') socks
Gumminiere {f}rubber kidney
Bremsspur {f}skid marks
Sturzhelm {m}skid lid
Profilmesser {m}skid depth gage [Am.]
Rutschfestigkeit {f}skid resistance
Schleuderplatte {f}skid pad; skid pan
Sporn {m} (am Flugzeug)tail skid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kid
Back to top