ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tempt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tempt*, -tempt-

tempt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempt (vt.) ทำให้อยาก See also: กระตุ้นให้อยาก, ยั่วให้อยาก, ยั่วใจ Syn. attract, invite
tempt (vt.) ล่อลวง See also: ล่อหลอก, ล่อ, ชักจูง Syn. allure, seduce
tempt (vt.) ทดสอบ
tempt from (phrv.) ล่อจาก See also: ชักจูง Syn. entice from, seduce from
tempt into (phrv.) ชักชวน See also: ชักจูง, ทำให้สนใจ Syn. entice into, seduce into
tempt to (phrv.) ชักจูงไปยัง Syn. entice to
temptation (n.) การล่อ See also: การล่อใจ Syn. attraction, fascination, lure, inducement
tempter (adj.) คนหรือสิ่งยั่วยวน Syn. debaucher, corrupter
tempting (adj.) ล่อใจ See also: ยั่วยวน Syn. appetizing, intriguing, rousing
temptress (n.) ผู้ยั่วยวนที่เป็นหญิง Syn. flirt, hussy, seducer
English-Thai: HOPE Dictionary
tempt(เทมพฺทฺ) n. ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน,หยั่งเชิง,ทดสอบ,ล่อให้ทำชั่ว., See also: temptable adj.
temptation(เทมพฺเท'เชิน) n. การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ,สิ่งล่อใจ., See also: al adj.
tempting(เทมพฺ'ทิง) adj. ล่อใจ,ยั่วใจ,ยั่วยวน., See also: temptingly adv. temptingness n.
temptress(เทมพฺ'ทริส) n. ผู้ยั่วยวนที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
tempt(vt) ล่อ,ชวน,ยั่วยวน,หยั่งเชิง
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ
temptress(n) หญิงยั่วยวน,ดาวยั่ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temptationอบายมุข [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกอารมณ์ (v.) tempt See also: arouse someone sexually Syn. เร้าอารมณ์
ยั่วยวน (v.) tempt See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile Syn. ยั่ว
ยั่วยวน (v.) tempt See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile Syn. ยั่ว
ยั่วยวนใจ (v.) tempt See also: entice, attract, allure, coax, lure Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ
ยั่วใจ (v.) tempt See also: entice, attract, allure, coax, lure Syn. เย้ายวนใจ, ล่อใจ
ล่อใจ (v.) tempt See also: lure, entice, seduce, allure, invite
อ่อย (v.) tempt See also: entice, lure Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ
เย้ายวนใจ (v.) tempt See also: lure, allure, seduce, coax, entice, attract Syn. ยั่วยวนใจ
การลวง (n.) temptation See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction Syn. การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก
การล่อ (n.) temptation See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก
การล่อลวง (n.) temptation See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อหลอก
การล่อหลอก (n.) temptation See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง
การหลอกลวง (n.) temptation See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction Syn. การลวง, การหลอก, การล่อลวง, การล่อหลอก
ความยั่วยวน (n.) temptation See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction Syn. ความยั่วยวนใจ
ความยั่วยวนใจ (n.) temptation See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction
สิ่งจูงใจ (n.) temptation See also: enticement, lure Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งยั่วยวน (n.) temptation See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive Syn. สิ่งล่อใจ
สิ่งล่อใจ (n.) temptation See also: enticement, lure
สิ่งล่อใจ (n.) temptation See also: lure, seduction
สิ่งล่อใจ (n.) temptation See also: lure, seduction
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ
She has no money, no connections, nothing that can tempt him.หล่อนไม่มีเงิน ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีอะไรเป็นเครื่องล่อใจเขาได้
Do you think anything might tempt me to accept the man who has ruined the happiness of a most beloved sister?คุณคิดว่าจะเอาอะไรมาล่อให้ดิฉัน ยอมรับผู้ชายที่ทำลาย ความสุขของพี่สาวสุดที่รักของฉันหรือ
Is this to tempt me?นี่จะเป็นการกระตุ้นเรา?
Yet again he comes to tempt us in the guise of an innocent.เค้ายังมาหลอกให้พวกเราทำชั่วอีก ในใบหน้าอันไร้เดียงสา
I'd advise you not to tempt me just now.ขอแนะนำนะ อย่ามายั่วฉันตอนนี้
But why tempt fate?งั้นทำไมต้องเสี่ยงล่ะ?
To tempt and succeed.การล่อลวง และ ความสำเร็จ
Why do you wanna tempt fate?แกจะอยากเสี่ยงเข้าคุกอีกทำไม
On the right track, not tempt me over to the dark side.เดินไปในทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ดึงด้านมืดผมออกมา
Begging him not to tempt fate by flying too close to the sun.ขอร้องเขาอย่าฝีนชะตา อย่าเข้าใกล้ดวงอาทิตย์
House could be trying to tempt chase into cheating.เฮาส์พยายามจะทำให้เชส นอกใจ

tempt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
企图[qǐ tú, ㄑㄧˇ ㄊㄨˊ, 企图 / 企圖] attempt
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, 卑鄙] base; mean; contemptible; despicable
侮蔑[wǔ miè, ˇ ㄇㄧㄝˋ, 侮蔑] contempt; to despise
蔑称[miè chēng, ㄇㄧㄝˋ ㄔㄥ, 蔑称 / 蔑稱] contemptuous term
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 不齿 / 不齒] despise; hold in contempt
戊戌政变[wù xū zhèng biàn, ˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 戊戌政变 / 戊戌政變] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
[hēng, ㄏㄥ, 哼] hum; (interj. of contempt)
二婚头[èr hūn tóu, ㄦˋ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ, 二婚头 / 二婚頭] remarried lady (contemptuous term); lady who marries for a second time
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 老太婆] old woman (often contemptuous); one's own wife
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, 誂] tempt
戳力[chuō lì, ㄔㄨㄛ ㄌㄧˋ, 戳力] to work toward; to endeavor; an attempt
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends

tempt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P)
しようとする[, shiyoutosuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1,とする・1) to try and do something; to attempt to do something
せんとする[, sentosuru] (exp,vs-i) (arch) (See しようとする) to attempt to do something
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action)
仕向ける;仕向る(io)[しむける, shimukeru] (v1,vt) to induce; to tempt; to treat; to act toward; to handle (men); to send; to forward to
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
侮り[あなどり, anadori] (n) contempt; scorn
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
唆す[そそのかす, sosonokasu] (v5s,vt) to instigate; to tempt; (P)
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
図南[となん, tonan] (n) (arch) large undertaking attempted in a far-off land
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed)
恐喝未遂[きょうかつみすい, kyoukatsumisui] (n) attempted extortion; extortion attempt
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P)
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P)
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt)
戯け[おどけ, odoke] (n) (uk) joke; witticism; pleasantry; attempt at humour; attempt at humor
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
浮気心[うわきごころ, uwakigokoro] (n) cheating heart; temptation to cheat on one's partner
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
為腐る[しくさる, shikusaru] (v5r) (uk) (vulg) to do (indicating contempt for other person's actions)
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดลอง English: to attempt

tempt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v. exp.] (lø jai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
เย้ายวนใจ[v. exp.] (yao yūan ja) EN: tempt ; provoke ; entice ; attract FR:
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ยั่วยวน[v.] (yūayūan) EN: arouse desire ; tempt ; seduce ; lure FR: séduire ; tenter
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บรากรม[n.] (barākrom) EN: attempt ; perseverance FR:
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูกเหยียดหยาม[v. exp.] (dūthūk yīet) EN: hold in contempt FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
การดูหมิ่น[n.] (kān dūmin) EN: contempt ; despising FR: mépris [m]
การดูหมิ่นศาล[n. exp.] (kān dūmin s) EN: contempt of court FR:
การพยายามฆ่าตัวตาย[n. exp.] (kān phayāyā) EN: suicide attempt FR: tentative de suicide [f]
การพยายามกระทำความผิด[n. exp.] (kān phayāyā) EN: attempt FR: tentative [f]
คำสบประมาท[n. exp.] (kham soppra) EN: contempt FR: insulte [f]
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
ความพยายาม[n.] (khwām phayā) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour ; endeavor (Am.) ; bid FR: effort [m] ; tentative [f]
ความเพียร[n.] (khwām phīen) EN: attempt FR:
ความเพียรพยายาม[n. exp.] (khwām phīen) EN: attempt FR:
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
ก่อการกบฎ[v. exp.] (køkān kabot) EN: revolt ; attempt a coup d'état FR:
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
มาร[n. prop.] (Mān ) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มาร-[pref.] (mānra- = mā) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มาร-[pref.] (māra- = mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
หมิ่นประมาทศาล[X] (minpramāt s) EN: be in contempt of court FR:
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating FR: charmant ; séduisant ; mignon
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyām) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance FR:
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try FR:
น่ากิน[adj.] (nā kin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable ; tempting ; inviting FR: appétissant ; délectable (litt.)
ปรักมะ[n.] (parakkama) EN: attempt FR:
ปรากรม[n.] (parākrom) EN: attempt FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประชดสังคม[v.] (prachot san) EN: hold society in contempt FR:

tempt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Leseversuch {m}attempt to read
Rekordversuch {m}attempt on the record
Schutzbehauptung {f}attempt to justify one's behaviour
Vermittlungsversuch {m}attempt at mediation
Verächtlichkeit {f}contemptibility
verächtlich {adj} | verächtlicher | am verächtlichstencontemptible | more contemptible | most contemptible
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention
Rettungsversuch {m}rescue attempt
Selbstverachtung {f}self contempt
Solo {n} [sport]solo attempt; solo run
verleitend {adj} | verleitender | am verleitendstentempting | more tempting | most tempting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tempt
Back to top