ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unreliable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unreliable*, -unreliable-

unreliable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unreliable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: ไม่น่าไว้วางใจ, เต็มไปด้วยความหลอกลวง Syn. untrustworthy Ops. reliable, trustworthy
unreliable (adj.) ไม่มั่นคง See also: ไม่ปลอดภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับกลอก (adj.) unreliable See also: undependable, changeable, unstable Syn. กลอกกลับ, พลิกแพลง
ปลิ้นปล้อน (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
สับปลับ (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
สับปลับสับปลี้ (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
สับปลี้สับปลับ (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
หลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
โกหกหลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're an unreliable witness. They'll never reopen the case.เธอมันเป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้ พวกเขาไม่มีทางจะรื้อคดีขึ้นมาใหม่หรอก
Yes, our communications have been a bit unreliable but we've been calling for help.ใช่ ระบบสื่อสารของเราขัดข้องมาสักพักใหญ่แล้ว เราพยายามขอความช่วยเหลือ
But what we found was, the countries we outsourced to... had unreliable power grids.แต่เราพบว่าประเทศที่เราสอบนั้น มีประเทศที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องพลังงานไฟฟ้า พวกโลกที่สาม
The witness has just demonstrated how unreliable he is in a courtroom.- โอ้ บ้าเอ้ย - ศาลที่เคารพ พยาน เพิ่งจะพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาไม่น่าเชื่อถือเพียงไร
That reception in the area is unreliable at best.ว่าการรับสัญญาณในบริเวณนี้ ไม่ค่อยเสถียร
But Chuck has become an unreliable witness.แต่ชัคกลายเป็นพยานที่ไว้ใจไม่ได้
Some unknown, untested, possibly dangerous drug scammed out of some unidentified lab somewhere given to me by a highly unreliable guy I hadn't seen in years.นี่มันยังไงกันแน่ มันคือยาที่ไม่ได้รับรอง. .
Which is a notoriously unreliable source...มันก็แค่เรื่องที่เชื่อถือไม่ได้
But it was also notoriously unreliable at keeping records.แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ฉ่าวโฉ่ไปทั่วโลก ในการเก็บบันทึกประวัติ
An unreliable fan.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเป็นแฟนประเภทไหน
But there is a problem because the guardian is an unreliable witness.แต่มีปัญหาเพราะผู้ปกครองเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือ
Totally unreliable and he doesn't give a damn.เชื่อใจไม่ได้ และไม่สนใจใครเลย

unreliable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂崽[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, 烂崽 / 爛崽] rogue; rowdy; unreliable chap
不可靠[bù kě kào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ, 不可靠] unreliable
玄乎[xuán hū, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ, 玄乎] unreliable; incredible
靠不住[kào bu zhù, ㄎㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 靠不住] unreliable

unreliable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable
千三屋[せんみつや, senmitsuya] (n) broker; land agent; great liar; unreliable person
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
皮算用[かわざんよう, kawazanyou] (exp) (See 取らぬ狸の皮算用) over-optimistic calculation; unreliable account
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P)

unreliable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
กลับไปกลับมา[v.] (klappaiklap) EN: be unreliable ; be uncertain FR:
กลับไปกลับมา[adj.] (klappaiklap) EN: unreliable ; vacillating ; off-again, on-again FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
กลอกแกลก[adj.] (kløkklaēk) EN: unreliable FR:
กลอกกลับ[adj.] (kløkklap) EN: unreliable ; fickle ; slippery FR:
กระกลับกลอก[v.] (kraklapkløk) EN: be unreliable FR:
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่เชื่อถือ [v. exp.] (mai cheūath) EN: unreliable FR:
ไม้หลักปักเลน[X] (māi lak pak) EN: unreliable FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; lacking in credibility FR: pas fiable
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก[n. (loc.)] (makøksāmtak) EN: unreliable person FR:
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle FR: inconstant ; volage
ตรละ[adj.] (tarala) EN: unreliable FR:
ทำเหลวไหล[v. exp.] (tham lēolai) EN: misbehave ; let down ; be unreliable FR:
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

unreliable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzuverlässig; unsicher {adj} | unzuverlässiger | am unzuverlässigstenunreliable | more unreliable | most unreliable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unreliable
Back to top