ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feign*, -feign-

feign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feign (vt.) แสร้งทำ See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง Syn. pretend, simulate
feigned (adj.) ซึ่งเสแสร้ง See also: ซึ่งกุขึ้นมา Syn. simulated
feigned (adj.) ซึ่งสร้างขึ้นมา See also: ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง Syn. counterfeit, fake
feigning (n.) การเสแสร้ง Syn. assumption
English-Thai: HOPE Dictionary
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate,affect
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสร้ง (v.) feign See also: pretend, sham, affect Syn. เสแสร้ง, แกล้ง
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน (v.) feign indifference See also: pretend indifference Syn. ไม่สนใจ, ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย
ไม่สนใจ (v.) feign indifference See also: pretend indifference Syn. ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย
ทำไก๋ (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น
ทำไม่รู้ไม่ชี้ (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่เห็น
ทำไม่รู้ไม่เห็น (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any man who made me feel desperate enough to feign a pregnancy wasn't worth fighting for.ใครก็ตามที่ทำให้ฉันรู้สึกจนตรอกจนต้อง โกหกเรื่องท้องขึ้นมา ก็ไม่มีค่าพอที่จะสู้รบด้วย
He claims he met you at butter that night you feign serena.เขาบอกว่าเขาเคยเจอเธอที่ บัตเตอร์ คืนที่เธอหลอก เซรีน่า
And when she came of age, we sent her back to you, to feign allegiance and deliver you into our hands.และเมื่อเธอโตขึ้น เราส่งเธอกลับไปหาพวกเจ้า ให้พาพวกเจ้ามาส่งถึงมือเรา
Well, maybe, but, Blair, what is a lifetime of blackmailing authority figures and casting out townies if it doesn't add up to the ability to at least feign a marginal level of happiness at an office party?อาจจะ แต่แบลร์ อะไรที่เป็นสิ่งทำมาตลอดชีวิิตทั้งการแบลคเมลล์ และการไล่ออกจากเมือง
You think a sorceress of her power couldn't feign any look she wished?เจ้าคิดว่าอำนาจมนตราของนาง จะสร้างภาพลักษณ์ที่ลวงตาไม่ได้หรือไง
She may even have an illness or feign one to gain their sympathy.เธออาจมีอาการป่วยหรือแกล้งทำว่ามี เพื่อให้ได้รับความเห็นใจ
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ
He feigns injury in order to get her to help him.เขาแกล้งทำเป็นบาดเจ็บ เพื่อให้เธอเข้ามาช่วยเขา
Hiding in the shadows after you've feigned your own death is a bore. In fact it's down right tedious.ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหลังจากแกล้งตาย นี้มันก็ยุ่งยากเหมือนกัน
I predict Hatfield will keep coming at you feigning friendship and generosity.ฉันขอทายว่าแฮตฟิลด์จะหมั่นมาหานาย เสแสร้งเป็นเพื่อนและทำเป็นใจกว้าง

feign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
由衷[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, 由衷] heartfelt; sincere; unfeigned
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a

feign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities
口を拭う[くちをぬぐう, kuchiwonuguu] (exp,v5u) to wipe one's mouth; to feign innocence; to feign ignorance
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
猫をかぶる;猫を被る[ねこをかぶる, nekowokaburu] (exp,v5r) (See 猫被り) to feign friendliness; to play the hypocrite
病と称する[やまいとしょうする, yamaitoshousuru] (exp,vs-s) (obsc) to feign illness; to pretend to be ill
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite
空っ惚ける;空っとぼける[そらっとぼける, sorattobokeru] (v1,vi) (See 空惚ける) to play dumb; to feign innocence
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice
作り病[つくりやまい, tsukuriyamai] (n) feigned illness
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness
佯狂[ようきょう, youkyou] (n) feigned madness
擬死[ぎし, gishi] (n) feigning death
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing
称す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 称する) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport
称する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P)
空寝[そらね, sorane] (n,vs) feigned sleep; playing possum
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness
空笑い[そらわらい, sorawarai] (n,vs) feigned laughter
空耳;そら耳[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
頬被り;頬かぶり;頬かむり[ほおかぶり(頬被り;頬かぶり);ほおかむり(頬被り;頬かむり), hookaburi ( hoo koumuri ; hoo kaburi ); hookamuri ( hoo koumuri ; hoo kamuri )] (n,vs) covering one's face with a cloth; feigning ignorance
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness

feign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก๋[X] (kai) EN: feign ignorance ; pretend not to know ; look innocent ; play dumb FR: feindre l'ignorance ; prétendre ne pas savoir
ไขสือ[v.] (khaiseū) EN: play dumb ; pretend not to know ; feign ignorance FR: feindre l'ignorance
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
มารยา[v.] (mānyā) EN: pretend ; feign FR: feindre
ปั้นสีหน้า[v.] (pansīnā) EN: dissemble ; make a show of ; feign ; equivocate FR:
เพทุบาย ; เพโทบาย[v.] (phēthubāi ;) EN: pretend ; feign ; trick FR:
แสร้ง[v.] (saēng) EN: pretend ; feign ; sham; affect FR: feindre ; simuler ; affecter
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
ทำ[v.] (tham) EN: pretend ; affect ; feign FR:
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know ; look innocent ; feign innocence FR: faire l'innocent
ทำไขสือ[v. exp.] (tham khaise) EN: feign ignorance FR:
ทำเป็น[v. exp.] (tham pen) EN: pretend ; feign ; act as FR: feindre ; agir comme
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน[v. exp.] (tham pen th) EN: feign indifference FR:
ทำที[v.] (thamthī) EN: deceive ; pretend ; feign FR:

feign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
echt; unverstellt {adj}genuine; unfeigned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feign
Back to top