ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

double-cross

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *double-cross*, -double-cross-

double-cross ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double-cross (vt.) ทรยศ See also: หักหลัง Syn. beguile, cozen, dupe
double-cross (sl.) หักหลัง See also: ทรยศ
double-cross someone (idm.) หักหลัง See also: ทรยศต่อ
double-crosser (sl.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล
If lan tries to double-cross us, we can call the FBI and tell them right where you are.ถ้าเอียนพยายามหักหลังเรา, เราจะเรียก FBI แล้วบอกเขาว่าคุณอยู่ที่ไหน.
After the bank job, Derrick's plan was to double-cross you?หลังจากปล้นธนาคาร เดอริคมีแผนที่จะหักหลังคุณใช่ไหม?
If you run or double-cross us, your deal is void.ถ้าเธอหนี หรือหักหลังเรา ข้อตกลงเป็นอันยกเลิก และจะมีโบนัสให้
The Turner's double-cross was actually a triple-cross.อันที่จริงการหักลังของพวกเทิร์นเนอร์ เป็นการวางแผนซ้อนแผน
I'd double-cross us.ถ้าฉันเป็นเขา ฉันหักหลังพวกเราแน่
I'd double-cross us.เป็นฉัน ฉันหักหลังพวกเราแน่
When I called you to ask you to double-cross Annie, you didn't hesitate for a second.คุณไม่แม้แต่ลังเลเลย คุณเข้าใจคำว่าสมคบคิดจริงรึเปล่าเนี่ย?
I guess your friends suspected a double-cross and decided to act first.ฉันเดาว่าเพื่อนนาย สงสัยว่าจะหักหลังพวกเรานะ และตัดสินใจที่จะโจมตีก่อนเลยเนี่ย
I wouldn't double-cross you.ฉันไม่หักหลังคุณหรอก
I was coming here to double-cross you.ผมมาที่นี่เพื่อ หักหลังคุณ

double-cross ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两面三刀[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, 两面三刀 / 兩面三刀] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing

double-cross ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n,vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P)
寝返る[ねがえる, negaeru] (v5r,vi) to change sides; to double-cross; to betray; (P)
背負い投げを食う;背負投げを食う[せおいなげをくう, seoinagewokuu] (exp,v5u) to be betrayed unexpectedly; to be stabbed in the back; to be double-crossed
裏切る[うらぎる, uragiru] (v5r,vt) to betray; to turn traitor to; to double-cross; (P)
複十字[ふくじゅうじ, fukujuuji] (n) double-crosspiece cross (symbol for tuberculosis prevention)

double-cross ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out FR: trahir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า double-cross
Back to top