ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช้า*, -ช้า-

ชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชา (n.) tea Syn. เมี่ยง
ชา (v.) feel numb See also: feel senseless, feel anaesthetized Syn. หมดความรู้สึก, ไม่มีความรู้สึก
ชาคริต (v.) alert See also: be watchful Syn. ตื่น, ระวัง
ชาชิน (v.) be used to See also: be accustomed to, be familiar with Syn. ชิน, เคยชิน
ชาญฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
ชาญฉลาด (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว Ops. โง่
ชาญฉลาด (adj.) clever See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd Syn. ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวดี Ops. โง่
ชา (n.) cinnabar See also: annatto, rouge, vermilion
ชา (n.) vermilion See also: bright red, maroon Syn. แดงเข้ม, แดงสด, แดงเลือดนก
ชาดก (n.) Jataka See also: tales of the lord Buddha´s former births, stories of the former incarnations of the Lord Buddha
ชา (v.) be born Syn. เกิด, กำเนิด Ops. มรณะ
ชาตรี (n.) warrior See also: fighter
ชาตรี (n.) kind of Thai theatrical performance in southern Thailand Syn. ละครชาตรี
ชาตะ (v.) be born Syn. ชาต, เกิด, กำเนิด Ops. มรณะ
ชาตา (n.) destiny See also: fate, lot, fortune Syn. ชะตา
ชาติ (n.) life See also: incarnation, existence
ชาติ (n.) family See also: ancestry, lineage, extraction Syn. ชาติกำเนิด
ชาติ (n.) country See also: nation Syn. ประเทศ, ประเทศชาติ
ชาติก่อน (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติที่แล้ว
ชาติกำเนิด (n.) ancestor See also: forebear, fore father Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล
ชาติกำเนิด (n.) family See also: ancestry, lineage, extraction
ชาติกำเนิด (n.) good background
ชาติขัตติยมานะ (n.) pride of king See also: royal honor
ชาติชั้น (n.) caste Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้นวรรณะ
ชาติชั้น (n.) caste See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class Syn. ชั้น, ชนชั้น, ชนชั้นวรรณะ
ชาติชั้นวรรณะ (n.) caste Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้น
ชาติ (n.) nation See also: nationality Syn. ประชาชาติ
ชาติชั่ว (n.) wicked race See also: vicious or bad person
ชาติชั่ว (n.) wretched race See also: bad strain, wretched race, vicious race
ชาติตระกูล (n.) ancestor See also: forebear, fore father Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด
ชาติทหาร (n.) warrior family See also: warrior caste
ชาติทหาร (n.) warrior family See also: warrior caste
ชาติที่แล้ว (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน Ops. ชาติหน้า
ชาติที่แล้ว (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน Ops. ชาติหน้า
ชาตินักรบ (n.) warrior family See also: warrior caste Syn. ชาติทหาร
ชาตินิยม (n.) nationalism See also: patriotism
ชาตินิยม (adj.) nationalistic
ชาติบ้านเมือง (n.) country See also: state, nation Syn. ชาติ, ประเทศ
ชาติปางก่อน (n.) past life See also: former life, previous life Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ
ชาติพันธุ์ (n.) ethnic See also: race, tribe, lineage, origin stock Syn. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เผ่า, เชื้อสาย
English-Thai: HOPE Dictionary
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
computernikชาวคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคนที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วย คนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดเห็น ความสนใจไปในทางเดียวกัน
corbel tableชายคาที่ยื่นออก
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา
john bullชาวอังกฤษ,ฉายสำหรับเรียกชาวอังกฤษ, See also: John Bullish adj. ดูJohn Bull John Bullishness n. ดูJohn Bull, Syn. toilet
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
afterworld(อาฟ' เทอะเวิลดฺ' แอฟ-) n. ชาติหน้า (future world)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า
English-Thai: Nontri Dictionary
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
aeronautics(n) วิชาการบิน
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชา
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
papist(n) ชาวโรมันคาทอลิก
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
eaves(n) ชายคา
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
baritone(n) เสียงนักร้องชา
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
beach(n) ชายหาด
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coastชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fimbriaชายครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
littoralชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maleชาย, เพศชาย, ตัวผู้, เพศผู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationชาติ, ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national socialismชาติสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalismชาตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shoreชายทะเล, ชายตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncommitted nationชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aboriginalพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aborigineชนพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortifacientยาแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absentไม่อยู่, ขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absenteeผู้ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accoucheurผู้ทำคลอด, หมอตำแย (ชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acculturationการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accurateแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adulterous relationsการเป็นชู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและเยื่อหุ้มเด็ก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agnosticผู้ไม่ถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agricultural labourerคนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
all orders migration rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allele; allelomorphอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Asian Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย [TU Subject Heading]
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bedouinsชาวเบดูอิน [TU Subject Heading]
Boatmenชาวเรือ [TU Subject Heading]
Buraku peopleชาวบูราคุ [TU Subject Heading]
Burmeseชาวพม่า [TU Subject Heading]
Cambodiansชาวกัมพูชา [TU Subject Heading]
Chineseชาวจีน [TU Subject Heading]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Cossacksชาวคอสแสค [TU Subject Heading]
Ethnocentrismชาติพันธุ์นิยม [TU Subject Heading]
Ethnologyชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
German Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน [TU Subject Heading]
Green teaชาเขียว [TU Subject Heading]
Hmong (Asian people)ชาวม้ง [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]
Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยง [TU Subject Heading]
Mon (Southeast Asian people)ชาวมอญ [TU Subject Heading]
Women, Hmong ชาวม้งสตรี [TU Subject Heading]
Nationalismชาตินิยม [TU Subject Heading]
Nepaleseชาวเนปาล [TU Subject Heading]
Northern Thai (Southeast Asian people)ชาวไทเหนือ [TU Subject Heading]
Padaung (Burmese people)ชาวปาดอง [TU Subject Heading]
Peasantชาวไร่ชาวนา [เศรษฐศาสตร์]
Phi Tong Luang (Southeast Asian people)ชาวผีตองเหลือง [TU Subject Heading]
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]
Portugueseชาวโปรตุเกส [TU Subject Heading]
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]
Shan (Asian people)ชาวฉาน [TU Subject Heading]
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล เส้นแนวขอบติดหน้าดิน ณ ที่น้ำทะเลลงเต็มที่ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเส้น แนวฝั่งออกไปในทะเลเรียกว่า นอกฝั่ง (Off Shore) [สิ่งแวดล้อม]
So (Southeast Asian people)ชาวโซ่ [TU Subject Heading]
Teaชา [TU Subject Heading]
Vietnameseชาวเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vikingsชาวไวกิ้ง [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asleep (adj.) ชา See also: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ
cha (sl.) ชา Syn. char
char (sl.) ชา Syn. cha
numb (adj.) ชา See also: หมดความรู้สึก, ไม่มีความรู้สึก
Rosie Lee (sl.) ชา
tea (n.) ชา
ingenious (adj.) ชาญฉลาด See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด Syn. clever, intelligent, bright Ops. unimaginative, uncreative
herb tea (n.) ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา Syn. iced tea, pekoe
iced tea (n.) ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา Syn. herb tea, pekoe
pekoe (n.) ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา Syn. iced tea, herb tea, pekoe
nationalism (n.) ชาตินิยม See also: การรักชาติ
ethnology (n.) ชาติพันธุ์วิทยา See also: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
future world (n.) ชาติหน้า See also: เมืองยมบาล
other world (n.) ชาติหน้า See also: เมืองยมบาล Syn. future world
independent nation (n.) ชาติเอกราช See also: ประเทศเอกราช
platform (n.) ชาชาลา See also: ชานชาลาสถานี
porch (n.) ชานบ้าน See also: ลาน, ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข Syn. doorstep, gallery, veranda, piazza
bagasse (n.) ชานอ้อย Syn. pulp
burbs (n.) ชานเมือง
faubourg (n.) ชานเมือง See also: เขตปริมณฑล, แถบนอกเมือง Syn. suburb, vicinity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
No, I'm a single sonไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
Is this the guy who saved you?ผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตคุณไว้หรือ
Thank you for inviting me to teaขอบคุณที่เชิญฉันมาดื่มชา
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
I leave dishes in the sink all the timeฉันทิ้งจานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
So, you are the big brother?ดังนั้นคุณก็เป็นพี่ชายคนโต
Would you like a cup of tea before you go?คุณอยากดื่มชาสักถ้วยก่อนไปไหม?
He got an A in Englishเขาได้ A ในวิชาภาษาอังกฤษ
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
They took turns in watching their sick sonพวกเขาผลัดกันเฝ้าลูกชายที่ป่วย
He would like his son to go to single-sex schoolเขาอยากให้ลูกชายไปโรงเรียนชา
She never resigns her son to another person's careเธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
You're going out with another manคุณกำลังคบหากับผู้ชายคนอื่น
Thank you for inviting me to teaขอบคุณที่เชิญฉันมาทานน้ำชา
Where is your next class?วิชาต่อไปของเธอที่ไหนหรือ?
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
He is a weird guyเขาเป็นผู้ชายที่ประหลาดมาก
A Mr John has called to see youผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นโทรมาขอพบคุณ
Could you make me some tea?คุณช่วยชงชาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมคะ?
I'm looking for a man's watchฉันกำลังมองหานาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If Cha Bum-gun was young again, he would never play like that!ถ้า ชา บุมกุน ยังหนุ่มๆอยู่ เขาไม่มีวันเล่นแบบนี้แน่
When Cha was young, he scored three goals in the last 5 minutesสมัย ชา ยังหนุ่ม เขาเคยทำ 3 ประตูใน 5 นาทีนะโว้ย
# Ooh bop sha bam, shi bimmy bop #อู บอป ชา บับ / ชิ บิมบี บอพ
Shall I serve coffee or tea?จะให้ผมเสิร์ฟ กาแฟ หรือ ชา ล่ะ
Tea just a frame of mindการเลือก ชา ก็เหมือนทางเดินของมนุษย์
Would you like to see the menu?- ชา 2 แก้ว อยากดูรายการอาหารมั้ยคะ
MY LEG'S NUMB NOW. HOW ABOUT A HEATING PAD?ขาชั้น ชา แล้ว เปลี่ยนเป็นกระเป๋าทำความร้อนได้ไม๊?
I..... would like to see Cha Song Joo.ชั้น... .. อยากจะพบคุณ ชา ซอง จู
Miss Cha Song Joo?คุณ ชา ซอง จู ใช่มั๊ยคะ?
I didn't even know about this and scolded Cha Song Joo for being a bad person!ชั้นไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และยังไปต่อว่า ชา ซอง จู ว่าเป็นคนเลวอีก
I will immediately make her into a woman like Cha Song Ran.ชั้นจะรีบทำให้เธอเป็นผู้หญิงเหมือน ชา ซอง รัน เลยคอยดู
Nice to meet you. I'm Cha Young-Jae.ยินดีที่ได้รู้จัก ผม ชา ยอง แจ
Excuse me! Could I have two beers and one tea, please?ขอโทษค่ะ ขอเบียร์2ที่ ชา 1 ที่นะคะ ขอโทษครับ !
I'm Cha Seok-won.ผม ชา ซอก-วอน ยินดีที่ได้รู้จักครับ
Would you like anything to drink? Coffee, tea? Anything, really.คุณจะดื่มอะไรมั้ย กาแฟ ชา หรืออะไรดีคะ
The block code of lock on Cha Tae Shuk's background record was 011รหัสเปิดดูประวัติ ชา แท ชิก คือ 011
I believe you still have feelings for Dae-woong.ตอนนี้คุณก็ยังชอบ ชา แด วุง อยู่
Won't life be a bit too hard for you now that you decided to leave Dae-woong?คุณเลือกที่จะไปจาก ชา แด วุง ถ้าคุณจะต้องอยู่ด้วยตัวเอง คุณไม่คิดว่ามันจะยากไปใช่ไหม?
But if you're to live as Park Sun-joo... you have to leave Dae-woong.แต่การใช้ชื่อ พาร์ค ซุน จู แปลว่าเธอจะไม่ได้อยู่ข้างๆ ชา แด วุง อีกต่อไป
I'm Black Rain, Cha Dae-woong.แบล็ก เรน ชา แด วุง ครับ
Then you can't be with him even when you become human.ถึงแม้ว่าคุณจะได้เป็นมนุษย์แล้ว คุณก็ไม่สามารถอยู่กับ ชา แด วุงได้
Don't ever tell Dae-woong you want to mate with him.ในอนาคต อย่ามีอะไรกับ ชา แด วุง
Mr. Cha Dae-woong?คุณคือ ชา แด วุงใช่ไหม?
Do you know what he wants from you?คุณรู้หรือยังว่า ชา แด วุง ต้องการอะไร?
Are you Cha Dae-woong?รุ่นพี่ ชา แด วุงใช่ไหมคะ?
I should drop by the academy to see Dae-woong, then.ขากลับ ฉันน่าจะแวะที่โรงเรียนการแสดงไปหา ชา แด วุง
You're so mean.ชา แด วุง ชา แด วุง นายนี่มันเกินไปแล้วนะ
You asked Dae-woong for help in becoming a human, but he said no.คุณถาม ชา แด วุงให้ช่วยคุณเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหม และเขาก็ปฏิเสธ
Cha Dae-woong?ผมเป็นเพื่อนกับบันซอนโย ชา แด วุง...
No, you're a future star. "Star Cha."ไม่ เดี๋ยว เธอคือดารา ชา ของยุคสมัยนี้!
I'd do anything for you, Director Kim.ดาราหนัง ชา นั่นเอง! แน่นอน!
What exactly does Cha Dae Woong like about that Mi Ho?ไม่รู้ว่า ชา แด วุง ชอบอะไรในตัว มิโฮ นะ
What use does that have? Cha Dae Woong still likes that Mi Ho.แล้วไง ชา แด วุง ก็ชอบมิโฮ อยู่ดี
So I went straight into my computer and found out that a team at NASA led by Sasha Kashlinsky had reported they had seen the dark flow of structure in the Universe.ดังนั้นฉันจึงเดินตรงเข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของฉัน และพบว่าทีมงานที่นาซานำโดย ซา ชา แคชลินสคี มีรายงานว่าพวกเขาได้เห็นการไหล ของความมืด
This CHA Tae-kyung kid has a pretty sister.เจ้า ชา แท คยุง มีน้องสาวน่ารัก
♪ Ooh shah shah ooh shah shah ♪# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา#
♪ Ooh shah shah shah ooh shah shah ♪# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา#
The moment the wand was waved, sha la la la la, Cinderella suddenly became a princess.จังหวะที่แม่หมดเหวี่ยงไม้กายสิทธิ์ของเธอ ชา ล้าลาหล่าลา เธอก็กลายเป็นเจ้าหญิงทันที
The moment we put jewellery on a rustic country woman, sha la la la la la... becomes a high-class city woman.ช่วงเวลาที่เธอสวมเครื่องประดับของเรา ผู้หญิงทุกคนในประเทศก็สามารถกลายเป็น ชา ล้าลาหล่าลา กลายเป็นผู้หญิงในเมือง
Coffee? Tea? Muffin?เอากาแฟ ชา หรือมัฟฟินไหม?

ชา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชาชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert
専門[せんもん, senmon] Thai: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน English: speciality
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช้า
Back to top