ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prudent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prudent*, -prudent-

prudent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prudent (adj.) รอบคอบ See also: ที่ระมัดระวัง Syn. cautious, careful
prudent (adj.) ประหยัด See also: ที่ระมัดระวังในการใช้เงิน Syn. cautious
prudential (adj.) รอบคอบ Syn. advisory
prudently (adv.) อย่างรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง Syn. carefully, wisely
prudently (adv.) อย่างประหยัด See also: อย่างมัธยัสถ์
English-Thai: HOPE Dictionary
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,ฉลาด,มองการณ์ไกล,ฉลาด,ประหยัด,มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious
English-Thai: Nontri Dictionary
prudent(adj) รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,พิถีพิถัน,ฉลาด
prudential(adj) ฉลาด,รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,มองการณ์ไกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุ่มลึก (adj.) prudent Syn. สุขุม
สุขุม (adj.) prudent See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (adj.) prudent See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (adj.) prudent See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุม (adv.) prudently See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (adv.) prudently See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (adv.) prudently See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุม (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมคัมภีรภาพ (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมรอบคอบ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
สุขุมรอบคอบ (v.) be prudent See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary Syn. สุขุมคัมภีรภาพ Ops. สะเพร่า, เลินเล่อ
เบาความ (v.) be imprudent See also: be frivolous, not consider carefully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prudent thing is not to quibble over details.เมื่อพลังธรรมชาติบอกให้คุณ ทำอะไรบางอย่าง... สิ่งที่ควรทำคือการไม่ละเลยรายละเอียด
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ.
Why isn't that just prudent planning?มันอาจเป็นอะไรที่แยบยลกว่านั้น
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ...
Ten million was wired to your account in Montenegro with a contingency for 5 more if I deem it a prudent investment.สิบล้านถูกส่งเข้าบัญชีคุณในมอนเตเนโกร มีสำรองอีก 5 ล้าน ฉันจะพิจารณาอนุมัติอีกที หากเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
Perhaps for the same reasons you find it prudent to meet in a carriage.คงเพราะเหตุผลเดียวกับที่ต้องแอบมาพบกันในนี้
Might it not be prudent to get the committee to consider issuing a "D notice"?มันอาจจะไม่ฉลาดนักที่จะให้คณะกรรมการ มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ
My advisorare telling me the most prudent course of action is to try to initiate communication with Juma.ที่ปรึกษาของผมบอกว่า ทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการเริ่มเจรจากับจูม่า
In choosing this career, there is one thing you must do, whether you like it or not, being prudent and cautious.ในการเลือกอาชีพนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่คุณต้องทำ แม้ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม รอบคอบและระวัง
I should not be more prudent to call off this attack.จะรอบคอบกว่าไม๊ถ้าท่านเลื่อนการต่อสู้
Lord Arryn gave wise and prudent advice, but I fear His Graceลอร์ดแอรินเสนอความเห็นที่ ฉลาดและรอบคอบ แต่เกรงว่าฝ่าบาท
I thought it prudent to spend the night.ผมเลยคิดอย่างรอบคอบว่า\ควรจะนอนที่นี่

prudent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家累千金,坐不垂堂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, 家累千金,坐不垂堂] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger
慎重[shèn zhòng, ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 慎重] cautious; careful; prudent
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, 谨慎 / 謹慎] cautious; prudent
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
审慎[shěn shèn, ㄕㄣˇ ㄕㄣˋ, 审慎 / 審慎] prudent; cautious
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 刚毅木讷 / 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 木讷 / 木訥] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate

prudent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口重[くちおも, kuchiomo] (adj-na,n) slow of speech; prudent
口重い[くちおもい, kuchiomoi] (adj-i) slow of speech; prudent
大事を取る;大事をとる[だいじをとる, daijiwotoru] (exp,v5r) to take care doing something; to be prudent
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
思慮深い[しりょぶかい, shiryobukai] (n) prudent
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n,vs) being prudent and cautious; caution oneself against
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
不心得者[ふこころえもの, fukokoroemono] (n) imprudent (misguided) fellow
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P)
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P)

prudent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระมัดระวัง[adj.] (ramatrawang) EN: careful ; cautious ; painstaking ; wary ; discreet FR: circonspect ; prudent ; discret
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious ; thorough ; prudent FR: circonspect ; attentif ; prudent
สุขุม[adj.] (sukhum) EN: wise ; prudent ; profound FR: avisé ; prudent
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น[adj. (loc.)] (thīløttāchā) EN: penny wise and pound foolish ; prudent and thrifty with small amounts of money, but wasteful and profligate with large amounts FR:
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully FR:
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
ประมาท[adj.] (pramāt) EN: negligent ; careless ; imprudent ; negligent ; remiss ; overconfident FR: négligent ; sans soin ; inattentif
ระวัง[v.] (rawang) EN: Be careful! ; beware ; Watch out! FR: Attention ! ; soyez prudent(s) ; Prenez garde ! ; Méfiez-vous !
ต้องระวัง[v. exp.] (tǿng rawang) EN: have to be careful FR: devoir faire atttention ; devoir se méfier ; prendre garde ; devoir être prudent

prudent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besonnen; klug {adj} | besonnener | am besonnenstenprudent | more prudent | most prudent
unbesonnen; unüberlegt; unklug {adj} | unbesonnener | am unbesonnenstenimprudent | more imprudent | most imprudent
Jurist {m}jurisprudent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prudent
Back to top