ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unimaginative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unimaginative*, -unimaginative-

unimaginative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unimaginative (adj.) ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ Syn. mundane
unimaginative (adj.) ธรรมดา See also: เก่าแก่ Syn. trite Ops. fresh, imaginative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unimaginative
Back to top