ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doorstep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doorstep*, -doorstep-

doorstep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doorstep (n.) ธรณีประตู
English-Thai: Nontri Dictionary
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you intend to leave us standing on the doorstep all day?คุณตั้งใจจะทิ้งพวกเรา ให้ยืนรอที่บันได ตลอดวันเลยหรือ?
The man who showed up at my doorstep didn't exactly advertise in the Yellow Pages.ชายที่ยืนหน้าประตูบ้านผม ไม่ใช่คนธรรมดา
And you don't ever darken my doorstep again !แล้วอย่าได้โผล่หน้ากลับมาเคาะประตูบ้านผมอีก ..
Also, that mixed CD that I left on your doorstep was the last one that I'll be making for you.อีกอย่าง ผมมิกซ์เพลง ทิ้งไว้ให้ที่หน้าบ้านคุณ เป็นสิ่งสุดท้าย ที่ผมทำให้คุณ
He spent the next 18 years bouncing around the D.O.J. and D.O.D. before being dumped on the doorstep of homeland in '02.ใช้เวลา 18 ปีไปกับ การย้ายไปย้ายมาระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกลาโหม ก่อนที่จะ มาอยู่ที่นี่ บ้านเกิดของเขาในปี 02
I showed up on their doorstep half out of my head with grief.ฉันไปโผล่ที่หน้าประตูบ้านพวกเขา ครึ่งหนึ่งในหัวฉันมีแต่ความหดหู่
Showed up on the Lockwoods' doorstep looking for Mason.โผล่มาที่บ้านล็อควู้ด มาตามหาเมสัน
My calculations put us at your doorstep within the hour.การคำณวนของฉันจะเสร็จ ภายใน1ชม.
Every girl's dream, to have their prom date dumped on their doorstep like a rodeo calf.คู่นัดพรอมของเธอมัดมือเท้า มาส่งหน้าประตู
♪ If you're not home, I'll sit here on your doorstep#ถ้าเธอไม่อยู่ ฉันคงจะนั่งรอที่บันได#
For now. But you know her. Danger on the doorstep every five minutes.ใช่สำหรับตอนนี้ แต่เธอก็รู้จักซุกกี้ อันตรายจะมาในทุกๆ 5 นาที
For what it's worth, when Georgina showed up on my doorstep and told me she was pregnant, I mean, the last thingสำหรับสิ่งที่มีค่ายิ่ง ตอนที่จอเจียน่ามาปรากฏตัวที่ประตู แล้วบอกฉันว่าเธอท้อง ฉันหมายความว่า สิ่งสุดท้าย

doorstep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
门阶[mén jiē, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝ, 门阶 / 門階] doorstep; threshold

doorstep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
上り段[のぼりだん, noboridan] (n) (obsc) doorstep
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
上がり段[あがりだん, agaridan] (n) staircase; doorsteps

doorstep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingangsstufe {f}doorstep

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doorstep
Back to top