ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nation*, -nation-

nation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nation (n.) ประเทศ See also: ประเทศชาติ Syn. country, land, nation, state
nation (n.) คนในประเทศ See also: พลเมือง, ประชาชน Syn. nationality Ops. alien, foreigner
national (adj.) ประจำชาติ See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ Syn. federal, state, municipal
national (n.) ประชาชน Syn. citizen, patrial
national anthem (n.) เพลงชาติ
national convention (n.) การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
national curriculum (n.) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของชาติ
national debt (n.) หนี้สินทั้งหมดของรัฐ
national Flag (n.) ธงประจำชาติ See also: ธงชาติ
national forest (n.) ป่าสงวนแห่งชาติ
National Guard (n.) กองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติ (สัญลักษณ์ย่อ NG / N.G.)
national holiday (n.) วันหยุดราชการ
national income (n.) รายได้สุทธิทั้งหมดของทั้งประเทศ
national park (n.) สวนสาธารณะแห่งชาติ See also: อุทยานแห่งชาติ
national security (n.) การรักษาความมั่นคงแห่ง่ชาติ
national socialism (n.) แนวความคิดของพรรคนาซี See also: ลัทธินาซี Syn. Nazism
National Socialism (n.) แนวความคดของพรรคนาซี See also: ลัทธินาซี Syn. Nazism
nationalisation (n.) การทำให้เป็นชาติ Syn. internationalization
nationalise (vt.) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalise (vt.) โอนชาติ See also: โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, ให้สัญชาติ
nationalise (vt.) ทำให้เป็นของรัฐ See also: เข้าควบคุมกิจการโดยรัฐ, ทำให้เป็นของชาติ, อยู่ภายใต้การควบคุมของชาติ Syn. municipalize, communalize Ops. denationalize, privatize
nationalism (n.) ชาตินิยม See also: การรักชาติ
nationalist (n.) ผู้รักชาติ See also: ผู้ที่มีแนวความคิดชาตินิยม Syn. irredentist, chauvinist
nationalistic (adj.) เกี่ยวกับชาตินิยม Syn. chauvinistic, flag-waving(prenominal), jingoistic Ops. disloyal, unpatriotic
nationalistically (adv.) อย่างชาตินิยม
nationality (n.) สัญชาติ See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ
nationalization (n.) การทำให้เป็นชาติ Syn. internationalization
nationalize (vt.) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalize (vt.) โอนชาติ See also: โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, ให้สัญชาติ
nationalize (vt.) ทำให้เป็นของรัฐ See also: เข้าควบคุมกิจการโดยรัฐ, ทำให้เป็นของชาติ, อยู่ภายใต้การควบคุมของชาติ Syn. municipalize, communalize Ops. denationalize, privatize
nationally (adv.) ประจำชาติ See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ Syn. publicly
nationhood (n.) ความเป็นชาติ
nationwide (adj.) ทั่วประเทศ Syn. general, public, universal
nationwide (adv.) ทั่วประเทศ Syn. nationally
English-Thai: HOPE Dictionary
nation(เน'เช ิน) n. ประเทศ,ชาติ
national(แนช'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ,ชาตินิยม,ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง.
national anthemn. เพลงชาติ
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
national park() n. วนอุทยานแห่งชาติ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
nationalise(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationalism(แนช'ช ะเนิลลิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(แนช'ช ะนะลิสทฺ) n. ผู้รักชาติ,ผู้นิยมลัทธิชาตินิยม,ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ., See also: nationalistic adj. เกี่ยวกับชาตินิยม
nationalist chinaไต้หวัน,จีนคณะชาติ
nationality(แนช'ชะแนล'ลิที) n. สัญชาติ
nationalize(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationhood(เน'เชินฮูด) n. ความเป็นชาติ
nationwide(เน'เชินไวดฺ) adj. ทั่วประเทศ
English-Thai: Nontri Dictionary
nation(n) ชาติ,ประชาชาติ,ประเทศชาติ
national(adj) เพื่อชาติ,เกี่ยวกับประชาชาติ,ของชาติ
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(n) ผู้รักชาติ,นักชาตินิยม
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nationชาติ, ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national conventionการประชุมระดับชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national debtหนี้สินของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Guardกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national incomeรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national parkอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national securityความมั่นคงแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national socialismชาติสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalisation; nationalizationการโอนเป็นของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nationalismชาตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalityสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalizationการโอนเป็นของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nation-stateรัฐประชาชาติ [TU Subject Heading]
nationalคนชาติ [การทูต]
National Holidayวันชาติ
National incomeรายได้ประชาชาติ [TU Subject Heading]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
National securityความมั่นคงแห่งชาติ [TU Subject Heading]
National socialismสังคมนิยมแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Nationalismชาตินิยม [TU Subject Heading]
Nationalistsนักชาตินิยม [TU Subject Heading]
Nationalizationการแปรรูปกิจการเอกชนไปเป็นของรัฐ [ธุรกิจ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาติ (n.) nation See also: nationality Syn. ประชาชาติ
ประชาชาติ (n.) nation Syn. ประเทศ, ชาติ
ประเทศชาติ (n.) nation See also: country Syn. ประเทศ, ชาติ
ประจำชาติ (adj.) national
ระดับชาติ (adj.) national Syn. ระดับประเทศ
ระดับประเทศ (adj.) national
แห่งชาติ (adj.) national
เพลงชาติ (n.) national anthem See also: anthem
ธนาคารชาติ (n.) national bank
สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (n.) National Basketball Association See also: NBA
เอ็นบีเอ (n.) National Basketball Association See also: NBA Syn. สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ (n.) National Council of Cultural Affairs
สพช. (n.) National Energy Policy Office See also: NEPO Syn. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (n.) National Energy Policy Office See also: NEPO Syn. สพช.
ธงชาติ (n.) national flag
กคช. (n.) National Housing Authority See also: NHA Syn. การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ (n.) National Housing Authority
รายได้ประ ชาชาติ (n.) national income
นิด้า (n.) National Institute of Development Administration
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (n.) National Institute of Development Administration Syn. นิด้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
There's no need for explanationไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
How wonderful! Tomainia, a nation of blue-eyed blonds.โทไมเนีย ต้องเป็นประเทศของคนตาสีฟ้าและผมบอร์น
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน
No nation can progress with such ideas.ไม่มีประเทศใด เจริญกับระบอบดังกล่าว
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
A nation must have no discord.ในประเทศที่ห้ามมีผู้เห็นแย้ง
The nation gets down to work.ความเป็นชาติแบบนาซี ก็เริ่มต้นขึ้น
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
Then put out a nation wide APB.แล้วใส่ออกเอพีบีทั่วประเทศ ในสองสามสัปดาห์
I want to call upon the nation to make that a day of prayer and fasting.ผมอยากให้ประชาชนทุกคน สวดมนตร์และอดอาหารในวันนั้น
Bapu, the whole nation is marching.ทั้งประเทศกำลังเดินหน้า
Once Guilder is blamed, the nation will be truly outraged.ผู้คนจะกล่าวโทษกิลเดอร์ ประชาชนจะโกรธแค้น

nation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
最惠国[zuì huì guó, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 最惠国 / 最惠國] most-favored nation (trade status)
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
抗日救亡团体[kàng Rì jiù wáng tuán tǐ, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 抗日救亡团体 / 抗日救亡團體] Save the Nation anti-Japanese organization
精神领袖[jīng shén lǐng xiù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, 精神领袖 / 精神領袖] spiritual leader (of a nation or church); religious leader
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, 威尔士 / 威爾士] Wales, constituent nation of UK
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, 锐意 / 銳意] acute determination; dauntless
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
凝集[níng jí, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, 凝集] agglutination
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, 世代交替] alternation of generations
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 同盟国 / 同盟國] allied nation; ally; confederation
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 美国国际集团 / 美國國際集團] American International Group
国际大赦[guó jì dà shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 国际大赦 / 國際大赦] Amnesty International; same as 大赦國際
国际特赦[guó jì tè shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ, 国际特赦 / 國際特赦] Amnesty International
国际特赦组织[guó jì tè shè zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际特赦组织 / 國際特赦組織] Amnesty International
大赦国际[dà shè guó jì, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 大赦国际 / 大赦國際] Amnesty International
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, 激昂] aroused to indignation
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, 抵达 / 抵達] arrive; reach (a destination)
人工受孕[rén gōng shòu yùn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄡˋ ㄩㄣˋ, 人工受孕] artifical insemination
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚太国家 / 亞太國家] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚洲国家 / 亞洲國家] Asian country; Asian nation
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
国际清算银行[Guó jì Qīng suàn Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ˊ ㄏㄤˊ, 国际清算银行 / 國際清算銀行] Bank for International Settlements
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文国家实验室 / 布魯克海文國家實驗室] Brookhaven National Laboratory
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文实验室 / 布魯克海文實驗室] Brookhaven National Laboratory
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
康乃馨[kāng nǎi xīn, ㄎㄤ ㄋㄞˇ ㄒㄧㄣ, 康乃馨] carnation
麝香石竹[shè xiāng shí zhú, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ ㄓㄨˊ, 麝香石竹] carnation
央视国际[yāng shì guó jì, ㄧㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 央视国际 / 央視國際] CCTV international; www.cctv.com.cn
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 卷] chapter; examination paper
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 魅力] charm; fascination; glamor; charisma

nation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィナカップ[, finakappu] (n) Federation Internationale de Nation Amateur cup; FINA cup; (P)
一国一票[いっこくいっぴょう, ikkokuippyou] (n) one vote per nation
侵略国[しんりゃくこく, shinryakukoku] (n) aggressor nation
商業国[しょうぎょうこく, shougyoukoku] (n) mercantile nation
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
好戦国[こうせんこく, kousenkoku] (n) warlike nation
戦勝国[せんしょうこく, senshoukoku] (n) victorious nation
救国済民[きゅうこくさいみん, kyuukokusaimin] (n) saving a nation and providing relief to people
文明国[ぶんめいこく, bunmeikoku] (n) civilized nation; civilised nation
海国[かいこく, kaikoku] (n) maritime nation
経世済民[けいせいさいみん, keiseisaimin] (n) governing a nation and providing relief to people
経国済民[けいこくさいみん, keikokusaimin] (n) governing a nation and providing relief to people
署名国[しょめいこく, shomeikoku] (n) signatory nation
調印国[ちょういんこく, chouinkoku] (n) signatory nation
農業国[のうぎょうこく, nougyoukoku] (n) agricultural country; agrarian nation
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) developing country; emerging nation
靖国[やすくに, yasukuni] (n) pacifying the nation
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA
アイエムエフ[, aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs)
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU)
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分配[ぶんぱい, bunpai] distribution (vs), dissemination, allocation
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
回線終端[かいせんしゅうたん, kaisenshuutan] line termination
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
宛先[あてさき, atesaki] destination
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination

nation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation FR: nation [f] ; État [m] ; pays [m] ; royaume [m]
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาติจีน[n. exp.] (chāt Jīn) EN: the Chinese nation ; the Chinese people FR:
ชาติลาว[n. exp.] (chāt Lāo) EN: the Laotian nation ; the Laotian people FR:
ชาติไทย[n. exp.] (chāt Thai ) EN: the Thai nation ; the Thai people FR: la nation thaïlandaise [f]
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dā) EN: Most favoured nation (MFN) FR:
ชาติ-[pref.] (chātti-) EN: nation ; country ; people FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Th) EN: Thai nation ; Thai people FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
เอกลักษณ์ประชาชาติ[n. exp.] (ēkkalak pra) EN: nation traits FR:
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
ข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (khøkamnot w) EN: most-favoured nation clause FR:
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
คู่บ้านคู่เมือง[adj.] (khūbānkhūme) EN: identified with the nation FR:
แคว้น[n.] (khwaēn) EN: country ; nation ; state ; region ; territory ; land FR: pays [m] ; région [f] ; territoire [m] ; État [m]
ความเป็นชาติ[n. exp.] (khwām pen c) EN: nation ; national identity FR: identité nationale [f]
กลืนชาติ[v. exp.] (kleūn chāt) EN: swallow up the nation ; swamp the country ; annex a country FR:
ก๊ก[n.] (kok) EN: nation ; state ; country FR: nation [f]
กรุง[n.] (krung) EN: state ; country ; nation ; kingdom FR: pays [m] ; nation [f] ; royaume [m]
มหาอำนาจ[n.] (mahā-amnāt) EN: great power ; major power ; superpower ; powerful nation FR: grande puissance [f] ; nation puissante [f] ; superpuissance [f]
มหาวิทยาลัยเนชั่น[org.] (Mahāwitthay) EN: Nation University ; Nation U FR:
เมือง[n.] (meūang) EN: country ; nation ; state ; principality FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
เนชั่น[TM] (Nēchan) EN: The Nation FR:
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom FR: territoire [m] ; région [f]
พรรคชาติไทย[org.] (Phak Chāt T) EN: Chat Thai Party FR: parti Chat Thai [m] ; parti de la Nation thaïe [m]
พรรคพลังประชาชาติไทย[org.] (Phak Phalan) EN: Power of Thai People’s Nation ; Palang Prachachat Thai FR:
พ่อของแผ่นดิน[n. prop.] (Phø khøng P) EN: Father of the Nation FR: Père de la Nation [m]
ปกครองประเทศ[v. exp.] (pokkhrøng p) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country FR: gouverner un pays
ประชาชาติ[n.] (prachāchāt) EN: nation FR: nation [f]
ประเทศ[n.] (prathēt) EN: country ; nation ; state ; land FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
ประเทศ-[n.] (prathēt -) EN: ... nation FR: nation “Unetelle” ; pays de ...
ประเทศชาติ[n.] (prathētchāt) EN: nation ; country ; nation state FR: nation [f]
ประเทศเอกราช[n. prop.] (prathēt ēkk) EN: independent country ; independent state ; independent nation FR: pays indépendant [m] ; état indépendant [m] ; état souverain [m]
ประเทศมหาอำนาจ[n. exp.] (prathēt mah) EN: superpower ; mighty nation ; great power FR: superpuissance [f]
รัฐ[n.] (rat) EN: State ; country ; government FR: État [m] ; nation [f] ; land [m] ; länder [mpl]
รั้วของชาติ[n. exp.] (rūa khøng c) EN: defenders of the nation FR:
สร้างชาติ[v.] (sāngchāt) EN: build up the nation FR:
สภาพบ้านเมือง[n. exp.] (saphāp bānm) EN: FR: état de na nation [m]
ศัตรูของประชาชน[n. exp.] (sattrū khøn) EN: public enemy ; enemy of the nation FR: ennemi public [m]

nation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmungsflughafen {m}airport of destination
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem
Spendenaufruf {m}appeal for donations
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Austreiben {n} (von flüchtigen Substanzen durch Erhitzen)calcination
Völkerschlacht {f}battle of the nations
Belehrung {f}indoctrination
Kabelschirmanschluss {m}braid termination
BSP : Bruttosozialprodukt {n}GNP : gross national product
Busabschluss {m} [comp.]bus termination
Spendenaktion {f}campaign for donations
Fallunterscheidung {f}case discrimination
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate
Rufmord {m}character assassination
Chloren {n}chlorination
Abschlusszyklus {m}termination cycle
Bundestrainer {m}coach of the national team
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Buchstabenschloss {n}combination lock
Gabel-Ringschlüssel {m}combination wrench
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Kombination {f} | Kombinationen
Kombischlüssel {m}combination wrench
Kombizange {f}combination pliers
Ring-Maulschlüssel {m}combination wrench
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Verknüpfungsglied {n}combination element
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination
Willenskraft {f}conation
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern
Anschlussart {f} [electr.]contact termination
Verunreinigungskontrolle {f}contamination control
Konvexkombination {f} [math.]convex combination
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates)
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination
Anhäufung {f}; Kulmination
Dechlorierung {f} [chem.]dechlorination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nation
Back to top