ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wise*, -wise-

wise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wise (suf.) วิธี See also: การกระทำ
wise (adj.) เฉลียวฉลาด See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane Ops. unwise, stupid
wise (n.) ท่าทาง See also: กริยาท่าทาง Syn. manner, way
wise after the event (idm.) รู้วิธีจัดการเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
wise guy (sl.) คนโง่
wise guy (n.) คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. wiseacre, wisenheimer, smart aleck
wise man (n.) คนฉลาด See also: นักปราชญ์, บัณฑิต Syn. philosopher, savant
wise up (phrv.) ฉลาด See also: เฉลียวฉลาด
wiseacre (n.) คนอวดฉลาด See also: คนอวดรู้
wisecrack (n.) คำคม See also: คำพูดหยอก, คำพูดตลกคะนอง Syn. crack, jest, joke, wit
wisecrack (n.) คำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
wisecrack (vi.) พูดคำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
wisely (adv.) อย่างฉลาด See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา Syn. sagaciously, sagely, sapiently Ops. foolishly
wiseman (n.) คนฉลาด Ops. stupid man
wisenheimer (n.) คนที่อวดฉลาด Syn. wiseacre, wise guy, smart aleck
English-Thai: HOPE Dictionary
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด,คำคม,คำเล่นลิ้น vt.,vi. พูดคำคม,พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke,witticism
English-Thai: Nontri Dictionary
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (adj.) wise See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd Syn. หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี Ops. โง่, ทึ่ม
ฉลาด (adj.) wise See also: smart, intelligent Syn. เก่ง Ops. หัวขี้เลื่อย
หัวดี (adj.) wise See also: smart, intelligent Syn. เก่ง, ฉลาด Ops. หัวขี้เลื่อย
หัวหมอ (adj.) wise
เจ้าปัญญา (adj.) wise See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี Ops. โง่, ทึ่ม
ธีรราช (n.) wise king See also: learned king
คนฉลาด (n.) wise person See also: resourceful person, idea person Syn. คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี
คนช่างคิด (n.) wise person See also: resourceful person, idea person Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนหัวดี
คนหลักแหลม (n.) wise person See also: resourceful person, idea person Syn. คนฉลาด, คนช่างคิด, คนหัวดี
คนหัวดี (n.) wise person See also: resourceful person, idea person Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด
เจ้าปัญญา (n.) wise person See also: resourceful person, idea person Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี
งั้น (conj.) otherwise See also: or else, if not, in other ways Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้าเช่นนั้น, มิฉะนั้น
ฉันนั้น (adv.) likewise See also: in a similar way, in that way Syn. ดังนั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น
ตามขวาง (adv.) crosswise See also: transversely, obliquely
ตามยาว (adv.) lengthwise See also: lengthways Ops. ตามขวาง
ตามเข็มนาฬิกา (adv.) clockwise Ops. ทวนเข็มนาฬิกา
ถ้าอย่างนั้น (conj.) otherwise See also: or else, if not, in other ways Syn. ถ้าเช่นนั้น, มิฉะนั้น
ทวนเข็มนาฬิกา (adv.) anticlockwise See also: counterclockwise
ทักขิณาวัฏ (n.) clockwise See also: turning to the right Syn. เวียนขวา Ops. เวียนซ้าย, อุตราวัฏ, อุตราวรรต
ทักษิณาวรรต (n.) clockwise See also: turning to the right Syn. เวียนขวา, ทักขิณาวัฏ Ops. เวียนซ้าย, อุตราวัฏ, อุตราวรรต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really don't think it's wise for you to come here, Mr. Jack.ไม่ฉลาดเลยที่มาที่นี่นะ คุณเเจ็ค
Sit down. - What's he so wise about?- สิ่งที่เขาให้ความชาญฉลาดเกี่ยวกับ?
Maybe he's too wise to jump.บางทีเขาอาจจะฉลาดเกินไปที่ จะกระโดด
May God have Your Majesty in His wise keeping.{\cHFFFFFF}พระเจ้าอาจมีมหาบพิตร ในการรักษาความฉลาดของ
Not wise to use your own name.ใช้ชื่อตัวเองน่ะไม่ฉลาดหรอก
When this heart of mine Was wise and youngในยามที่จิตใจของฉัน ยังฉลาดและเยาว์วัย
Don't be a wise guy! What do you hunt with a knife?ไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาด สิ่งใดที่คุณล่าด้วยมีด
Yes, but I think it would be wise to be very cautious for a time.ใช่ เราคงต้องระวังไประยะหนึ่ง
Keep it up, and I'll shove that bottle of yours right up your wise ass.แดกเข้าไปเหอะ เดี๋ยวฉันจะเอาขวดเหล้ายัดตูดแก
You hang with us, you'll just be another wise guy with shit for brains.นายมาคบหาอยู่กับพวกเรา นายก็เป็น ได้แค่คนฉลาด สมองขี้เท่อ อีกคนนึง
Listen, wise ass, you got your own rules.ฟังน๊ะ เจ้าตัวแสบ แกก็มีกฎเหมือนกัน
What'd you say? You being a fucking wise guy with me?ว่าอะไรนะ จะโชว์กึ๋นใส่ฉันเหรอ

wise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, 大智如愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, 大智若愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 人杰 / 人傑] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, 淑女] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady
圣贤[shèng xián, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 圣贤 / 聖賢] a sage; wise and holy man; virtuous ruler; Buddhist lama; wine
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, 见贤思齐 / 見賢思齊] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher.
睿智[ruì zhì, ㄖㄨㄟˋ ㄓˋ, 睿智] wise and farsighted
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, 高招] wise move; masterstroke; bright ideas
事后诸葛亮[shì hòu Zhū gě Liàng, ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, 事后诸葛亮 / 事後諸葛亮] a genius in retrospect (成语 saw); wise after the event
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 逆时针 / 逆時針] anticlockwise; counterclockwise
顺行[shùn xíng, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 顺行 / 順行] circular motion in the same sense as the sun; clockwise
顺时针[shùn shí zhēn, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 顺时针 / 順時針] clockwise
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, 倒是] contrary to what one might expect; actually; contrariwise
横棱纹[héng léng wén, ㄏㄥˊ ㄌㄥˊ ㄨㄣˊ, 横棱纹 / 橫稜紋] crosswise pattern
横向[héng xiàng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, 横向 / 橫向] horizontal; orthogonal; perpendicular; lateral; crosswise
不然的话[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, 不然的话 / 不然的話] otherwise
要不[yào bù, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, 要不] otherwise; or; or else
要不然[yào bù rán, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 要不然] otherwise; or else; or
[zhé, ㄓㄜˊ, 哲] philosophy; wise
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
礼贤下士[lǐ xián xià shì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 礼贤下士 / 禮賢下士] respect for the wise
[zhé, ㄓㄜˊ, 喆] a sage; wise; sagacious
明智[míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, 明智] sensible; wise; judicious; sagacious
高明[gāo míng, ㄍㄠ ㄇㄧㄥˊ, 高明] smart; clever; wise; brilliant
不智[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, 不智] unwise
失着[shī zhāo, ㄕ ㄓㄠ, 失着 / 失著] unwise move; miscalculation
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 纵 / 縱] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if
英明[yīng míng, ㄇㄧㄥˊ, 英明] wise; brilliant

wise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
七賢[しちけん, shichiken] (n) (1) (See 七賢人) the Seven Wise Men (of Confucius's Analects); (2) (See 竹林の七賢) Seven Sages of the Bamboo Grove
七賢人[しちけんじん, shichikenjin] (n) (See 七賢・1) the Seven Wise Men (of Greece); the Seven Sages of Greece
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
君子[くんし, kunshi] (n) man of virtue; person of high rank; wise man; (P)
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
哲人[てつじん, tetsujin] (n) wise man; philosopher; sage; (P)
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence
明哲保身[めいてつほしん, meitetsuhoshin] (n) wisdom and self-protection; wise and skilled in the art of self-protection
爪で拾って箕で零す[つめでひろってみでこぼす, tsumedehirottemidekobosu] (exp) (id) penny wise and pound foolish
爪の垢を煎じて飲む[つめのあかをせんじてのむ, tsumenoakawosenjitenomu] (exp,v5m) to take a lesson from (a wise person); to follow in the footsteps of
知者不惑;智者不惑[ちしゃふわく, chishafuwaku] (exp) a wise person always follows the right course; a wise man never wavers
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons
諸賢[しょけん, shoken] (n) (all of) you or them; various wise individuals; gentlemen
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
アザワイズ[, azawaizu] (adv) otherwise
ステップワイズ[, suteppuwaizu] (n) {comp} stepwise
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man
ハーケンクロイツ[, ha-kenkuroitsu] (n) (See 卍) swastika (45-degree clockwise swastika used by the Nazi party) (ger
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
ビット単位[ビットたんい, bitto tan'i] (n) {comp} bitwise
ビット毎[ビットごと, bitto goto] (n) bit-wise
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
ヨーロッパバイソン[, yo-roppabaison] (n) wisent (Bison bonasus); European bison
一歩ずつ[いっぽずつ, ippozutsu] (exp) stepwise; one step at a time
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不得策[ふとくさく, futokusaku] (adj-na,n) unwise plan; bad policy; inexpediency
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
内航[ないこう, naikou] (n) coastwise service
十字に[じゅうじに, juujini] (adv) crosswise
十文字に[じゅうもんじに, juumonjini] (adv) crosswise
卍;卍字;万字[まんじ, manji] (n) (See ハーケンクロイツ) swastika (esp. a counterclockwise swastika as a Buddhist symbol); fylfot; gammadion
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] (n) {comp} right shift (bitwise, arithmetic)
右回り[みぎまわり, migimawari] (n) clockwise rotation; CW; right-handed rotation
右巻き;右巻[みぎまき, migimaki] (n,adj-no) clockwise
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise
ビット単位[ビットたんい, bitto tan'i] bitwise
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic)
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic)
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW
文字食込み[もじくいこみ, mojikuikomi] pairwise kerning
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement

wise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
หัวหมอ[n. exp.] (hūa mø) EN: wise guy FR:
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
คนฉลาด[n. exp.] (khon chalāt) EN: wise person FR:
คนช่างคิด[n. exp.] (khon chang ) EN: wise person FR:
โกศล[adj.] (kōson) EN: wise ; clever ; intelligent FR:
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise FR: approfondi ; profond ; impressionnant
มุนิ = มุนี[n.] (muni = munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert FR:
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; wise person ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
สัต[adj.] (sat) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise FR: intègre ; probe
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย = เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย[v. exp.] (sīa nøi sīa) EN: penny wise pound foolish FR: économiser un franc et en prodiguer mille
สุขุม[adj.] (sukhum) EN: wise ; prudent ; profound FR: avisé ; prudent
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น[adj. (loc.)] (thīløttāchā) EN: penny wise and pound foolish ; prudent and thrifty with small amounts of money, but wasteful and profligate with large amounts FR:
ธีระ[adj.] (thīra) EN: wise FR: clairvoyant ; sage
ธีร-[pref.] (thīra-) EN: wise FR: sage
ธีรราช[n.] (thīrarāt) EN: wise king FR:
วิพุธ[n.] (wiphut) EN: wise man ; philosopher ; sage FR:
ญาณี[n.] (yānī) EN: intelligent person ; wise person FR:
โยนิโสมนสิการ[n.] (yōnisōmanas) EN: analytical reflection ; wise consideration FR:
อนิยมวิเศษณ์[n.] (aniyamawisē) EN: indefinite modifier FR:
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
ฉันนั้น[adv.] (chan nan) EN: likewise ; in a similar way to that FR: comme cela
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
เดินประทักษิณ[v. exp.] (doēn pratha) EN: circumambulate clockwise FR:
ด้วย[adv.] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise FR: aussi ; également ; de même ; de plus ; itou (fam., vx) ; non plus
ฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วง[n. exp.] (fangchan tø) EN: piecewise continuous function FR:
หาไม่[adv.] (hāmai) EN: otherwise FR:
หั่นเป็นแว่น[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
หั่นเป็นแว่น ๆ = หั่นเป็นแว่นๆ[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:

wise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Art und Weise {f}wise
Rechtsdrehung {f}clockwise rotation
Längsrichtung {f} | in der Längsrichtunglongitudinal direction | lengthwise; lengthways

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wise
Back to top