ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extraction*, -extraction-

extraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraction (n.) การถอน See also: การดึงออก
extraction (n.) การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction (n.) เชื้อสาย See also: ชาติพันธุ์ Syn. ancestry, descent
extraction forceps (n.) คีมถอนฟัน
English-Thai: HOPE Dictionary
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
English-Thai: Nontri Dictionary
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extractionการสกัด,การดึง,การออกจากตัวอย่าง,การดึงออก,ดึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกลั่น (n.) extraction Syn. การกรอง
การสกัด (n.) extraction Syn. การกลั่น, การกรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์
I have friendly forces moving towards extraction point, over.ผมพบหน่วยทหาร กำลังมุ่งหน้าไปจุดนัดพบ'เปลี่ยน
Chuck is on his way to the extraction point right now.กำลังส่งตัวชัคไปยังที่คุมตัว
Abort mission. Extraction required.ยกเลิกภารกิจ ถอนตัวเดี๋ยวนี้
The extraction team will be here soon, but we got to move.หน่วยกู้ภัยกำลังเดินทางมา แต่เราต้องรีบไป
Then, he will wait for the extraction team to arrive for his transfer.แล้วเขาจะรอ ทีมที่จะถอดถอน ที่จะมาถึง เพื่อส่งตัวเขา
We'll send units to the extraction point.จะส่งคนไปที่จุดนัดพบ
What is the extraction plan for the prisoners?แล้วแผนที่จะเข้าชิงตัวเชลย ข้างในนั้นล่ะ
Extraction plan? There is no extraction plan.ชิงตัวเชลยงั้นรึ ไม่มีแผนชิงตัวเชลย
The analysis pulling a permafrost extraction of the Third Angel was so extensive, all that what was left were the bones.ผลวิเคราะห์การขุดเจาะของเทวทูตลำดับที่สามก้าวหน้าไปมากแล้ว \ สิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแค่กระดูกเท่านั้น
Just be there for my extraction later, okay? Thanks.ไว้ฉันจะติดต่อกลับไปทีหลัง โอเคนะ?
Gladly, it's right there above the extraction chamberได้เลย มันอยู่ตรงนั้น เหนือห้องปฏิบัติการแยกสาร

extraction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, 血统 / 血統] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction
采油[cǎi yóu, ㄘㄞˇ ㄧㄡˊ, 采油 / 採油] oil extraction; oil recovery
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back

extraction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction
抄出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n,vs) taking excerpts; extraction
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil
採金[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction
開平[かいへい, kaihei] (n,vs) extraction of square root
開方[かいほう, kaihou] (n) extraction of roots
開法[かいほう, kaihou] (n) {math} extraction of roots; evolution
開立[かいりゅう, kairyuu] (n,vs) extraction of cubic root
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
剔出[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) extraction; removal; excision
抽出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n,vs,adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P)
採炭[さいたん, saitan] (n,vs) coal mining; coal extraction; (P)
搾油[さくゆ, sakuyu] (n,vs) oil expression (extraction)
自己抜糸[じこばっし, jikobasshi] (n,vs) (See 抜糸) self-removal of stitches (esp. of pets, animals); self-extraction of sutures
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms

extraction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
การสกัด[n.] (kān sakat) EN: extraction FR: extraction [f]
การสกัดน้ำมัน[n. exp.] (kān sakat n) EN: FR: extraction de l'huile [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fa) EN: drawing a tooth FR: extraction d'une dent [f]
การถอดราก[n. exp.] (kān thøt rā) EN: extraction of a root FR: extraction d'une racine [f]
การถอดรากที่สาม [n. exp.] (kān thøt rā) EN: FR: extraction d'une racine cubique [f]
การถอดรากที่สอง[n. exp.] (kān thøt rā) EN: FR: extraction d'une racine carrée [f]
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
วิธีการสกัด[n. exp.] (withīkān sa) EN: FR: méthode d'extraction [f]

extraction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Parameterextraktion {f}parameter extraction
Festphasenextraktion {f}Solid phase extraction
Abzugshaube {f}extraction fan
Anzapfschema {n}extraction diagram
Anzapfstufe {f}extraction stage
Entnahmedruck {m}extraction pressure
Entnahmeventil {n}extraction valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extraction
Back to top