ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piazza

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piazza*, -piazza-

piazza ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piazza (n.) ตลาด
piazza (n.) ระเบียง See also: เฉลียง
piazza (n.) บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี) Syn. town square
English-Thai: HOPE Dictionary
piazza(พีแอซ'ซะ,-แอท'ซะ,-แอด'ซะ) n. บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี) ,ตลาด,ระเบียง,เฉลียง,ทางเดินที่มีหลังคา pl. piazzas,piazze
English-Thai: Nontri Dictionary
piazza(n) เฉลียง,ระเบียง,ลาน,ตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or you can show me how real cops act and take me to Piazza Navona, where we still might be able to stop it.แม้หลังจาก 14 วัน? ไม่เพียงควรปรากฏอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาตาย.
* Shot in some sun-drenched piazza * * Or whatever in Rome * Hey, why are you guys eating?ก็ต้องเลือกอยู่ดี เฮ้ ทำไมกินข้าวกันอยู่่ล่ะ?
Paolo meets Celeste at the Piazza Navona in Rome, and it is thunderbolt love.เปาโลพบกับเซเลสต์ ที่จตุรัสนาโวนาในกรุงโรม, และมันคือรักแรกพบ
Piazza Barba Rini is here. Saint Theresa is here.โบสถ์คาทอลิกที่ไม่ใช่บริษัท แต่การประภาคารความหวัง
Piazza Navona. Earth. Air.สำนักงาน CAMERLENGO IL
Dustfinger's in the piazza, we just escaped from Capricorn's village and you won't even believe what Basta tried to do.นิ้วฝุ่นอยู่ที่สวนสาธารณะ เราเพิ่งหนีมาจากหมู่บ้านของคาปริคอร์น แล้วคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่า บาสต้าพยายามทำอะไรเรา
I've drafted a press release about the incident at the piazza, but any other statements are specifically prohibited.กับข้ามสัญลักษณ์, เพื่อประทินบาปของพวกเขา, พระองค์แล้วรัน และพวกเขา threw ร่างกายในถนน,
Is that the piazza? I think it is. I'm right on top of it.นั่นคือพีอัสซา ใช่ ผมมาถึงแล้ว

piazza ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda

piazza ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピアッツァ[, piattsua] (n) piazza
広場[ひろば, hiroba] (n) plaza; (public) square; piazza; forum; open space; (P)

piazza ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piazza
Back to top