ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gallery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gallery*, -gallery-

gallery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallery (n.) ห้องแสดงผลงานศิลปะ See also: หอศิลป์, สตูดิโอ, ห้องแสดงภาพ, ห้องแสดงนิทรรศการ Syn. salon, museum, studio
gallery (n.) ที่นั่งชั้นบน (เป็นระเบียงยาวในโรงละคร, โบสถ์)
gallery (n.) เฉลียง See also: ระเบียงบ้าน, ดาดฟ้า, ทางเดินมีหลังคา, ทางเข้าประตูบ้าน Syn. arcade, balcony, upstairs
gallery (n.) คนดู See also: ผู้ชม Syn. spectator, audience
English-Thai: HOPE Dictionary
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
English-Thai: Nontri Dictionary
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
galleryหอศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนามยิงปืน (n.) shooting gallery Syn. สนามเป้า
สนามเป้า (n.) shooting gallery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด
Those are the gallery bandits.พวกโจรที่งานแสดงภาพศิลป์
I went looking for space to rent for the new gallery yesterday.เมื่อวานนี้ฉันเจอพื้นที่ว่าง ให้เช่าทำแกลอรี่แห่งใหม่ด้วย
But I think that Bruton Street would be perfect for the gallery because it's just right in the thick of things and...แต่ผมคิดว่าที่ถนนบรูตั้น น่าจะเหมาะสำหรับเปิดเป็นแกลลอรี่ เพราะที่นั่นผู้คนหนาแน่นกว่าและ...
My parents took me to it when they hung it at Gallery 12.พ่อแม่ผมเคยพาผมไปดูมัน ตั้งแต่มันแขวนอยู่ที่ แกลเลอรี่หมายเลข 12 โน่น
Maybe have my work hung in a gallery one day.อาจได้มีผลงานผมในแกลเลอรี่ซักวัน
Down to my gallery next monday? Say 10:00?เอามาที่แกลเลอรี่ผมจันทร์หน้า สิบโมงดีมะ
There's a gallery interested in showing my work.มีแกลเลอรี่ที่สนใจแสดงงานผม
I've got a gallery in New York.ฉันมีแกลเลอรี่ในนิวยอร์ค
With a gallery full of women he murdered and cut into pieces.กับรูปผู้หญิงที่เขาหันเป็นชิ้นๆ
OH, AND, UM, DAD'S AT THE GALLERY WORKING LATE.โอ้ และ อืม... พ่ออยู่ที่แกลอรี่ และก็คงกลับช้า
Oh, well,I am equally as shocked, because when she said she foundsomething amazing in brooklyn, your gallery never entered my mind.โอ้ อืม ฉันก็ช็อกพอ ๆ กัน เพราะว่า เมื่อหล่อนพูด หล่อนเจออะไรบางอย่างที่บรูคลิน ฉันไม่คิดว่าจะเป็นแกลเลอรี่คุณเลย

gallery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼座[lóu zuò, ㄌㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, 楼座 / 樓座] gallery seat (in theater)
图辑[tú jí, ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ, 图辑 / 圖輯] slide show; photo gallery (on website)
画廊[huà láng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄤˊ, 画廊 / 畫廊] gallery
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy

gallery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートギャラリー[, a-togyarari-] (n) art gallery
ガレリー[, gareri-] (n) gallery
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery
フライギャラリー[, furaigyarari-] (n) fly gallery
絵画館[かいがかん, kaigakan] (n) art or picture gallery
記者室[きしゃしつ, kishashitsu] (n) press room; press gallery
開廊時間[かいろうじかん, kairoujikan] (n) opening hours of a gallery
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal
外連[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense
歩廊[ほろう, horou] (n) corridor; gallery; platform; passageway
画廊[がろう, garou] (n) (picture) gallery; (P)
画楼[がろう, garou] (n) picture gallery; high decorated building
記者席[きしゃせき, kishaseki] (n) press gallery; press box

gallery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องแสดงภาพ[n. exp.] (hǿng sadaēn) EN: art gallery FR:
หอศิลป์[n. exp.] (høsin) EN: art gallery FR: galerie d'art [f]
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ; หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม[n. prop.] (Høsin Lae P) EN: Art Gallery & War Museum FR:
แกลเลอรี[n.] (kaēlloērī) EN: gallery FR: galerie [f]
แกลเลอรี่[n.] (kaēnloērī) EN: gallery FR: galerie [f]
ป่าดิบหุบเขา[n. exp.] (pādip hupkh) EN: gallery forest FR:
พะไล [n.] (phalai) EN: verandah ; porch ; lanai ; gallery FR:

gallery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galeriegrab {n}gallery grave
Galerist {m}gallery owner
Kupferstichkabinett {n}gallery of prints

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gallery
Back to top