ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharply*, -sharply-

sharply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharply (adv.) อย่างแหลมคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pungently (adv.) sharply See also: harshly, severely, Ops. รุนแรง
เฉียบขาด (adv.) sharply See also: resolutely, absolutely, decisively Syn. เด็ดขาด Ops. โลเล, ลังเล
เผ็ดร้อน (adv.) sharply See also: harshly, severely, Syn. pungently Ops. รุนแรง
กระแทกเสียง (v.) speak sharply See also: snap, say sternly Syn. กระชากเสียง
หักมุม (v.) bend sharply

sharply ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, 分明] clearly demarcated; sharply contoured
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ, 截然] completely; sharply (differing)
猛跌[měng diē, ㄇㄥˇ ㄉㄧㄝ, 猛跌] drop sharply (e.g. stock prices)
[lǜ, ㄌㄩˋ, 嵂] rise sharply; to tower
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, 暴涨 / 暴漲] rise suddenly and sharply

sharply ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
転折[てんせつ, tensetsu] (n) in calligraphy, a brush movement where a horizontal line turns sharply downwards
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly
激減[げきげん, gekigen] (n,vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P)
犇と;緊と[ひしと, hishito] (adv) (1) (uk) tightly; firmly; fast; (2) sharply; keenly

sharply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
กล่าวโจมตี[v. exp.] (klāo jōmtī) EN: attack verbally ; sharply criticize FR: attaquer verbalement
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk ; tug sharply FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กระแทกเสียง[v. exp.] (krathaēk sī) EN: speak sharply FR:
เผ็ดร้อน[adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently FR:
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
สูงชัน[adj.] (sūngchan) EN: steep ; sharply-sloping FR: escarpé ; à pic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharply
Back to top