ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incarnation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incarnation*, -incarnation-

incarnation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incarnation (n.) การทำให้เป็นรูปเป็นร่าง See also: การทำให้มีตัวตน Syn. embodiment, personification
English-Thai: HOPE Dictionary
incarnation(อินคาร์เน' เชิน) n. ผู้จุติลงมาเกิด, ร่างแปลงกาย, ผู้มาเกิดใหม่, การจุติลงมาเกิด, การปรากฎอยู่ในร่างใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกิดใหม่ (n.) reincarnation
ทศชาติ (n.) ten incarnations of the Buddha Syn. สิบชาติ
ระลึกชาติ (v.) recall one´s former incarnation See also: recall a previous life, recall a former existence
สิบชาติ (n.) ten incarnations of the Buddha
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
Hanuman is an incarnation of Shiva.จริงๆแล้วหนุมานเป็นร่างอวตารชาตินึงของพระศิวะ
By the mysteries of the incarnation the suffering, the death and resurrection and ascension of our Lord, Jesus Christ I command you.ด้วยสิ่งลึกลับทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ ความความตาย และการฟื้นคืนชีพ \ การสเด็จสู่สรวงสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
Your family is the incarnation of evil, and your life is a never-ending pact with the devil.ครอบครัวของคุณคือ ชาติชั่ว และชีวิตของคุณไม่มีที่สิ้นสุด ข้อตกลงกับปีศาจ.
He's a 9,000-year-old incarnation of evil, with an eye for jewelry.เขาคือปีศาจคืนชีพอายุเก้าพันปี ผู้ชอบเครื่องประดับ
Alex, do you believe in reincarnation... past lives or...อเล็กซ์เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหม
He is the reincarnation of Avalokiteshvara... the Bodhisattva of Compassion.ท่านเป็นอวตารของ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นสมันตมุข
Listen, do you believe in reincarnation?ถามหน่อยสิ คุณเชื่อเรื่องกลับชาติมาเกิดไหมฮะ
The knight of Andromeda ended up being the reincarnation of the lord Hades.เซนต์อันโดรเมด้าไม่มีอีกแล้ว ตอนนี้เขาคือร่างจุติของท่านฮาเดส
So you going to hang me, by telling your reincarnation story ok let me confess myself, coz.แล้วคุณจะแขวนคอผม, ด้วยการเล่าเรื่อง การกลับชาติมาเกิดของคนงั้นหรอ โอเค งั้นให้ผมสารภาพเรื่องของผม, ใครจะถาม คุณ หรือ ชานติ ?
..for 7 months or 7 years, but for 7 reincarnations....ไม่ใช่7เดือน 7ปี แต่เพื่อ7ชาติ
That's dasavatar, 10 incarnations.เป็นการอวตาร ทั้งหมด 10 ชาติด้วยกัน

incarnation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, 化身] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 人道] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation)
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, 上辈子 / 上輩子] one's ancestors; past generations; a former incarnation
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 转轮 / 轉輪] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation
转生[zhuǎn shēng, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄥ, 转生 / 轉生] reincarnation; to be reborn (in Buddhism)
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation

incarnation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice
七仏[しちぶつ, shichibutsu] (n) (abbr) (See 過去七仏) the seven previous incarnations of Buddha
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize
再来[さいらい, sairai] (n,vs) return; second coming; second advent; reincarnation; (P)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
化身[けしん, keshin] (n,vs,adj-no) {Buddh} incarnation; impersonation; personification; avatar
権化[ごんげ, gonge] (n,vs) incarnation; avatar
権現[ごんげん, gongen] (n) incarnation; avatar
過去七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha

incarnation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[n. prop.] (Awatān ) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha FR: chapitre de sermon [m]
มหาชาติ[n.] (mahāchāt) EN: the last life of the Bodhisattva ; Mahachat ; the last incarnation of Buddha FR:
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure
การเกิดใหม่[n. exp.] (kān koēt ma) EN: reincarnation FR:
พุทธันดร[n.] (phutthandøn) EN: the reincarnation of a Buddha FR:
วัฏสงสาร[n.] (wattasongsā) EN: cycle of birth and death ; cycle of rebirth ; reincarnation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incarnation
Back to top