ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

existence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *existence*, -existence-

existence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
existence (n.) การดำรงอยู่ See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่ Syn. being, living, survival
English-Thai: HOPE Dictionary
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
English-Thai: Nontri Dictionary
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีภพ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก
ธรรมฐิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality Syn. ธัมธิติ
ธัมธิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality
การดำรงชีพ (n.) existence See also: living Syn. การดำรงชีวิต
การดำรงชีพ (n.) existence See also: living Syn. การดำรงชีวิต
การดำรงอยู่ (n.) existence See also: living Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ
การดำรงอยู่ (n.) existence See also: living Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ
ความปรากฏอยู่ (n.) existence See also: being
ความมีอยู่ (n.) existence See also: being Syn. ความปรากฏอยู่
พรหมวิหาร (n.) four principles virtuous existence See also: sublime states of mind
อดีตชาติ (n.) past existence See also: previous existence, previous birth Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน
อโหสิกรรม (n.) non-existence of the consequences for sins See also: cancellation of penalties for all sins
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว
Is my physical existence any more improbable than your own?การมีตัวตนของผม ไม่ควรเหมือนกับคุณหรือยังไง
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น?
"and the existence of Count Rugen,และการปรากฎตัวของเคาท์นรูเก้น
Isn't their existence supposed to be highest of state secrets?ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เป็น ความลับสูงสุดของรัฐบาลแล้วเหรอ?
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ
Eking out a meagre existence by collecting cans....แล้วก้อ หัวข้อข่าวแบบไหนที่คุณจะเขียนงั้นเหรอ
Do you believe in the existence of extraterrestrials?จึงติดป้ายกรณีเหล่านี้ว่า ปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว
Mr Mulder, why are those who believe in the existence of extraterrestrial life on this earth not dissuaded by all the evidence to the contrary?คุณ Mulder... ...ทำไมคนที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาว อยู่บนโลกนี้... ..
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway.23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น

existence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 多神教] polytheism, belief in the existence of many gods
有神论[yǒu shén lùn, ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 有神论 / 有神論] theism (the belief in the existence of God)
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 共存性] compatibility; the possibility of mutual coexistence
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, 度日] scratch out a difficult, meager existence
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, 和平共处 / 和平共處] peaceful coexistence of nations, societies etc
前生[qián shēng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ, 前生] pre-existence
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 坐吃享福 / 坐喫享福] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful

existence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
エグジスタンス[, egujisutansu] (n) existence
ザイン[, zain] (n) existence (ger
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self)
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
人間学的証明[にんげんがくてきしょうめい, ningengakutekishoumei] (n) anthropological argument (one of Descartes' ontological arguments for the existence of God)
仮有[けう, keu] (n) temporary existence
住劫[じゅうこう, juukou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of existence (the second aeon of the universe)
如露如電[にょろにょでん, nyoronyoden] (n) (obsc) {Buddh} existence (as we percieve it) is as mutable and incorporeal as is the morning dew or a flash of lightning
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence
放浪生活[ほうろうせいかつ, hourouseikatsu] (n) (leading) a vagabond life; (leading) a wandering existence
瓦全[がぜん, gazen] (n) meaningless existence
生存競争[せいぞんきょうそう, seizonkyousou] (n) struggle for existence
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards)
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence
露命[ろめい, romei] (n) transient life; ephemeral existence
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)
両立[りょうりつ, ryouritsu] (n,vs) compatibility; coexistence; standing together; (P)
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
会社の不存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation
併存;並存[へいぞん;へいそん, heizon ; heison] (n,vs) coexistence
先在[せんざい, senzai] (n,adj-no) pre-existence
共在[きょうざい, kyouzai] (n,vs) coexistence; compresence
共存[きょうぞん(P);きょうそん, kyouzon (P); kyouson] (n,vs) coexistence; (P)
共存共栄[きょうそんきょうえい;きょうぞんきょうえい, kyousonkyouei ; kyouzonkyouei] (n,vs) co-existence and co-prosperity
前世生存[ぜんせせいぞん, zenseseizon] (n) pre-existence
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P)
同居[どうきょ, doukyo] (n,vs) coexistence; living together; (P)
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be
存廃[ぞんぱい, zonpai] (n) (whether to) continue or eliminate; existence; (P)
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
日暮らし;日暮し[ひぐらし, higurashi] (n,adj-no) day-to-day existence; living hand-to-mouth
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P)
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence
禁欲生活[きんよくせいかつ, kinyokuseikatsu] (n) an ascetic existence; (leading) a continent life; abstinence
阿頼耶識[あらやしき, arayashiki] (n) {Buddh} alaya-vijnana (store consciousness, consciousness forming the base of all human existence)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs)

existence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living FR: vie [f] ; existence [f]
หัวเดียวกระเทียมลีบ[v.] (hūadīokrath) EN: lead a solitary existence FR:
กามาวจรภูมิ[n. exp.] (kāmāphajøn ) EN: the Sensuous Plane of Existence ; the Sense Sphere ; the Sensuous Sphere FR:
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
การใช้ชีวิต[n. exp.] (kān chai ch) EN: life FR: existence [f]
การดำเนินชีวิต[n. exp.] (kān damnoēn) EN: FR: existence [f] ; vie [f]
การดำรงชีวิต[n. exp.] (kān damrong) EN: living ; existence ; way of life ; way of living FR: vie [f] ; existence [f]
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต[n. exp.] (kān damrong) EN: FR: existence des êtres vivants [m]
การดำรงอยู่[n. exp.] (kān damrong) EN: existence FR: existence [f]
การมีชีวิตอยู่[n. exp.] (kān mī chīw) EN: existence FR:
การมีจริง[n. exp.] (kān mī jing) EN: existence FR:
การมีอยู่[n. exp.] (kān mī yū) EN: existence FR: existence [f]
การเป็นอยู่[n. exp.] (kān pen yū) EN: existance FR: existence [f]
การทำมาหากิน[n.] (kān thammāh) EN: life ; livehood ; way of earning a living FR: existence [f]
การอยู่[n.] (kān yū) EN: presence FR: présence [f] ; existence [f]
การอยู่รอด[n.] (kān yūrøt) EN: survival ; living ; existence FR: survie [f]
คติ[n.] (khati) EN: courses of existence ; destiny ; destination FR:
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: being ready to take a new existence FR:
ขุดดินกินหญ้า[v. (loc.)] (khutdinkiny) EN: eke a living out of the land ; lead a hand-to-mouth existence FR:
ความเป็นอยู่[n.] (khwām pen y) EN: livelihood ; living ; subsistence FR: vie [f] ; existence [f]
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: happen ; occur ; take place ; come into existence FR: avoir lieu ; se passer ; exister
มีอยู่[adj.] (mī yū) EN: existing ; in existence ; available ; inherent FR: existant ; disponible
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; time ; life ; lifetime FR: jours [mpl] ; existence [f]
ภวะ[n.] (phawa) EN: existence ; being FR:
ภว-[pref.] (phawa-) EN: existence ; being FR:
พรหมวิหาร[n.] (phrommawihā) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind FR: les quatre vertus [fpl]
ประกอบคุณงามความดี[v. exp.] (prakøp khun) EN: do good ; be virtuous ; live a virtuous life ; lead a virtuous life FR: mener une existence vertueuse
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure
ธรรมฐิติ[n.] (thammathiti) EN: the existence of spontaneity or of congeniality FR:
ฐิติ[n.] (thiti) EN: livelihood ; means of living ; means of existence FR:

existence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestand {m}continued existence
Weiterbestand {m}continued existence
existenzgefährdend; lebensfeindlich {adj}threatening our existence
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence
Schattendasein {n}shadowy existence
Existenz {f}existence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า existence
Back to top