ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intelligently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intelligently*, -intelligently-

intelligently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intelligently (adv.) อย่างหลักแหลม See also: อย่างเฉียบแหลม Syn. brightly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉกาจ (adv.) intelligently See also: ingeniously, cleverly, bright Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม

intelligently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
พูดจาหลักแหลม[v. exp.] (phūtjā lakl) EN: speak intelligently ; articulate FR: parler intelligemment

intelligently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent; vernünfig; verständnisvoll {adv}intelligently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intelligently
Back to top