ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่*, -คู่-

คู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู (n.) ditch See also: gutter, trench, moat, irrigation canal Syn. ท้องร่อง
คู (adv.) coo
คู (n.) pair Syn. ข้าง
คู (adj.) even
คู (clas.) pair See also: couple, brace, two
คู (v.) match See also: be paired with
คู (n.) couple See also: spouse, mate, partner
คู (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ Ops. เหยียด
คู (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ Ops. เหยียด
คู่กรณี (n.) litigant See also: disputant, contestant, both sides, parties Syn. คู่ความ, คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่อริ
คู่กัด (n.) rival See also: adversary, match, opponent Syn. คู่ปรับ
คู่ขนาน (adj.) parallel
คู่ขนาน (v.) be parallel
คู่ขนาน (adv.) alongside
คู่ขา (n.) lover See also: sweetheart, love Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่นอน
คู่ขา (n.) playmate See also: partner, buddy Syn. คู่เล่น
คู่ครอง (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่สามีภรรยา
คู่ควง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน
คู่ควร (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน
คู่ความ (n.) litigants See also: parties in a lawsuit Syn. คู่กรณี
คู่คิด (n.) intimated friend See also: close friend, tested friend, friend in adversity
คู่คี่ (v.) close See also: be about equal, nearly equal Syn. สูสี, ไล่เลี่ย
คู่คี่ (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, ไล่เลี่ย
คู่คี่ (n.) odd or even
คู่คุย (n.) interlocutor See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist Syn. เพื่อนคุย
คู่ฉบับ (n.) duplicate See also: copy, counterfoil
คู่ชิง (n.) opponent See also: rival, challenger, competitor, contestant Syn. คู่ต่อสู้
คู่ชีพ (adj.) indispensable
คู่ชีวิต (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ทุกข์คู่ยาก, คู่ครอง
คู่ชื่น (n.) lover See also: husband and wife, sweetheart Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา
คู่ซ้อม (n.) boxing partner See also: sparring partner
คู่ซี้ (n.) boon companion See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion Syn. เพื่อนสนิท
คู (v.) multiply Ops. หาร
คูณร่วมน้อย (n.) least common multiple See also: lowest common multiple, l.C.M.
คู่ต่อสู้ (n.) opponents See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง
คู (n.) excrement See also: dung, droppings, feces, guano Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ
คู่ทุกข์คู่ยาก (n.) married couple in adversity See also: husband and wife Syn. คู่บุญคู่กรรม
คู (n.) Cassia fistula Syn. ต้นลมแล้ง, ราชพฤกษ์
คู่นอน (n.) lover See also: sexual partner Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่ขา
คูน้ำ (n.) ditch See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
handbook n.คู่มือ, Syn. manual
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
achoo(อะคู') interj. ahchoo
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
acutance(อะคู' เทินซฺ) n. การวัดความชัดของฟิล์ม, ความคมของภาพในฟิล์ม
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
affiant(อะไฟ' เอินทฺ) n. คู่หมั้น, ผู้ให้คำมั่น
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
apposite(แอพ'พะซิท,อะพอซ'ซิท) adj. เหมาะ,เหมาะสม,เกิดควบคู่หรือขนานกัน
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
bi-abbr. สอง,คู่,ซ้ำ
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
cacumen(แค็คคู'เมน) adj. ส่วนยอด
English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
binary(n) สอง,เลขคู่,คู
both(adj) ทั้งสอง,ทั้งคู
calculus(n) แคลคูลัส
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
coo(n) เสียงร้องคู,เสียงขันคู
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งสัมพันธ์กัน,เป็นคู่กัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
crouch(vi) คู้ตัว,หมอบ,ยอบตัว
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
diphthong(n) เสียงควบกล้ำ,เสียงกล้ำ,เสียงสระคู่,เสียงสระควบ
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคู
doubly(adv) เป็น 2 เท่า,เป็นทวีคูณ,ซ้ำ,เป็น 2 หน
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggrieved partyคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ดู party aggrieved] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scatology; coprologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coulombคูลอมบ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterpartคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dualคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evenคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indispensable partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู essential parties และ necessary parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
litigantคู่ความ, คู่พิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surviving spouseคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermocoupleคู่ควบอุณหภูมิ, เทอร์มอคัปเปิล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
twinsคู่แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ala; wing๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
allele; allelomorphอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allelomorph; alleleอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
azygous; impar; unpairedไม่เป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bivalve๑. กาบคู่๒. หอยกาบคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buddy systemระบบคู่เคียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carina; keel๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
common multipleตัวคูณร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
companionเพื่อน, เพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
condonationการให้อภัยความผิดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conformable matricesเมทริกซ์คูณกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate๑. คู่, ควบคู่๒. สังยุค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugationการควบคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cคูลอมบ์, สัญลักษณ์ของหน่วยประจุไฟฟ้า  ดู coulomb [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coulombคูลอมบ์ [การแพทย์]
Cuvetteคูเวต,คิวเวตต์ [การแพทย์]
Instruction Manualsคู่มือการใช้ [การแพทย์]
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
octaveคู่แปด, ช่วงระหว่างเสียง 2 เสียงใด ๆ โดยที่เสียงหนึ่งมีความถี่เสียงเป็น 2 เท่าของอีกเสียงหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shippers guidesคู่มือการขนส่ง [TU Subject Heading]
Soul matesคู่แท้ [TU Subject Heading]
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย์]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alleleแอลลีล, ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย [TU Subject Heading]
Auditory Nerveประสาทสมองคู่ที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด [การแพทย์]
Autosomeออโตโซม, โครโมโซมคู่ [การแพทย์]
BCG Vaccination, Directการฉีดวัคซีนบีซีจีโดยไม่มีการทดสอบทูเบอร์คูลินม [การแพทย์]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Calculusแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
centipedeเซนติปิด, สัตว์พวกหนึ่งในไฟลัมอาร์โทรโพดา ลำตัวเป็นปล้อง มีขาปล้องละ 1 คู่ เช่น ตะขาบ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
coefficientสัมประสิทธิ์, จำนวนหรือสัญลักษณ์ที่มีค่าคงตัวซึ่งเป็นตัวคูณของตัวแปรใด ๆ เช่น 2x  มี  2  เป็นสัมประสิทธิ์ของ x         [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
complementary colourสีเติมเต็ม, สีของแสงคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ผลเป็นแสงสีขาว  เช่น แสงสีน้ำเงินกับแสงสีเหลือง ต่างก็เป็นแสงสีเติมเต็มของกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Conjugationการจับคู่ถ่ายยีน [การแพทย์]
Coupleควบคู่ [การแพทย์]
Couplingการจับคู่กัน,การควบคู่,การควบ,คัปปลิ้ง [การแพทย์]
Coupon Systemระบบคูปอง [การแพทย์]
Crab ปู สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง มีระยางค์ 5 คูคู่แรกเป็นก้าม มีหลายชนิด เช่น ปูม้า ปูทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Fasciculus Cuneatusฟาสซิคูลัสคูนีเอตัส [การแพทย์]
Curcumaเคอคูมา [TU Subject Heading]
de bellatioรัฐคู่สงคราม [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bi- (prf.) คูSee also: สอง, ทวิ Syn. bis-
bis- (prf.) คูSee also: สอง, ทวิ Syn. bi-
di (prf.) คูSee also: สอง, ทวิ Syn. bi-, bis-
dyad (n.) คูSyn. pair, couple, double, duo
gutter ditch (n.) คู Syn. ditch
pair (n.) คูSee also: ของที่เป็นคู่, สิ่งที่เป็นคู่กัน Syn. double, couple, dyad, twins
trench (n.) คู See also: ท้องร่อง
party (n.) คู่กรณี See also: คู่ความ
along (prep.) คู่กันกับ See also: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ Syn. parallel with, by, adjacent
parallel with (prep.) คู่กันกับ See also: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ Syn. by, adjacent
yokefellow (n.) คู่ขา See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส
consort (n.) คู่ครอง See also: คู่สมรส Syn. spouse, mate
fuck (sl.) คู่ควง
neck and neck (idm.) คู่คี่กันมาก (ในการแข่งขัน) (คำไม่เป็นทางการ) See also: สูสีกันมาก
multiply (vt.) คู
times (prep.) คู
septuple (vi.) คูณด้วยเจ็ด
septuple (vt.) คูณด้วยเจ็ด
adversary (n.) คู่ต่อสู้ See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู Syn. enemy, opponent
contender (n.) คู่ต่อสู้ See also: คู่แข่ง Syn. challenger, competitor, rival
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got to believe me!คูณต้องเชื่อฉันนะ
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
He does not deserve me!เขาไม่คู่ควรกับฉัน
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
The two of you suit each otherเธอทั้งสองคู่ควรซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am Ricky Coo, the Doctor of Dance.ผมคือร็อกกี้ คู คุณหมอแห่งการเต้นรำ
Maybe Marion shouldn't be recommending Ricky Coo, Doctor of Dance so much.มาเรียนไม่น่าแนะนำ ริคกี้ คู คุณหมอแห่งการเต้นซะดิบดี
Because of you, Gu Jae Hee's running the marathon.เพราะนาย คู แจฮี เลยต้องไปวิ่งแทนนาย
Great job, Gu Jae Hee.วิ่ง ! นายทำงานหนักมาก คู แจฮี
That's right, Gu Jae Hee!ถูกต้อง คู แจฮี ! คู แจฮี !
You don't fight fair.คุณเถียงข้าง ๆ คู ๆ นี่
I'm sure you'll get an answer. Gu Jae Hee... for some reason, you're bothering me.คู แจฮี ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันไม่ชอบเธอจริง ๆ
Gu Jae Hee... I've got you.คู แจฮี นายถูกจับได้คาหนังคาเขา
Gu Jae Hee... If you think about it, aren't you the victim in this incident?คู แจฮี นายเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ไม่ใช่รึไง?
He all but put the guy in a coma.คู่กรณีถึงกับโคม่า และศาลได้ให้เขาเลือกว่า
"Second Party must pay the above as penalty."คู่กรณีที่สอง ต้องจ่ายเงินมากกว่าค่าปรับ
They go together like jell-o and fruit cocktail, cheese and crackers, mayo and... well, everything.คู่กันเหมือนกับ เจลโล่กับค็อกเทลผลไม้ ชีสและแคร็กเกอร์ มาโยกับ...
Quite a pair, huh?คู่กันแท้ๆ เลยนะ ว่าไหม?
Like, together together?คู่กันแบบ คู่กัน น่ะนะ ?
Double our security deployment. Destroy any ship that comes near the planet.คู่การใช้งานการรักษาความปลอดภัยของเรา ทำลายเรือที่เข้ามาใกล้โลกใด ๆ
A couple of interesting facts about the tigers.คู่ของข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสือ
Your partner. We've been interviewing.คู่ของคุณ เราได้รับการสัมภาษณ์
Your partner will be Mitch Preston. We know who'd wear the cuffs there.คู่ของคุณจะเป็นมิทช์เพรสตัน เรารู้ว่าใครที่จะสวมใส่เสื้อมี
My partner and I wore them to keep our identities classified during our missions.คู่ของฉัน และฉันที่ฉันสวมพวกเขา เพื่อให้ตัวตนของเรา จัดในช่วงภารกิจของเรา
My partner didn't show, and, lucky for me, your new client just joined the club.คู่ของฉันไม่ได้มา ช่างโชคดีจัง เธอรู้จักลูกค้านี่ แค่มาร่วมคลับก้บเรา
It's not like that with Nancy and I.คู่ของผมกับแนนซี่ไม่ใช่แบบนั้น
Couple of these guys are crying up to shoot themselvesคู่ของพวกเหล่านี้กำลังร้องไห้ขึ้นในการถ่ายภาพตัวเอง
Anyway, he dumped her, That's the only reason she came back here to teach - mad at the world, boo-hoo-hoo and all that,คู่ของเจ้าหล่อนก็ทิ้งหล่อนไป ก้เลยกลับมาสอนไงยะ โกรธทั้งโลกเลยล่ะย่ะ บู ฮู ฮู พวกนั้น
Your partners will be chosen by fate. ALL: Ooh!คู่ของเธอ จะถูกลิขิตโดยโชคชะตา
A pair of photons on one end is activated with a laser.คู่ของโฟตอนปลายด้านหนึ่ง ถูกเปิดใช้งานด้วยเลเซอร์
My partner and I are a same-sex couple with a child.คู่ขาฉันกับฉัน เราเป็น ไม้ป่าเดียวกัน กับเด็กสาวอีกคนนึง
I guess your boyfriend just couldn't take the heat,huh?คู่ขานายปอดแหกไปแล้วล่ะสิ
My chess partner in prison says Azarello had a change of heart and recanted.คู่ขาเล่นหมากรุกของผมที่เรือนจำบอกว่า อซาเรลโล่ เปลี่ยนใจ และกลับคำให้การแล้ว
A pair of crazies in an asylum.คู่คนบ้าในโรงพยาบาลบ้า
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ
Classic Ross and Rachel.คู่คลาสสิคอย่างโรสกับราเชล
Escorted by Mr. Nathaniel Archibald.คู่ควงของเธอคือ นาย เนท อาร์ชิบอล
The founder's court.คู่ควงงานสถาปนาเมือง
Where's your date?คู่ควงนาย ไปไหนแล้วล่ะ?
The founder's court?คู่ควงในงานสถาปนาเมือง?
He shall make a keen ally in the battle against Ronan.คู่ควรเป็นมิตรร่วมรบกับโรแนน
Your vendor dropped the ball.คู่ค้าของคุณทำงานพลาด
Your application for insurance.คู่ค้าที่ฉันรู้จักเคย ค้าขายกับนิชิโอซาก้าสตีล
My associates have agreed to your terms.คู่ค้าผมตกลงตามที่คุณขอ
And you guys, you've got to work on that routine!คู่คุณ คุณต้องฝึกรับส่งกันให้ดี

คู ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่
Back to top