ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watercourse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watercourse*, -watercourse-

watercourse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watercourse (n.) ทางน้ำ See also: ทางน้ำไหล Syn. runnel, waterway
English-Thai: HOPE Dictionary
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู
English-Thai: Nontri Dictionary
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชลมารค (n.) watercourse See also: ocean, a river track, river route Syn. ทางน้ำ
ทางน้ำไหล (n.) watercourse See also: waterway, water route
คุ้ง (n.) bend of watercourse See also: river bend, bend in the river Syn. คุ้งน้ำ, เวิ้งน้ำ, เวิ้ง
คุ้งน้ำ (n.) bend of watercourse See also: river bend, bend in the river Syn. คุ้ง, เวิ้งน้ำ, เวิ้ง
เวิ้ง (n.) bend of watercourse See also: river bend, bend in the river
เวิ้งน้ำ (n.) bend of watercourse See also: river bend, bend in the river Syn. คุ้งน้ำ, คุ้ง

watercourse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, 干道 / 幹道] arterial road; main road; main watercourse
[cáo, ㄘㄠˊ, 漕] transport by water; watercourse; canal

watercourse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
流路[りゅうろ, ryuuro] (n) channel; duct; passage; watercourse; flow channel

watercourse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชลธาร[n.] (chonlathān) EN: canal ; watercourse ; waterway ; stream ; creek FR: cours d'eau [m]
ชลธารก[n.] (chonlathāro) EN: canal ; watercourse ; waterway ; stream ; creek FR: cours d'eau [m]
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway ; watercourse ; khlong ; klong FR: canal [m] ; klong [m] ; khlong [m] ; bras [m]
ลำน้ำ[n.] (lamnām) EN: canal ; waterway ; watercourse ; stream FR: canal [m]
ลำธาร[n.] (lamthān) EN: canal ; waterway ; watercourse ; stream ; brook ; creek FR: ruisseau [m]
แม่น้ำลำคลอง[n. exp.] (maēnām lamk) EN: river ; watercourse FR: rivière [f]
ร่องน้ำ[n.] (rǿng-nām) EN: channel ; watercourse ; ditch ; stream channel FR: lit de rivière [m] ; fossé [m]
ธาร[n.] (thān) EN: stream ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; creek FR: cours d'eau [m]
ธารา[v.] (thārā) EN: stream ; water ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; current FR: cours d'eau [m]
เวิ้ง[n.] (woēng) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river FR:
เวิ้งน้ำ[n. exp.] (woēng nām) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watercourse
Back to top