ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contestant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contestant*, -contestant-

contestant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contestant (n.) ผู้แข่งขัน See also: ผู้เข้าประกวด
English-Thai: HOPE Dictionary
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
English-Thai: Nontri Dictionary
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ
Now, the next contestant in the Great Tri-County Pie Eatตอนนี้ ผู้แข่งขันคนต่อไป ในการแข่งกินพายไตร-คันทรี่ ที่ยิ่งใหญ่
And our celebrity contestant from KLAM in Portland,และ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
Ladies and gentlemen please welcome contestant number three, Mr. Lim Ah Leongท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับ โปรดให้การต้อนรับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสาม คุณลิม เอ เลียง
Now we have contestant number four, Mr. Tan Kim Chuiและผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่ คุณเทียน คิม ชุย
Our final contestant this evening, Mr. Iskanda with Roti Prataผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราวันนี้ คุณอิสคาดา กับโรตีภารตะ
At any moment a contestant wishes to leave the contest..ไม่ว่ากรณีใดๆ ถ้าต้องการออกจากการแข่งขัน
The win goes to the contestant who can identify the most TV shows in a minute, all right?คนที่บอกชื่อหนังทีวีได้มากสุด ใน 1 นาทีเป็นผู้ชนะ
Please give a big round of applause to a very first contestant of the nightโปรดปรบมือให้แก่ผู้แข่งขันคนแรกของเราในคืนนี้
As if it wasn't enough drama in a contestant reaching the final question,ราวกับในละคร เมื่อผู้เข้าแข่งขันกำลังก้าวสู้คำถามสุดท้าย
To take me off your contestant list.ให้เอาผมออกจากรายชื่อ
Look at any reality show contestant who ever ate a cockroach on television.ดูพวกผู้แข่งขันในรายการ ที่สามารถกินแมลงสาบออกทีวีได้น่ะ

contestant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 选手 / 選手] athlete; contestant
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant

contestant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
協技者[きょうぎしゃ, kyougisha] (n) contestant; athlete

contestant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam kh) EN: competitor ; contestant ; challenger FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
คู่เอก[n.] (khū-ēk) EN: principal contestants FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contestant
Back to top