ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disputant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disputant*, -disputant-

disputant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disputant (n.) คนที่ชอบโต้แย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง

disputant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
論争者[ろんそうしゃ, ronsousha] (n) disputant

disputant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่พิพาท[n.] (khuphiphāt) EN: litigant ; disputant ; party to the dispute FR:
คู่วิวาท[n. exp.] (khū wiwāt) EN: disputant ; parties FR:

disputant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disputant {m} | Disputanten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disputant
Back to top