ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enemy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enemy*, -enemy-

enemy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enemy (n.) ศัตรู See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น Syn. antagonist, foe, opponent Ops. friend, supportor
enemy (n.) สิ่งที่เป็นภัย See also: สิ่งที่เป็นอันตราย
English-Thai: HOPE Dictionary
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
English-Thai: Nontri Dictionary
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enemy propertyการริบทรัพย์เชลย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
เป็นปฏิปักษ์ (v.) be the enemy of See also: be the antagonistic of, be hostile Syn. เป็นศัตรู Ops. เป็นมิตร
เป็นศัตรู (v.) be the enemy of See also: be the antagonistic of, be hostile Ops. เป็นมิตร
ข้าศึก (n.) enemy See also: foe, adversary, opponent Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์ Ops. มิตร
ข้าศึกศัตรู (n.) enemy See also: opponent, foe Syn. ข้าศึก, ศัตรู
คู่ปรปักษ์ (n.) enemy See also: opponent, adversary, antagonist, foe Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม
คู่อริ (n.) enemy See also: antagonist, adversary, foe Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี
คู่อาฆาต (n.) enemy See also: opponent, adversary, antagonist, foe Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม
คู่แค้น (n.) enemy See also: foe, antagonist, adversary Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต
ปฎิปักษ์ (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ Ops. มิตร
ปรปักษ์ (n.) enemy See also: opponent, adversary, foe, antagonist Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์
ผู้จองเวร (n.) enemy See also: hostile person Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์
ผู้จองเวร (n.) enemy Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ไพริน, ปรปักษ์
วิปักษ์ (n.) enemy See also: foe, opponent, adversary Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ปรปักษ์
ศัตรู (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์ Ops. มิตร
ศัตรู (n.) enemy See also: foe, adversary, opponent, antagonist Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ
อริ (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, ปฎิปักษ์ Ops. มิตร
เวรี (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. ศัตรู, ข้าศึก, คู่แค้น, ปรปักษ์, คู่อริ
เสี้ยนศึก (n.) enemy See also: opponent, foe Syn. ข้าศึกศัตรู, ข้าศึก, ศัตรู
เสี้ยนหนาม (n.) enemy See also: competitor, opponent Syn. ศัตรู, ปรปักษ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The soldier fought against the enemyทหารต่อสู้กับข้าศึก
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว
The award was given for sabotage activities behind enemy lines.{\cHFFFFFF}รางวัลที่ได้รับสำหรับการก่อวินาศกรรม กิจกรรมหลังเส้นศัตรู
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป
I can outthink the enemy but just can't fight them. Enemy?ฉันคิดได้เหนือกว่าข้าศึก เพียงแต่ต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู

enemy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, 捕俘] capture enemy personnel (for intelligence purposes)
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
冤家对头[yuān jiā duì tóu, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 冤家对头 / 冤家對頭] enemy (成语 saw); opponent; arch-enemy
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 敌占区 / 敵佔區] enemy occupied territory
敌国[dí guó, ㄉㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, 敌国 / 敵國] enemy country
敌地[dí dì, ㄉㄧˊ ㄉㄧˋ, 敌地 / 敵地] enemy territory
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
武功[wǔ gōng, ˇ ㄍㄨㄥ, 武功] Martial art; military achievement (e.g. number of enemy heads cut off)
布防迎战[bù fáng yíng zhàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ ˊ ㄓㄢˋ, 布防迎战 / 布防迎戰] to prepare to meet the enemy head-on
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
暗箭[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 暗箭] attack by a hidden enemy; a stab in the back
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
大敌当前[dà dí dāng qián, ㄉㄚˋ ㄉㄧˊ ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, 大敌当前 / 大敵當前] confront a powerful enemy
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, 窜犯 / 竄犯] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups)
残敌[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, 残敌 / 殘敵] defeated enemy
仇人[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ, 仇人] enemy
仇敌[chóu dí, ㄔㄡˊ ㄉㄧˊ, 仇敌 / 仇敵] enemy
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, 冤家] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love
冤头[yuān tóu, ㄩㄢ ㄊㄡˊ, 冤头 / 冤頭] enemy; foe
[dí, ㄉㄧˊ, 敌 / 敵] enemy; match
敌人[dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ, 敌人 / 敵人] enemy
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
[chóu, ㄔㄡˊ, 仇] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
知己知彼[zhī jǐ zhī bǐ, ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ, 知己知彼] Know yourself; know your enemy
死敌[sǐ dí, ㄙˇ ㄉㄧˊ, 死敌 / 死敵] mortal enemy; arch-enemy
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
政敌[zhèng dí, ㄓㄥˋ ㄉㄧˊ, 政敌 / 政敵] political enemy; opponent
强敌[qiáng dí, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧˊ, 强敌 / 強敵] powerful enemy
溃敌[kuì dí, ㄎㄨㄟˋ ㄉㄧˊ, 溃敌 / 潰敵] routed enemy
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 二鬼子] traitor; collaborator with the enemy
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑兵] troops deployed to mislead the enemy
以逸待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, 以逸待劳] wait at one's ease for the exhausted enemy

enemy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネミー[, enemi-] (n) enemy
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy
侮り難い敵[あなどりがたいてき, anadorigataiteki] (n) formidable enemy
反間苦肉[はんかんくにく, hankankuniku] (n) stratagem for causing a rift in the enemy camp by using a seditious plot
外敵[がいてき, gaiteki] (n) foreign enemy
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n,adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy
怨敵[おんてき, onteki] (n) sworn enemy
擬勢[ぎせい, gisei] (n,vs) bluff; deceiving an enemy
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy
敵と戦う[てきとたたかう, tekitotatakau] (v5u) to fight one's enemy
敵に掛かる[てきにかかる, tekinikakaru] (exp,v5r) to assail the enemy
敵の攻撃を退ける[てきのこうげきをしりぞける, tekinokougekiwoshirizokeru] (exp,v1) to beat off an attack by the enemy
敵は本能寺にあり;敵は本能寺に在り[てきはほんのうじにあり, tekihahonnoujiniari] (exp) (See 本能寺の変) one's true purpose lies elsewhere; one's enemy is in Honnoji
敵を欺くにはまず味方から[てきをあざむくにはまずみかたから, tekiwoazamukunihamazumikatakara] (exp) in fooling the enemy first deceive your allies
敵性戦闘員[てきせいせんとういん, tekiseisentouin] (n) enemy combatant
灯火管制[とうかかんせい, toukakansei] (n) blackout (to prevent being seen by enemy aircraft during a nighttime air raid)
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion
狡兎死して走狗烹らる[こうとししてそうくにらる, koutoshishitesoukuniraru] (exp) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off (lit
狡兎良狗[こうとりょうく, koutoryouku] (exp) (from 狡兎死して良狗烹らる) (See 狡兎死して走狗烹らる) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off
索敵[さくてき, sakuteki] (n,vs) searching for the enemy
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
難敵[なんてき, nanteki] (n) formidable enemy
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow
首級;首[しゅきゅう(首級);しるし, shukyuu ( kubi kyuu ); shirushi] (n) decapitated head of an enemy
クリボー[, kuribo-] (n) Goomba (enemy in Mario games)
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P)
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury
仮想[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P)
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
南無八幡大菩薩[なむはちまんだいぼさつ, namuhachimandaibosatsu] (exp,int) O Great God of Arms, I beseech your aid against my enemy!
国を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy)
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P)
強敵[きょうてき, kyouteki] (n) formidable enemy; strong enemy; tough enemy; (P)
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy!
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside

enemy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy FR: ennemi [m]
อรินทร์[n.] (arin) EN: enemy of a king ; enemy of a country ; public enemy FR:
บร[n.] (børa) EN: enemy ; foe ; adversary FR:
หอกข้างแคร่[n.] (høkkhāngkhr) EN: enemy at hand FR:
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
ข้าศึกอุบาทว์[n. exp.] (khāseuk ubā) EN: ferocious enemy FR: ennemi féroce [m]
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: send troops to gain time against an enemy FR:
เขียนเสือให้วัวกลัว[v. (loc.)] (khīenseūaha) EN: impress the enemy ; scare the enemy ; make empty threats FR:
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
คู่อาฆาต[n.] (khū-ākhāt) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่อริ[n.] (khū-ari) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe FR: adversaire [m]
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen p) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
เป็นปฏิปักษ์[v. exp.] (pen patipak) EN: be the enemy of ; be hostile FR:
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war FR: mettre un terme à la guerre
ไพรี[n.] (phairī) EN: enemy ; foe FR:
ไพริน[n.] (phairin) EN: enemy FR:
พิชิตข้าศึก[v. exp.] (phichit khā) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy FR:
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ริปุ ; ริปู[n.] (ripu ; ripū) EN: enemy FR: ennemi [m]
ศัตรูของประชาชน[n. exp.] (sattrū khøn) EN: public enemy ; enemy of the nation FR: ennemi public [m]
เสี้ยนหนาม[n.] (sīennām) EN: enemy FR:
เสี้ยนศึก[n.] (sīenseuk) EN: enemy FR:
ตรึงข้าศึก[v. exp.] (treung khās) EN: pin down the enemy FR:
เวรี[n.] (wērī) EN: enemy FR:
วิปักษ์[n.] (wipak) EN: enemy FR:
โปรดสัตว์ได้บาป[v. (loc.)] (prōtsatdāib) EN: Save a stranger from the sea, and he'll turn your enemy. FR:
ศัตรูสำคัญที่สุด ; ศัตรูที่สำคัญที่สุด[n. exp.] (sattrū samk) EN: archenemy FR: principal ennemi [m] ; pire ennemi [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enemy
Back to top