ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copy*, -copy-

copy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copy (vt.) ทำสำเนา See also: ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา
copy (vt.) ทำอย่างเดียวกัน Syn. imitate, mimic
copy (vt.) เลียนแบบ See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy (vi.) เลียนแบบ See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy (n.) สำเนา See also: ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก Syn. duplicate, facsimile
copy (n.) หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)
copy counterfeit (vt.) จำลอง See also: ทำซ้ำ, ถ่ายสำเนา Syn. reproduce
copy down (phrv.) ลอกลง
copy out (phrv.) ลอก See also: คัดลอก
copy-edit (vt.) แก้ไขต้นฉบับ See also: ปรับปรุงต้นฉบับ Syn. copyread, subedit
copybook (n.) หนังสือสำหรับคัดลายมือ
copyboy (n.) เด็กที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายหรือเอกสารในสำนักงานหนังสือพิมพ์
copycat (n.) ผู้ที่เลียนแบบผู้อื่น
copycat (sl.) คนชอบเลียนแบบคนอื่น
copyholder (n.) ที่ตั้งหนังสือ See also: เครื่องมือที่ใช้วางหนังสือในแนวตั้ง (เพื่อช่วยให้คนพิมพ์อ่านได้ง่ายขึ้นขณะพิมพ์)
copying (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating
copyist (n.) ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ
copyist (n.) ผู้ที่ลอกเลียนแบบ Syn. copier, crivener
copyread (vt.) แก้ไขต้นฉบับ See also: ปรับปรุงต้นฉบับ Syn. copy-edit, subedit
copyreader (n.) บรรณาธิการ Syn. subeditor
copyright (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ Syn. copyrighted
copyright (vt.) ปกป้องลิขสิทธิ์
copyright (n.) ลิขสิทธิ์ Syn. right of first publication
copyrighted (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์
copywriter (n.) ผู้เขียนคำโฆษณา
English-Thai: HOPE Dictionary
copy(คอพ'พี) n. สำเนา,ฉบับสำเนา,1เล่ม,1ฉบับ,1ชุด,เล่มตัวอย่าง vt.,vi. คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอาอย่าง,อัดสำเนา, Syn. reproduce,imitate ###A. prototype -Conf. facsimile
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
copyist(คอพ'พีอิสทฺ) n. ผู้ลอกแบบผู้อัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ, Syn. transcriber
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ
English-Thai: Nontri Dictionary
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
copyist(n) คนคัดสำเนา,คนลอกแบบ,ผู้เลียนแบบ
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
copyright(n) ลิขสิทธิ์
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
copyสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
copyrightลิขสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊อบปี้ (v.) copy Syn. ลอก
คัด (v.) copy See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce
คัดลอก (v.) copy See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา
คัดสำเนา (v.) copy See also: transcribe, make a copy of
ฉบับ (clas.) copy See also: issue
ฉบับ (n.) copy See also: issue, edition, version Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร
ถอด (v.) copy See also: imitate Syn. ถ่าย
ถ่ายสำเนา (v.) copy See also: duplicate Syn. ก๊อบปี้
ถ่ายเอกสาร (v.) copy See also: make a copy Syn. ทำสำเนา
ถ่ายแบบ (v.) copy See also: imitate Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง
ปั๊ม (v.) copy See also: reproduce, reprint Syn. หล่อ, ลอกแบบ
ลอกเลียน (v.) copy See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate Syn. ลอก, เลียนแบบ
สำเนา (n.) copy See also: clone, counterfeit Ops. ต้นฉบับ
สำเนา (v.) copy See also: duplicate Syn. คัดลอก, ถ่าย
สำเนา (n.) copy See also: duplicate
เล่มหนังสือ (n.) copy See also: issue, edition, version Syn. แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร
เลียนแบบ (v.) copy See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock Syn. เอาอย่าง
เอาแบบอย่าง (v.) copy See also: imitate Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง
แผ่นจดหมาย (n.) copy See also: issue, edition, version Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นเอกสาร
แผ่นเอกสาร (n.) copy See also: issue, edition, version Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is identical to the copy you sent me?นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just made a perfect copy of Rock Ridge.เราก๊อปปี้ร็อคริดจ์ได้เหมือนเดี๊ยะ
Where'd he get a copy of the headpiece?เขาได้ก๊อปปี้ของหมวกเกราะจากที่ไหน?
That was a Russian copy of a 1969 Timex digital.มันเป็นนาฬิกา Timex ดิจิตอล ของรัสเซีย ปี 1969
Now, I get a copy of your notes on combustible elements, right?ทีนี้ นายจะให้ฉันลอก รายงานเรื่องธาตุที่ติดไฟได้ ใช่ไหม ?
Sorry. Could you copy that for me, please?ขอโทษ คุณสามารถคัดลอกที่ ให้ฉันได้ไหม?
Look. All copy needs fine-tuning.ก๊อปปี้ทุกชิ้นต้องการเนื้อหาที่ดี
The affidavit is at the embassy. I'll send you a copy in a couple of days.เอกสารอยู่ในแฟ้มที่สถานทูต อีก 2 วัน ผมจะส่งสำเนาให้คุณดู
But you can copy yourself.แต่คุณก็สามารถคัดลอกตัวเองได้นี่.
A copy is just an identical image.การคัดลอก ถือว่าเป็นอันเดียวกัน.
There's a bad drive on 16. Copy that?มีไดรฟ์ที่ไม่ดีในวันที่ 16 คัดลอกที่?
Yeah, you and that girl from the copy place which yesterday you took full responsibility for.ใช่ เธอกับแม่คนนั้นจากร้านซีร็อกส์ ทั้งๆที่เมื่อวาน เธอยอมรับผิดทั้งหมด
You're gonna have to copy off me, so be careful.เดี๋ยวนายจะไม่ได้ลอกงานฉันนะ

copy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 翻版碟] copy of DVD; pirate DVD
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, 传抄 / 傳抄] to circulate copies; to copy and pass on
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
拓印[tà yìn, ㄊㄚˋ ˋ, 拓印] stone rubbing (to copy an inscription)
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
作者权[zuò zhě quán, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄢˊ, 作者权 / 作者權] copyright
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, 名称权 / 名稱權] copyright; rights to a trademark
字帖[zì tiè, ㄗˋ ㄊㄧㄝˋ, 字帖] copybook (for calligraphy)
权利声明[quán lì shēng míng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 权利声明 / 權利聲明] copyright statement
版权[bǎn quán, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 版权 / 版權] copyright
版权页[bǎn quán yè, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, 版权页 / 版權頁] copyright page
复本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, 复本 / 複本] copy
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
[lù, ㄌㄨˋ, 录 / 錄] diary; record; to hit; to copy; surname Lu
抄件[chāo jiàn, ㄔㄠ ㄐㄧㄢˋ, 抄件] duplicate (copy)
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, 一模一样 / 一模一樣] exactly the same (成语 saw); carbon copy
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿效 / 仿傚] to copy; to imitate
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
抄本[chāo běn, ㄔㄠ ㄅㄣˇ, 抄本] handwritten copy
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
[mó, ㄇㄛˊ, 摸] imitate; copy
[mó, ㄇㄛˊ, 摹] imitate; copy
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿制 / 仿製] to copy; to imitate; to make by imitating a model
显微学[xiǎn wēi xué, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄒㄩㄝˊ, 显微学 / 顯微學] microscopy
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, 影印] photographic reproduction; photocopying; photo-offset
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, 盗版 / 盜版] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 再生产 / 再生產] producing a copy; to reproduce
粘贴[nián tiē, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄧㄝ, 粘贴 / 粘貼] to stick; to paste (as in 'cut, copy, and paste')
跃迁[yuè qiān, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢ, 跃迁 / 躍遷] transition; jump (e.g. quantum leap in spectroscopy)

copy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンコピー[, ka-bonkopi-] (n) carbon copy
カットアンドコピー機能[カットアンドコピーきのう, kattoandokopi-kinou] (n) {comp} cut and copy function
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
コピーアンドペースト;コピーペースト[, kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste
コピーガード[, kopi-ga-do] (n) copy guard
コピーコントロール[, kopi-kontoro-ru] (n) copy control
コピープログラム[, kopi-puroguramu] (n) {comp} copy program
コピープロテクション[, kopi-purotekushon] (n) {comp} copy protection
コピープロテクト[, kopi-purotekuto] (n) {comp} copy protection
コピーワンス[, kopi-wansu] (n) copy once (regulation)
コピー機[コピーき, kopi-ki] (n) copier; copy machine; (P)
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine
ソフトコピー[, sofutokopi-] (n) {comp} soft copy
データホルダー[, de-tahoruda-] (n) copy holder (wasei
デスク[, desuku] (n) (1) desk; (2) copy editor; (P)
バックアップコピー[, bakkuappukopi-] (n) {comp} backup copy
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
印字出力[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] (n) {comp} hard copy
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P)
擬製[ぎせい, gisei] (n,vs) imitation; forgery; copy
正本[せいほん, seihon] (n) original; original text; authenticated facsimile; authenticated copy
献本[けんぽん, kenpon] (n,vs) complimentary copy of a book
真似し[まねし, maneshi] (n) (uk) (col) copy cat
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
証明した写し[しょうめいしたうつし, shoumeishitautsushi] (n) certified true copy (of documents)
証明謄本[しょうめいとうほん, shoumeitouhon] (n) attested copy
贈呈本[ぞうていぼん, zouteibon] (n) complimentary copy (of a book)
進呈本[しんていぼん, shinteibon] (n) complimentary copy
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] (n) {comp} illegal copy; pirate copy
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software)
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter
コピーライト[, kopi-raito] (n) copyright; (P)
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste
コンピュータソフトウェア著作権協会[コンピュータソフトウェアちょさくけんきょうかい, konpyu-tasofutouea chosakukenkyoukai] (n) {comp} Association of Copyright for Computer Software; ACCS
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device)
ノート[, no-to] (n,vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P)
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コピー[こぴー, kopi-] copy (vs)
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine
ソフトコピー[そふとこぴー, sofutokopi-] soft copy
ハードコピー[はーどこぴー, ha-dokopi-] hard copy
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication
印字出力[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy
著作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy

copy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate FR: enregistrer
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับสำเนา[n. exp.] (chabap samn) EN: copy (of a document) FR:
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy FR: copier ; reproduire ; imiter ; modeliser
จำลองแบบ[v. exp.] (jamløng baē) EN: reproduce ; copy FR: reproduire
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
การก๊อปปี้[n.] (kān kǿppī) EN: copy FR: copie [f]
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; copy ; plagiarize FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[v.] (khat løk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; transcrire; reproduire
คัดสำเนา[v.] (khatsamnao) EN: copy ; transcribe ; make a copy FR: copier ; reproduire
ขี้ตามช้าง[v. exp.] (khī tām chā) EN: copy other people ; imitate other people FR:
ก๊อบปี้ [= ก๊อปปี้][n.] (kǿppī) EN: copy ; carbon paper FR: copie [f]
กระดาษถ่ายเอกสาร[n. exp.] (kradāt thāi) EN: copier paper ; laser copy paper FR: papier pour photocopieur [m]
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
เลียนแบบ[v. exp.] (līen baēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate FR: imiter ; copier ; simuler
ลอก[v.] (løk) EN: imitate ; copy ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; recopier
ลอกแบบ[v. exp.] (løk baēp) EN: reproduce ; copy ; make a copy FR: reproduire ; plagier
ลอกข้อสอบ[v. exp.] (løk khøsøp) EN: copy exam answers FR:
ลอกหนังสือ[v. exp.] (løk nangseū) EN: copy ; make a copy FR:
เนื้อของโฆษณา[n. exp.] (neūa khøng ) EN: body copy FR:
แผ่นจดหมาย [n. exp.] (phaen jotmā) EN: copy FR:
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
สักเล่ม[n. exp.] (sak lem) EN: a copy FR: un exemplaire
สำเนา[n.] (samnao) EN: copy ; duplicate FR: copie [f] ; duplicata [m] ; double [m] ; extrait [m]
สำเนา[v.] (samnao) EN: copy ; duplicate FR: copier ; dupliquer
สำเนาจดหมาย [n. exp.] (samnao jotm) EN: copy of a letter FR: copie d'une lettre [f]
สำเนาทะเบียนบ้าน[n. exp.] (samnao thab) EN: house registration ; residence registration ; certificate of registration ; copy of a household registration FR: certificat de domiciliation [m]
สำเนาที่รับรอง[n. exp.] (samnao thī ) EN: certified copy FR: copie certifiée [f]
สำเนาถูกต้อง[n. exp.] (samnao thuk) EN: true copy ; certified copy FR: copie certifiée [f]
ถ่าย[v.] (thāi) EN: reproduce ; copy FR: reproduire ; copier ;
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: copy ; make a copy ; imitate FR: imiter
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasā) EN: copy ; make a copy ; reproduce a document ; xerox FR: photocopier
ถ่ายสำเนา[v.] (thāisamnao) EN: copy ; duplicate FR: copier
ทำสำเนา[v.] (tham samnao) EN: duplicate ; copy ; replicate FR: dupliquer ; copier ; reproduire
ทำตามอย่าง[v. exp.] (tham tām yā) EN: imitate ; copy FR: copier ; imiter
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:
ต้นฉบับ[n.] (tonchabap) EN: original ; manuscript ; master copy FR: original [m] ; manuscrit [m] ; script [m] (anglic.) ; copie conforme [f]
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān anuyāt ) EN: copyright licensing FR:
ก้างปลาแดง[n. exp.] (kāngplā daē) EN: Secuorinega Lencopyrus FR:

copy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigentext {m}advertising copy
Sicherungskopie {f}backup copy; archival backup copy
Bildschirmausgabe {f} [comp.]soft copy
Freiexempar {n}complimentary copy
Pflichtexemplar {n}deposit copy
Dublette {f}duplicate copy
Ausdruck {m}hard copy
Druckvorlage {f}setting copy
Kopiervorlage {f}master copy
Pflichtexemplar {n}obligatory copy
Raubkopie {f}pirate copy
Widmungsexemplar {n}presentation copy
Durchschlag {m}press copy; copy
Probedruck {m}proof copy
Rezensionsexemplar {n}review copy
Rohentwurf {m}rough copy
Belegexemplar {n}specimen copy
Pflichtexemplar {n}statutory copy
Transparent {n}reproducible copy
Copyright {n} | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted
Copyright-Zeichen {n}copyright sign (©)
Aufgabenheft {n}copy book
Kopierschutz {m}copy protection
Pflichtabgabe {f}copyright deposit
Urheberrechtsgesetz {n}copyright law
Urheberrechtsverletzung {f}copyright violation
Hardcopy {f} [comp.]hardcopy
Bürokopiergerät {n}office copier; copying machine
Rasterelektronenmikroskopie {f}scanning electron microscopy
Texter {m} (Werbe-)copywriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copy
Back to top