ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contort*, -contort-

contort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contort (vt.) ทำให้บิดเบี้ยว
contort (vt.) ทำให้ไม่เหลือเค้าเดิม See also: ทำให้เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้
contort (vi.) บิดเบี้ยว Syn. deform, distort
contorted (adj.) ผิดรูปผิดร่าง See also: ผิดลักษณะ, ผิดแบบ Syn. deformed
contortion (n.) การบิดเบี้ยว (โดยเฉพาะใบหน้าหรือส่วนของร่างกาย) Syn. deformity, distortion
English-Thai: HOPE Dictionary
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
English-Thai: Nontri Dictionary
contort(vt) งอ,เบี้ยว,บิด,คดงอ
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอหงิก (v.) contort See also: crook, twist, distort, warp Syn. งอ Ops. ตรง
หงิกงอ (v.) contort See also: crook, twist, distort, warp Syn. งอหงิก, งอ Ops. ตรง
เสียรูปทรง (v.) be contorted See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So Tina Greer can bend her bones like a contortionist and become anyone she wants?ตกลงทีน่าสามารถดัดรูปร่างกระดูก แล้วเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ที่เธอต้องการงั้นหรือ?
When she awoke and found herself a captive... her face contorted with horror.ตอนที่เธอหลับ หน้าของเธอเต็มไปด้วยความกลัว
I saw your body... contorted horribly, and I reached for you.ฉัีนเห็นร่างของแก... .. บิดเบี้ยวจนจำไม่ได้
Pugilistic pose the body contorts to after being badly burned.ศพที่ผิดรูปร่างวางท่าเหมือนพูจิลิสติก หลังจากที่ถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง
It's true. I was quite the contortionist.มันจริงนะ แม่เป็นพวกตัวอ่อน
Requires quite a bit of contortion.เค้าคงต้องเอี้ยวตัวลำบากน่าดู
There was something too contorted about it, too imprudent.มีบางอย่างที่ดูผิดธรรมชาติไป บุ่มบ่ามเกินไป
And Indiana's number one circus contortionist.และนักดัดตนอันดับหนึ่ง ของคณะละครสัตว์จาก อินเดียน่า

contort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柔术[róu shù, ㄖㄡˊ ㄕㄨˋ, 柔术 / 柔術] contortion

contort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
コントーション[, konto-shon] (n) contortion
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry

contort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แด่ว[v.] (daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
แด่ว ๆ = แด่วๆ[v. exp.] (daeo-daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: twist ; contort FR:
กูด[adj.] (kūt) EN: contorted ; deformed ; curled ; crinkled FR:
มือหงิก[n. exp.] (meū ngik) EN: gnarled hand ; contorted fingers FR:
หน้าหงิก[n. exp.] (nā ngik) EN: contorted face FR:
หน้านิ่ว[adj.] (nā niu ) EN: face contorted with pain ; scowling FR:
หงิก ๆ งอ ๆ[adj.] (ngik-ngik n) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
หงิกงอ[adj.] (ngik-ngø) EN: contorted ; deformed ; distorted FR:
งอหงิก[adj.] (ngø ngik) EN: contorted ; gnarled ; curly ; crinkled FR:
นิ่ว[adj.] (niu ) EN: contorted ; screwed up (with) FR:
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksan) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contort
Back to top