ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talker*, -talker-

talker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talker (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. arguer
talker (n.) ผู้กล่าวคำปราศัย See also: ผู้กล่าวสุนทรพจน์ Syn. speaker

talker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストーカー[, suto-ka-] (n) stalker
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
佞者[ねいしゃ, neisha] (n) smooth talker; crafty person
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
押しかけ;押し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear

talker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนรรจ์[v.] (jamnan) EN: talk ; be a good talker FR:
จำนรรจา[v.] (jamnanjā) EN: talk ; be a good talker FR:
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
ก้นหนัก[n.] (konnak) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays FR:
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
ปากเก่ง[v. exp.] (pāk keng) EN: be a sharp talker ; talk a great deal FR:
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully ; be a good talker FR: parler avec éloquence
พูดคล่อง[v. exp.] (phūt khlǿng) EN: be a smooth talker ; be a good talker FR:
พูดเป็น[v. exp.] (phūt pen) EN: be articulate ; know how to talk ; know how to speak ; be a clever talker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talker
Back to top